A világ felajánlása és a Fatima nap Megünneplése

2013.09.29 13:22

 

2013. Október 13 – án, 17 órakor (MEZ)

 

A világ felajánlása és a Fatima nap Megünneplése

 

Imára való felhívás az egész világon!!!

 

 

Kedves Testvéreink az Úrban!

 

 A Fatimai Szűzanya kérését követve, a Szent Rózsafüzér – akár mind a négy titok - elimádkozására hívunk minden Keresztényt és Isten minden gyermekét az egész világon, 2013. Október 13 –án, 17 órai kezdettel, amit megtehetünk testvéri közösségben, templomban, imacsoportban vagy otthon magunkban.

 

 Ezzel a világméretű közös imalánccal a Szűzanya védelme alá helyezzük magunkat.

 Azokat, akik bekapcsolódnak ebbe a közös imaláncba mely mindenhol a helyi idő szerint 17 órától – 18 óráig tart, egy Máriás Pap (a Máriás Papi Mozgalom egy papja) meg fogja áldani, és a Fatima nap Ünnepsége során, fel fogja őket ajánlani a Szűzanyának.

 

Továbbá javasoljuk, hogy mindenki imádkozza el a Fatimai Szűzanyának való felajánló imát és ezzel védő Palástja alá helyezheti magát.

 

 

Felajánló ima a Fatimai Szűzhöz

II. János Pál pápa, 1984-03-25:

 

"Ezért, ó emberek és népek Anyja, te, aki ismered minden szenvedésüket és reményüket, te, aki anyai szíveddel érzed a mai világban folyó összes harcot a jó és a rossz, a világosság és a sötétség között, halld meg kiáltásunkat, melyet a Szentlélektől indítva közvetlenül a te Szívedhez intézünk: öleld át az Anya és az Úr Szolgálóleánya szeretetével emberi világunkat, melyet - az emberek és népek földi és örök sorsa miatti nyugtalansággal - fölajánlunk és neked szentelünk. Különösen neked ajánljuk és szenteljük azokat az embereket és nemzeteket, melyeknek különlegesen szükségük van erre a fölajánlásra és neked szentelésre. ťOltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja! Könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején!Ť"

"Íme, Krisztusnak Anyja, Szeplőtelen Szíved színe előtt az egész Egyházzal együtt egyesülni akarunk azzal a felajánlással, melyet irántunk való szeretetből a te Fiad tett, amikor önmagát ajánlotta föl az Atyának: ťÉrtük szentelem magam - mondta - , hogy ők is megszenteltek legyenek az igazságban.Ť (Jn 17 - 19) Egyesülni akarunk Megváltónkkal a világért és az emberekért tett fölajánlásban, melynek az Ő isteni szívében van hatalma megbocsátani a bűnöket és megvalósítani a megváltást.

E fölajánlás hatalma minden időkben érvényes, és átölel minden embert, népet és nemzetet, legyőz minden rosszat, amit a sötétség szelleme tud föllobbantani az emberi szívben és a történelemben, s ténylegesen föl is lobbantott a mi korunkban.

Ó, mennyire mélyen átérezzük annak szükségességét, hogy az emberiségért és a világért szenteljük magunkat: mai világunkért egységben Krisztussal! Krisztus megváltó művében ugyanis a világnak az Egyház által kell részesednie.

Minden teremtmény fölött légy, te, az Úr szolgálóleánya, aki a legtökéletesebben engedelmeskedtél az isteni szónak! Üdvözlégy te, aki teljesen eggyé lettél Fiad megváltó fölajánlásával! Egyház Anyja! Világosítsd meg Isten népét a hit, a remény és a szeretet útjain! Különösen azokat a népeket világosítsd meg, akiknek fölajánlását és neked szentelését várod tőlünk. Segíts nekünk annak a fölajánlásnak igazságában élnünk, melyet Krisztus a mai világ egész emberi családjáért végez. Miként fölajánljuk neked, ó Anyánk, a világot, minden embert és minden népet, úgy e világfölajánlást is a te anyai szívedre bízzuk. Ó Szeplőtelen Szív! Segíts legyőzni a fenyegető rosszat, mely oly könnyen gyökeret ver a mai ember szívében, s melynek fölmérhetetlen hatásai már ránehezednek jelen életünkre, s úgy tűnik, elzárják a jövő útjait!

Az éhségtől és a háborútól - ments meg minket!
Az atomháborútól - ments meg minket!
A kiszámíthatatlan önpusztítástól és mindenfajta háborútól - ments meg minket!
A kezdődő emberi élet ellen elkövetett bűnöktől - ments meg minket!
A gyűlölettől és Isten fiai méltóságának megvetésétől - ments meg minket!
A társadalmi, nemzeti és nemzetközi életben elkövetett igazságtalanságoktól - ments meg minket!
Isten parancsolatainak könnyelmű megszegésétől - ments meg minket!
A próbálkozástól, hogy az emberi szívekben elhomályosítsák Isten igazságát - ments meg minket!
A jót a rossztól megkülönböztetni képes lelkiismeret elvesztésétől - ments meg minket!
A Szentlélek elleni bűnöktől - ments meg minket! Ments meg minket!

Hallgasd meg, ó Krisztus Anyja, minden ember szenvedésének e segélykiáltását! Egész társadalmak szenvedésének segélykiáltását! Segíts nekünk a Szentlélek erejével legyőzni minden bűnt: az ember bűneit és a "világ bűnét", a bűnt minden formájában. Nyilatkozzék meg még egyszer a világ történelmében a megváltás végtelen megmentő hatalma: az irgalmas Szeretet hatalma! Parancsoljon megállást a rossznak! Alakítsa át a lelkiismereteket! A te Szeplőtelen Szívedben mutatkozzék meg ťa remény fényeŤ mindenkinek."

II. János Pál pápa, 1984-03-25

 

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000626_message-fatima_hu.html

_________________________________________________________________________________________________

DOWNLOAD:

Magyar - A világ felajánlása és a Fatima nap Megünneplése 2013-10-13.pdf (1399009)

Magyar - A világ felajánlása és a Fatima nap Megünneplése, 2013-10-13.docx (93462)

_________________________________________________________________________________________________