De Gebeden van de waarschuwing

1 Gebed om te beschermen tegen de duisternis

2 Gebed voor de agnostici en de atheïsten voor bekering

3 Gebed om bekering van de ongelovigen

4 Gebed voor (van) de meest verharde zielen

5 Gebeden voor de aankondiging van de waarschuwing

6 Dagelijks gebed om bemoediging

7 Dagelijks gebed tot Jezus

8 Gebed om kennis over de waarheid van deze boodschappen

9 Gebed om bevrijding van angst

10 Jezus vraagt ons om een dagelijks offer dat vergelijkbaar is met het lijden

11 Gebed om de blinde zielen

12 Gebed van de Priester krachtig te weerstaan

13 Gebed om de macht van de Heilige Geest te bekomen

 

 

1 Gebed om te beschermen tegen de duisternis

(11 Boodschap van 16 november 2010)

 

... Al Mijn kinderen moeten zich bewust worden van dit onheil als zij elkaar willen redden, zeker uit liefde voor hun eigen familie. Mijn liefde zal hen blijven begeleiden als zij zich nu tot Mij wenden. Zij moeten nooit bang zijn om zich te buigen en te zeggen :

 

"O, mijn Heer, leidt mij naar Uw Koninkrijk en bescherm me tegen de duisternis die mijn ziel overspoeld heeft. Hoor mij nu, o Heilig Hart en laat door Uw goedheid Uw licht van liefde en bescherming doorschemeren."

Degenen van Mijn kinderen die dit gebed opzeggen, zullen verhoord worden. Hun smekingen om verlossing voor hen en voor degenen waar zij van houden, zullen beantwoord worden. Ik heb, door middel van Mijn zieners geleid door Mijn Gezegende Moeder, moeizaam geprobeerd om waarschuwingen in de wereld te zenden. Vele, vele malen werden Mijn zieners, niettegenstaande de afwijzingen in het begin, uiteindelijk aanvaard. Deze keer zal hen het belang van de tijd, voordat de boodschappen door voldoende mensen gehoord worden, niet worden toegekend. ...

  

____________________________________________________________________________________

 

2 Gebed voor de agnostici en de atheïsten voor bekering

(13 Boodschap van 18 november 2010)

 

... Kunnen jullie niet inzien dat Mijn woord, Mijn profetie, zo lang geleden aangekondigd, misschien de waarheid is ? Open jullie ogen en spreek eens tot Mij als volgt :

 

“God, als U de waarheid bent, onthul dan aan mij het teken van Uw liefde. Open mijn hart om leiding te ontvangen. Als U bestaat, laat me Uw liefde voelen zodat ik de waarheid kan inzien. Bid nu voor Mij.”

 

____________________________________________________________________________________

 

3 Gebed om bekering van de ongelovigen

(15 Boodschap van 21 november 2010)

 

Gebed, Mijn kinderen, kan Mij helpen hun zielen te winnen. Zeg dit gebed voor hen :

 

“Mijn geliefde Heer, Ik steek mijn armen uit om U te vragen om Mijn beminde broeder/zuster in Uw tedere armen te nemen. Zegen hen met Uw Heilig Bloed en geef hen de nodige genade om hen toe laten de Geest van Uw liefde te ontvangen om hen te leiden naar het Eeuwige Heil.”

 

____________________________________________________________________________________

 

4 Gebed voor (van) de meest verharde zielen

(17 Boodschap van 22 november 2010)

 

... Mijn hart kreunt door bezorgdheid en droefheid wanneer Ik aan Mijn kinderen denk die gewoon weigeren om de waarheid van Mijn belofte te aanvaarden. Ik zeg het jullie nog één maal, wend jullie nu tot Mij en praat tegen Mij. Vraag Me om terug in jullie hart te komen. Ik zal Mezelf in jullie ziel vestigen. Ik geef jullie deze belofte, zelfs voor de meest verharde zielen. Je hoeft slechts één woord te zeggen. Vraag Me om je Mijn aanwezigheid te tonen door te zeggen :

 

“Jezus, Ik voel me verloren. Open mijn hart om Uw liefde te aanvaarden en toon me de waarheid zodat ik gered kan worden !”

 

____________________________________________________________________________________

 

5 Gebeden voor de aankondiging van de waarschuwing

(65 Boodschap van 16 april 2011)

 

... Zeg de wereld dat deze gebeurtenis plaatsvindt om hen te redden. Velen zullen zich bekeren tijdens deze mystieke ervaring. Zij zullen een brandend gevoel ervaren, niet anders dan wat de zielen in het vagevuur ervaren. Dat zal hun een inzicht geven van wat zielen, die niet helemaal zuiver zijn, moeten doormaken alvorens zij het glorierijke licht van de Hemel kunnen zien. Door gewoon te aanvaarden dat deze gebeurtenis kan plaatsvinden, kunnen zij het overleven.

 

"Keer jullie tot Mij en zeg “Alstublieft, leid mij naar het licht en de goedheid van Uw grote barmhartigheid en vergeef Mij mijn zonden”

en Ik zal jullie terstond vergeven. Dan, na de Waarschuwing, zullen jullie een diepe vrede en vreugde in jullie ziel gewaarworden. ...

... Door het zwakke geloof van gelovigen in de wereld hebben jullie die sterk zijn in jullie geloof nu een grote verantwoordelijkheid. Jullie moeten dit bekeringsgebed voor ander bidden.

 

“Ik smeek U Jezus, in Uw Goddelijke Barmhartigheid, om de lauwe zielen te bedekken met Uw Kostbaar Bloed zodat zij kunnen bekeerd worden”.

Zeg dit gebed namens diegenen van wie jullie denken dat ze het het meest nodig hebben. ...

 

____________________________________________________________________________________

 

6 Dagelijks gebed om bemoediging

(81 Boodschap van 10 mei 2011)

 

... Mijn Barmhartigheid kent geen grenzen, zoals Ik al zei. Vervuld met de Geest van licht en heiligheid, moeten jullie, al Mijn volgelingen van overal, nu moedig Mijn woord bekend maken aan allen waarmee jullie in contact komen. Verwerp de minachting die jullie mogen ervaren want het is te belangrijk nu om Mijn smeekbeden voor bekering te negeren.

Hoor nu Mijn gebed om jullie de nodige bemoediging te schenken:

 

“Vul mij nu, o Heer, met de gaven van de Heilige Geest om uw Heilig Woord naar de zondaars te dragen die Ik moet helpen redden in uw naam. Help mij om ze, door mijn gebeden, te overdekken met uw Kostbaar Bloed zodat zij naar uw Heilig Hart kunnen getrokken worden. Geef mij de gave van de Heilige Geest zodat deze zielen in uw Nieuw Paradijs kunnen feestvieren.”

Zeg dit gebed elke dag na het reciteren van Mijn Goddelijke Barmhartigheidrozenkrans, en jullie zullen, door jullie trouw aan Mij, Mijn kinderen helpen redden.

 

____________________________________________________________________________________

 

7 Dagelijks gebed tot Jezus

(147 Boodschap van 24 juli 2011)

 

Jullie zijn Mijn geliefde leger en samen zullen wij opstaan om jullie broeders en zusters terug te brengen in hun rechtmatige glorievolle verblijf.

Ik bemin en koester eenieder van jullie, kinderen. Vergeet dat nooit. Wanneer jullie elke dag tot Mij bidden zeg dan dit gebed:

 

"O Mijn dierbare Jezus, sluit Mij in uw armen en sta mij toe dat mijn hoofd op uw schouders mag rusten zodat U mij, wanneer de tijd gekomen is, kan opnemen in uw glorierijk Koninkrijk. Laat uw Kostbaar Bloed mijn hart overstromen opdat wij één mogen worden."

 

____________________________________________________________________________________

 

8 Gebed om kennis over de waarheid van deze boodschappen

(167 Boodschap van 15 augustus 2011)

 

... Mijn Vader wendt zich nu aan allen die deze boodschappen voor de eerste keer lezen: u moet iedere boodschap zorgvuldig lezen. Bid aansluitend tot de Heilige Geest om de genade in staat te zijn, te zien dat deze boodschappen van goddelijke oorsprong zijn. Open uw hart om Mijn Woord te ontvangen. Voel Mij in uw zielen en bidt tot Mij:

 

“Jezus, wanneer dit echt is, bevloei a.u.b. mijn ziel met het teken van uw Liefde, opdat Ik U moge erkennen wie U bent. Laat mij niet door leugens misleid worden. Toon mij uw Barmhartigheid door dat U mijn ogen voor de waarheid en de weg naar uw nieuw Paradijs op aarde opent."

 

____________________________________________________________________________________

 

9 Gebed om bevrijding van angst

(168 Boodschap van 17 augustus 2011)

 

... Zoveel van Mijn kinderen bidden voor speciale intenties. Ik luister naar elk van u. Maar u moet, wanneer u bidt tot Mij voor iets heel belangrijks, laat uw angsten dan los. Angst komt niet van Mij. Het wordt gegeven door de satan als een middel om u kwellen. Begrijpt u dit niet? Wanneer u iets voelt als een controle op uw leven, hoe meer u dit vreest, des te meer knaagt het probleem.

Slechts wanneer u ophoudt en zegt tot Mij:

 

“Jezus, ik geef U vertrouwvol al mijn zorgen in deze aangelegenheid, zodat het probleem nu van U is en U dit kan oplossen op basis van uw Allerheiligste Wil.”

dat je geest vredig wordt. ...

 

____________________________________________________________________________________

 

10 Jezus vraagt ons om een dagelijks offer dat vergelijkbaar is met het lijden

(173 Boodschap van 23 augustus 2011)

 

Ik wil nu aan Mijn volgelingen vragen iedere dag een offer te brengen vergelijkbaar met lijden om Mij te helpen zielen te redden die tijdens hun dood op het moment van de waarschuwing zich in doodzonde bevinden. Vraag Mij om dit geschenk. Voor degenen die nederig van hart zijn zal Ik ook vragen om een persoonlijk offer te brengen voor Mijn Heerlijkheid. Voor degenen die denken dat ze dit niet kunnen doen: dan zal Ik u zegenen met Mijn bijzondere genaden, omdat Ik weet dat uw reeds bestaande liefde voor Mij en uw gebeden de zielen van uw broeders en zusters redden.

 

____________________________________________________________________________________

 

11 Gebed om de blinde zielen

(180 Boodschap van 30 augustus 2011)

 

... Ik nodig u allen uit, Mijn volgelingen, om te blijven bidden voor blinde zielen die verloren zijn. Geef nooit op, uw gebeden zullen deze week gebracht worden vóór de troon van Mijn Vader. Gelieve het volgende gebed te bidden:

 

"God, de Allerhoogste, ik nader voor uw troon deze week om te pleiten voor de zielen van Mijn broeders en zusters die weigeren om uw bestaan te erkennen. Ik verzoek U dringend om ze te vullen met uw genaden, zodat ze hun hart openen om te luisteren naar uw allerheiligste Woord."

 

Kies alstublieft die zielen uit, die u kent en die van God de Vader niets weten willen en leg hun namen aan de voeten van Mijn Vader. Uw gift van het gebed zal beloond worden met hun redding. Ga nu, Mijn leger en bereid jullie voor op de volgende fase in deze geestelijke strijd tegen de duivel. ...

 

____________________________________________________________________________________

 

12 Gebed van de Priester krachtig te weerstaan

(234 Boodschap van 28 oktober 2011)

 

... Ik vraag al Mijn dienaars om vurig te bidden om de op handen zijnde gruwel te weerstaan. Zij moeten als volgt tot Mij bidden:

 

“O Mijn geliefde Jezus, ik doe een beroep op uw bescherming en vraag om uw genade mijn broeders en zusters binnen uw kerk te behoeden om niet ten prooi te vallen van de Antichrist. Schenk mij de genaden en bescherm mij met uw beschutting van kracht om op te staan tegen de kwade daden die in uw Heilige Naam zouden kunnen bedreven worden. Ik bid U om erbarmen en beloof mijn trouw aan uw Heilige Naam voor altijd.”

Sta op, Mijn gewijde dienaars, tegen dit kwaad en het beest uit wiens muil deze schunnigheden en leugens zullen voortkomen. ...

 

____________________________________________________________________________________

 

13 Gebed om de macht van de Heilige Geest te bekomen

(239 Boodschap van 03 november2011)

 

... Gebed is uiterst dringend, kinderen, om het even waar jullie zijn, wat jullie religie ook is, welke inzichten jullie ook hebben. Verenig jullie en bid tot de Heilige Geest voor verlichting in deze tijd. Satan probeert jullie Mij, jullie geliefde Verlosser, jullie rug toe te keren. Luister niet naar de twijfels en de angst die hij in jullie harten brengt. Hij zal leugens gebruiken om Mij te verhinderen jullie zielen met Mijn Goddelijk Licht te overstromen. Mijn liefde voor jullie is zo sterk, kinderen, dat Ik jullie zal blijven roepen ongeacht hoezeer jullie Mij negeren of Mij de rug toekeren. Ik zal dat doen door de kracht van de Heilige Geest. Jullie moeten bidden voor deze gave door te zeggen:

 

O Jezus, bedek mij met Uw kostbaar bloed en vul mij met de Heilige Geest opdat ik kan onderscheiden of deze woorden van U komen. Maak mij nederig van geest. Ontvang mijn smeekbeden met barmhartigheid en open mijn hart voor de waarheid”.

 

Ik zal de meest verharde zielen antwoorden wanneer zij dit gebed opzeggen.

Geef mij de kans jullie tot Mij te brengen opdat Ik zoveel mogelijk kinderen bijeen kan brengen voor De Grote Waarschuwing.

Onthoud dat Mijn liefde voor jullie nooit zal doven hoezeer jullie ook doof blijven voor Mijn dringende oproep voor eenheid. ...