Interview met Maria Divine Mercy, de zienster van de “Waarschuwing”

10-11-2011 21:20

op Radio Maria Oostenrijk van 2.11.2011

 

De zienster was een agnost, ze vond het moeilijk, toegang te vinden tot een werkelijk geleefd geloofsleven, omdat het voor haar niet normaal was, om de Heilige Mis te bezoeken of te gaan biechten. Ze was een jaloerse zakenvrouw, die zich niet om het religieuze leven had druk gemaakt.

Ze werd naar het schijnt op haar grote „opdracht“ in profetische dienst voorbereid. Ze bezocht iemand in het ziekenhuis. Daarna bezocht ze een kerk en bad, en wel de eerste keer na lange tijd. Plotseling zag ze de Moeder van God vanaf het altaar naar haar toekomen. Ze was erg geschrokken en kon zich niet bewegen. De Moeder van God was heel sterk en krachtig en de verschijning begon te wenen. “Maria of Divine Mercy“ was niet alleen in de kerk — een andere persoon bad daar ook dort en had de zelfde ervaring met de Moeder van God als de zienster. Plotseling kwamen verschillende figuren uit de daar aanwezige beelden. Ze bewogen zich. Dit duurde langere tijd. Maria kon helemaal niets verstaan, deze gebeurtenissen waren volledig nieuw voor haar, ze wist totaal niet, wie deze figuren waren. Deze gebeurtenissen vonden een jaar voor de eerste boodschap plaatst, ze waren een voorbereiding voor haar grote “missie aan de mensheid.

Begin november 2010 ging ze samen met een rozenkransgroep in een Mariagrot, waar zich beelden van de Moeder van God en de H. Jozef, van de overleden paus Johannes Paulus II, Zuster Faustina, Bernadette als ook twee beelden die voor haar eerst onbekende heiligen waren, bevonden en die naderhand de H. Benedictus en de H. Augustinus blijken te zijn. Ze zag ook de Heilige Familie samen als een eenheid. Deze figuren kwamen uit de genoemde beelden en werden levend.

Na deze ongelooflijke gebeurtenissen vond Maria het heel moeilijk, om naar haar werk terug te gaan en in de nuchtere werkelijkheid weer te gaan werken.

Er speelden zich eigenaardige dingen af: Ze dacht aan Jezus aan het kruis en zag plotseling de kruisiging van Jezus. Ze beefde van angst. De zienster is geboortig uit Ierland en is moeder en huisvrouw, als ook een succesvolle zakenvrouw, dat houdt in dat haar sociale en familiaire omgeving haar stabiliteit en gebondenheid met het aardse geven.

Toen zij op de 8e november 2010 de rozenkrans bad, bewogen zich plotseling de lippen van de H. Maagd Maria — ze pakte een stuk papier; maar hoorde toch niets, geen stem weerklonk en haar hand werd geleid, en wel door de H. Geest, zodat de Moeder van God haar de eerste boodschap in liefde en tederheid kon over brengen. Zij wees erop, dat ze door God was aangewezen, om een verantwoordelijke opdracht voor de hele mensheid op haar te nemen en vanaf dat ogenblijk boodschappen van haar Goddelijke Zoon Jezus Christus alsook af en toe van haar zal gaan ontvangen. Ze droeg haar op, sterk te blijven. Ze zag dezelfde heiligen weer, die leken te spreken. Haar werd medegedeeld, dat deze heiligen haar bij haar grote en uiterst belangrijke opdracht van God zullen ondersteunen. De zienster las de eerste boodschap van de Moeder van God voor van 8.11.2010 (Boodschap nr. 1). Er werd haar gezegd, dat deze boodschap aan een zeer verziekte gemeenschap zal woorden medegedeeld, zodat zij zich tot God zal kunnen bekeren.

Op 9.11.2010 werd ze ‘s morgensvroeg om 3.00 Uhr plotseling wakker gemaakt — ze beefde over haar hele lichaam. Ze zag, dat de foto van Jezus, die ze naast het bed had gezet, plotseling levend werd. Hij keek haar aan, Zijn gezicht werd levend, ze kon echter niets horen. Ze noteerde de eerste bootschap van Jezus, weer werd haar hand geleid door de Heilige Geest. Ze kon helemaal niets van wat er gebeurde begrijpen. De eerste Boodschap van Jesus werd haar gegeven op 9.11.10, waarin Hij zich tot alle mensen, alle religies wendt. (Boodschap nr. 2) Ze beefde over haar hele lichaam, ze kon het nauwelijks bevatten, dat zij voor een dergelijke grote opdracht zou zijn uitgekozen. Ze belde haar beste vriendin, want ze dacht, dat ze gek werd. Ze begreep helemaal niet, wat erom haar heen gebeurde. Ze nam contact op met haar priester. Ze realiseerde zich plotseling, dat God haar voor deze prachtige opdracht had uitverkoren, ofschoon ze bijna een agnost was geweest. Ze maakte een volledige ommekeer door, ze kan dus navertellen, wat het betekent, haar leven te veranderen en een nieuwe geloofsweg met alle consequenties in te slaan, wat eigenlijk ook de kerninhoud is van de boodschappen, en wel door de „Waarschuwing“.

Deze Goddelijke Boodschappen van barmhartigheid zijn gericht aan heel de mensheid.

De zienster werd langzamerhand door haar opdracht geestelijk gesterkt en beleerd. Ze maakte een grote transformatie door, alles veranderde zich. Voorheen had ze geen verstand van religie, ze had ook nooit in de Bijbel gelezen.

Jezus, maakte duidelijk, dat Zijn Komst een akte van de barmhartigheid is voor de mensheid en dat Hij niet komt, om de wereld nu al te oordelen. De boodschappen worden gericht aan alle religies van de wereld, zodat iedere mens de mogelijkheid heeft, om de waarheid te herkennen en zich te bekeren. Hij sprak over de „Waarschuwing“, deze geestelijke komst van Jezus Christus in barmhartigheid. Voor de zienster was de „Waarschuwing“ helemaal niet duidelijk. Hij zei haar, dat dit allemaal uit barmhartigheid en liefde voor iedere mens gebeurt en dat Hij iedere mens op de wereld graag wil aanraken. Ze hoorde ook van Garabandal, waar deze boodschap over de „Waarschuwing“ aan de ziensters wird medegedeeld, echter dit was voor haar een onbekend gebied, omdat ze er nog nooit van had gehoord.

Hij legde haar ook uit, dat wij bij het `s morgens wakker worden op de dag van de  „Waarschuwing“ aan de hemel twee sterren (kometen) met elkaar in botsing zullen zien komen en daardoor zal een er explosie gaan ontstaan — deze zal de mensheid echter fysiek geen schade veroorzaken. Voor de „Waarschuwing“ zal een kruis boven het hele firmament verschijnen. Voor de zware zondaars zal echter de totale „Waarschuwing“ zeer belastend zijn; want ze zullen de pijnen van de hel of van het vagevuur voelen en moeten verdragen. Iedere mens zal bij de „Waarschuwing“ zijn hele leven aan zich voorbij te zien gaan — men voelt en realiseert zich, wat men goed of fout heeft gedaan in het verloop van zijn leven. Men krijgt ook te zien, waarheen men — als men op dit tijdstip zou sterven — terecht zal komen. Dit is echter voor iedereen de grote kans, dat iedere mens de waarheid zal herkennen en kan meemaken en hiermee de mogelijkheid heeft tot bekering. Zonder „Waarschuwing“, welke de grootste akte van barmhartigheid is voor de mensheid sinds de dood en de opstanding van Jezus Christus, zou de mensheid verloren zijn, aangezien er nauwelijks nog geloof zou worden gevonden.

Dit zijn zeer belangrijke boodschappen, die zeer spoedig zullen plaatsvinden. De zienster heeft nooit een precies tijdstip gekregen, Jezus zei haar echter, dat het jaar 2011 het jaar van de reiniging zal zijn (bijvoorbeeld de ineenstorting van de economie, de klimatologische veranderingen, aardbevingen, tsunamis etc.).

Iedere mens, die ouder is als 7 jaar, zal de „Waarschuwing“ meemaken.

Jezus, deelde ook mede — ze sprak van de zo-even gekregen boodschap aan het Amerikaanse volk — over de twee ergste zonden:

1. Abortus,

2.  Hoererij en Immoraliteit.

Jezus, laat haar visioenen zien, waarbij Hij zeer bedroefd was en ook weende over al de genoemde zonden, die vooral ook in de USA zeer sterk worden gepleegd.

De zienster deelde mee, dat zij zelf ook op vele gebieden het lijden van Jezus heeft doorleeft. Zij kreeg door haar spirituele leidsman uitgelegd, dat het voor de hand ligt dat zij een zondige ziel was. Ze ging met deze priester de kerk in en ging haar leven aan Jezus Christus wijden. Ze werkt voortaan met hem aan de bekering van de mensheid. Jezus, vraagt ons dringend, dat wij veel moeten bidden voor vergeving en barmhartigheid, zodat de mensen zich tijdens of na de „Waarschuwing“ zullen bekeren en zodoende ook de waarheid aannemen, om dan in het “nieuwe rijk van de vrede”, in het aards paradijs te komen.

De zienster deelde ook mee, hoe sterk ze de genade van medelijden en van barmhartigheid heeft ontvangen, om HEM en ook de mensen in deze grootte lief te hebben. Ze benadrukt, hoe ongelooflijk belangrijk deze liefde van lijden is.

Aansluitend aan de „Waarschuwing“ volgt dan de tijd van de nood en tuchtiging. Ze benadrukt ook, dat Jezus erg gelukkig is met de gebeden van de mensen op de wereld — miljoenen mensen bekeren zich. Door deze gebeden zal de zwaarte van de straf ook iets worden verminderd.

God de Vader wordt vaak in de boodschappen genoemd. HIJ werd aan Maria (de zienster) door de Heilige Geest aangekondigd; de kracht was reusachtig, ze trilde overal. Ze kon God de Vader als een Persoon zien, ondanks de Drievuldigheid van God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest als drie Personen in Een.

De vraag naar het uitzien van Jezus en God de Vader beantwoorde ze als volgt: Jezus is slank, zacht en liefdevol, HIJ heeft gegolfd, roodachtig bruin haar.

De Vader heeft niet — zoals vaker wordt afgebeeld — witte haren, maar gegolfde, donkere haren. HIJ is licht van gestalte steviger dan Jezus. HIJ ziet heel liefdevol en majestueus uit.

In de eerste Boodschap van God de Vader voelde Maria de grote ergernis over de mensheid en haar zonden. Deze woede was voelbaar en ze beefde daarbij. ZIJN heilige woede is vooral daarop terug te voeren, dat wij ZIJN eisen en geboden, ondanks constante oproepen hiertoe, door de goddelijke wereld altijd weer ignoreren. Maria voelde bij de boodschappen van God de Vader meer kracht en ze was door ZIJN persoonlijkheid overweldigd.

Jezus, houdt van elke zondaar, zelfs van de zwaarste — Hij behoort tot HEM, HIJ veroordeelt hem niet, HIJ is barmhartig en liefdevol voor hem.

Wij moeten altijd tot God de Vader in de naam van Jezus Christus vragen, HIJ zal dan alle gebeden beantwoorden.

Tot op heden heeft Maria 250 boodschappen per jaar ontvangen, ook deels persoonlijke voor haar zelfs als ook boodschappen voor priesters. Ze wordt daarbij altijd weer aangespoord, dat wij vrede in onze families en in onze wijk moeten brengen.

Maria is door Jezus onderwezen, hoe zij haar dagelijkse en enige uren durende gebeden moet verrichten, dat ze ook dagelijks de Heilige Mis moet bezoeken evenals 3 tot 4 keer per week naar de Aanbidding moet gaan.

Ofschoon ze als moeder, huisvrouw en zakenvrouw veel werkt, heeft ze de kracht voor haar dagelijks geestelijk apostolaat als ook de kracht, contacten met mensen te onderhouden. Ze heeft twee gezichten: Het is toch goed, dat ze met andere mensen contacten kan onderhouden, om het evenwicht te behouden. Ze kan haar liefde tot de naasten bewijzen; ze kan zachtmoedig als Jezus met de mensen omgaan en daardoor getuigenis geven van ZIJN liefde.

Ze vermeldt nogmaals, dat het jaar 2011 het jaar van de reiniging is en de „Waarschuwing“ daarom voor de deur staat. Er zullen nog vele catastrofes en omwentelingen plaats vinden, die steeds sneller plaatsvinden. Wij staan in de geboorteweeën — de verdrukking duurt al 3 ½ jaar.

Door het gebed worden de verdrukkingen iets gemilderd, ofschoon nog zware tijden voor de mensheid staan te gebeuren. Wij zullen allemaal lijden tijdens de „Waarschuwing“, echter we hoeven geen angst te hebben. Voor de eerste keer staan wij van aangezicht tot aangezicht voor Jezus Christus, de levende Zoon van God en Verlosser — hoe prachtig zal dit zijn! Als gelovigen mogen wij ons erg op dit moment verheugen. In deze opwindende tijd zal heel veel in ons leven veranderen. De Goddelijke Barmhartigheid is een ongelooflijk geschenk voor ons, voor iedereen.

Aan het eind van het interview wordt Maria door Father Neil nog telefonisch over verschillende thema’s aangesproken.

Hij vraagt, of het gemakkelijk is geweest, om de juiste priester als zielzorger te vinden. Ze knikte neen en zei, dat pas de vijfde priester die werd aangesproken uiteindelijk haar zielzorger is geworden en hij begeleid haar dagelijks. Hij is een grote geestelijke steun voor haar.

Op de vraag, of ze speciale boodschappen voor priesters ontvangt, zegt ze ja! Ze vermeldt ook, dat het geloof van de priester erg wordt uitgedaagd en getest, en zelfs zo sterk als nooit te voren.

Maria oppert ook, in welke zware tijden wij — vooral in Europa — leven. Religie wordt in de EU nauwelijks meer getolereerd. Op de scholen wordt religie niet meer onderricht. In Ierland, dat als zeer katholiek gold, wordt aan openbare scholen het Godsdienstonderwijs helemaal weg gelaten, zelfs heiligenbeelden worden in de kerken afgemonteerd! Het is politiek onjuist om in de EU en USA überhaupt over religie te spreken! Er is een sterke geestelijke donkerheid, vooral ook in Europa. De zienster is constant aan geestelijke aanvallen onderhevig. Er bestaat een geestelijke strijd tussen goed en kwaad. Door de Goddelijke bescherming, waarin zij zich bewust bevindt, is ze sterker geworden en ze kan nu precies onderscheiden, wanneer ze onder bescherming staat. Nu is ze blij met de uitdagingen, voorheen voelde ze zich geterroriseerd. Jezus, helpt haar — HIJ lacht er zelfs om!

Aan het einde van het interview bidt Father Neil in het bijzonder voor de zienster en geeft haar een bijzondere zegen, zodat ze de kracht heeft, het zware kruis, dat haar werd opgelegd, te dragen. Ja, het is een zware missie en roeping, die de inzet van de hele mens — lichaam, ziel en geest vereist, zegt de zienster tot slot van het interview.