Verjaardag van deze missie

08-11-2019 11:10

 

Laten we op deze bijzondere dag, de verjaardag van deze Missie, ons verenigen in Dankzegging en eerbetoon aan God, bidden voor de KRUISTOCHTGEBEDEN: 5, 11, 12, 33, 38, 82, 109 en 132.

 

 

Kruistochtgebed 5 ‘Eer aan God de Allerhoogste’ 

O, Eeuwige Vader,
wij bieden U onze gebeden aan,
vreugdevol dankend voor Uw kostbaar geschenk van barmhartigheid
aan de gehele mensheid.
 
Wij verheugen ons en bieden U, Roemrijkste Koning,
onze lof en aanbidding aan
voor Uw liefhebbende en tedere barmhartigheid.
 
U, Allerhoogste God, bent onze Koning
en voor dit geschenk dat U ons nu brengt,
liggen we in nederige dienstbaarheid aan Uw voeten.
 
A.u.b. God, ontferm U over al Uw kinderen. Amen.

 

 

Kruistochtgebed 11 - ‘Stop de haat tegen de zieners’ 

O Heilig Hart van Jezus,
stop a.u.b. de haat en jaloersheid
die bestaat onder Uw volgelingen
jegens Uw waarachtige zieners in deze tijd.
 
Ik bid dat U mijn gebed zult verhoren
om Uw zieners de kracht te geven die zij nodig hebben

        om Uw allerheiligste Woord te verkondigen aan een ongelovige wereld. Amen

 

Kruistochtgebed 12 - ‘Gebed om de zonde van hoogmoed te vermijden’

O mijn Jezus,
help mij om de zonde van hoogmoed te vermijden
wanneer ik in Uw naam spreek.
Vergeef mij als ik weleens iemand in Uw heilige naam kleineer.
 
Help mij te luisteren, Jezus,
wanneer Uw stem zich laat horen
en vervul mij met Uw Heilige Geest
zodat ik de waarheid van Uw Woord kan onderscheiden
wanneer U tot de mensheid roept. Amen.

 

Kruistochtgebed 33 - ‘Richt jullie nu op en aanvaard het Zegel van de Levende God’

O mijn God, mijn liefhebbende Vader,
ik aanvaard met liefde en dankbaarheid
Uw Goddelijk Zegel van bescherming.
 
Uw Godheid omringt voor eeuwig mijn lichaam en mijn ziel.
 
Ik buig neer in nederige dankzegging
en bied U mijn diepe liefde
en mijn trouw aan U, mijn geliefde Vader, aan.
 
Ik smeek U om mij en mijn geliefden
te beschermen met dit bijzondere Zegel.
En ik wijd mijn leven aan Uw dienst voor eeuwig en altijd.
 
Ik houd van U, lieve Vader.
 
Ik vertroost U in deze tijden, lieve Vader.
Ik offer U op het Lichaam, het Bloed,
de Ziel en de Godheid van Uw welbeminde Zoon
als verzoening voor de zonden van de wereld
en voor de redding van al Uw kinderen. Amen.

 

Kruistochtgebed 38 - ‘Gebed om de redding van de Katholieke Kerk’

O Gezegende Moeder van de Verlossing,
bid a.u.b. in deze moeilijke tijden voor de Katholieke Kerk
en voor onze geliefde Paus Benedictus XVI
om zijn lijden te verlichten.
 
Wij vragen U, Moeder van de Verlossing,
om de gewijde dienaren van God te bedekken met Uw heilige mantel opdat de genaden hen geschonken worden
om sterk, trouw en moedig te zijn
tijdens de beproevingen waarmee ze geconfronteerd worden.
 
Bid bovendien dat zij hun kudde zullen hoeden
overeenkomstig de ware Leer van de Katholieke Kerk
 
O Heilige Moeder van God,
geef ons, Uw Restkerk op aarde,
de gave van het leiderschap
zodat we kunnen helpen
om de zielen naar het Koninkrijk van Uw Zoon te leiden.
 
Wij vragen U, Moeder van de Verlossing,
om de Bedrieger weg te houden van de volgelingen van Uw Zoon,
in hun streven om hun ziel te vrijwaren,
zodat zij geschikt worden
om de poorten van het Nieuw Paradijs op aarde binnen te gaan. Amen.

 

 

Kruistochtgebed 82 - ‘Om de zege van de Restkerk’ 

Jezus, Koning en Redder van de wereld,
wij beloven U ons eerbetoon, onze trouw en onze daden,
om aan allen Uw glorie te verkondigen.
 
Help ons de kracht en het vertrouwen te krijgen
om op te staan en te allen tijde de waarheid bekend te maken.
Sta nooit toe dat wij wankelen of talmen in onze opmars naar de zege
en in ons plan om zielen te redden.
 
Wij beloven U onze overgave, ons hart en al wat wij bezitten,
zodat wij vrij zijn van obstakels
wanneer wij de doornige weg
naar de poorten van het Nieuw Paradijs voortzetten.
 
Wij houden van U, liefste Jezus, onze geliefde Redder en Verlosser.
 
Wij verenigen ons met lichaam, ziel en geest in Uw Heilig Hart.
 
Stort Uw genade van bescherming over ons uit.
 
Bedek ons met Uw Kostbaar Bloed
zodat we met de moed en liefde vervuld worden om op te staan

         en de waarheid over Uw Nieuw Koninkrijk bekend te maken. Amen

 

Kruistochtgebed 109 - ‘Om de gave van vertrouwen’

O mijn liefste Jezus, help mij om U te vertrouwen.
Om te vertrouwen op Uw belofte om terug te komen.
Om de waarheid over Uw Tweede Komst aan te nemen.
 
Om te vertrouwen op de belofte van God de Vader
toen Hij zei dat Hij U Uw Koninkrijk zou schenken.
 
Help mij om op Uw Leer te vertrouwen,
op Uw plan om de wereld te redden.
 
Help mij om Uw gaven met welwillendheid aan te nemen.
 
Help mij om op U te vertrouwen
zodat ik mijn angst kwijtraak

        en zodat ik Uw liefde mijn hart en ziel kan laten overspoelen. Amen

 

Kruistochtgebed 132 - ‘Verzaak aan Satan om deze missie te beschermen’ 

Om deze missie te beschermen tegen de verdorvenheid van Satan, vraag Ik dat jullie dit krachtig gebed om Satan af te zweren, beginnen te bidden. Wanneer jullie dit kruistochtgebed minstens tweemaal per week bidden, zullen jullie helpen om deze missie van redding te beschermen en zullen jullie meer zielen naar de wereld van Gods Koninkrijk brengen.

O Moeder van de Verlossing, kom deze missie te hulp.
Help ons, Gods restleger, om aan Satan te verzaken.
Wij smeken U om de kop van het Beest met Uw hiel te verpletteren
en alle obstakels in onze missie om zielen te redden, te verwijderen.
Amen.

*************************************************************************************************

Eerste boodschap van de Maagd Maria

Ontvangen op maandag 8 november 2010

15.30 u  thuis na de rozenkrans

( Aankondiging van de toekomstige profetieën, die nog ontvangen gaan worden door de particuliere zienster, die op dit moment geen idee had wat er van haar gevraagd zou worden. )

Mijn kind, je hebt een verantwoordelijke taak te volbrengen en je mag je door niemand laten tegenhouden. De waarheid moet uitgebracht worden. Jij bent gekozen om dit werk uit te voeren. Mijn kind, blijf sterk! Vertrouw op God hierboven voor begeleiding om Mijn werk te doen.

Je hebt al de heiligen die met jou meewerken. De gestaltes* (zie einde boodschap) die je zag, zijn daar allen om jou te helpen Mijn grenzeloze boodschappen te verspreiden opdat de hele wereld ze te horen krijgt. Je wordt geleid. Je zult het niet gemakkelijk vinden maar je houdt ervan om door te bijten. Wat er gebeurt, is allemaal aangekondigd. Jij bent een instrument om het woord van God mee te delen aan al Zijn kinderen.

Vergeet het nooit, God houdt van al Zijn kinderen met inbegrip van de zondaars die Hem beledigd hebben. Smeek om barmhartigheid voor iedereen van jullie. De Heilige Familie zal herenigd worden.

(Pauze… Op dat moment was ik verrast dus ik vroeg O.L.Vrouw: Heb ik dit deel juist begrepen? Ze glimlachte zachtjes en vervolgde…)

Neem je pen. Dat klopt en verspreidt de waarheid voor het te laat is.

Deze boodschappen zijn van goddelijke oorsprong en moeten gerespecteerd worden. Ik vertrouw op jou om ervoor te zorgen dat deze op doeltreffende wijze uitgebracht worden aan een ongelovige wereld. Het is van het uiterste belang dat je sterk blijft voor Mijn geliefde Zoon. Ik weet dat je lijdt voor Hem, met Hem en door Hem. Verheug je want dit is goed. Jij bent gezegend, Mijn kind, om gekozen te zijn voor dit werk. Blijf sterk!

Bid elke dag voor begeleiding! Je zult sterker worden als de tijd vordert. Vrees niet, Ik ben met jou en je familie elke dag. Je wordt vervuld met de Heilige Geest zodat je de waarheid over Mijn Vaders plan op aarde kan ontsluieren.

Mijn kind, schuif je twijfels terzijde! Je beeldt je deze boodschappen niet in. De voorzeggingen uit de Bijbel staan op het punt zich te ontvouwen.

Bid voor alle kinderen van God. Mijn zeer geliefde Zoon wordt elke dag zoveel pijn gedaan. Hij wordt gekweld door de zonden van de mensen. Zijn lijden heeft ongekende hoogten bereikt die Hij niet ervaren heeft sinds Zijn dood op het kruis.

Jij hebt de nodige energie en geestdrift, met de zegen van God, om je missie uit te voeren. Jouw zuivering is compleet. Je bent klaar voor de strijd die je wacht.

Ga nu, Mijn kind. Trek je pantser aan! Sta op met opgeheven hoofd en help om te vechten tegen de Kwade. Wanhoop niet van tijd tot tijd als je je eenzaam voelt. Je hebt al de engelen en heiligen – inclusief H. Johannes Paulus II, H. Faustina, en H. Jozef die je begeleiden bij elke stap van de weg.

Dank je, Mijn kind, voor het geloof dat je getoond hebt. Je bent een vechter en zeer bemind door God de Vader en Mijn zeer geliefde Zoon. Je bent één met Jezus en je hand wordt geleid door de Heilige Geest.

Ga nu, Mijn kind, om het werk uit te voeren en maak gebruik van alle beschikbare middelen in deze belangrijkste tijd in de geschiedenis van de mensheid.

God zegent jou, Mijn kind.

 

Eerste boodschap ontvangen van onze Verlosser Jezus Christus

Ontvangen op dinsdag 9 november 2010

3.00 u

Ziezo, de tijd is nabij voor jou om de wereld te vertellen dat de gerechtigheid allen, die Mij verwerpen, zal overvallen. Mijn barmhartigheid kent geen grenzen voor al degenen die zich laten leiden door de waarheid van Mijn lijden op het kruis.

Vreugde aan diegenen van Mijn volgelingen die de bekoringen afwijzen waarmee ze elke dag geconfronteerd worden. Anderen die Mijn onderrichtingen de rug toekeerden, zijn blind voor de beloften door Mij gemaakt toen Ik voor hun zonden stierf op het kruis.

Ik heb enorme pijn en voel Me troosteloos door de verlatenheid die Ik ondervind door Mijn geliefde zondaars waarvoor Ik Mijn aardse leven gegeven heb.

De aarde is op dit moment in duisternis. Zij, Mijn volgelingen, lijden veel met Mij als zij een wereld zien van zondaars die zich niet alleen tegen God, Mijn Eeuwige Vader, hebben gekeerd maar ook tegen Mij die een groot offer volbracht om hen te redden van het Rijk van de eeuwige verdoemenis.

Ik ben verontrust en ween bittere tranen van teleurstelling en verdriet door de manier waarop Ik voor de tweede maal word afgewezen. Ik spoor Mijn volgelingen aan om zich te verzamelen op dit moment van leed in de wereld. Zij moeten hun onverschilligheid terzijde schuiven om te bidden en zich te verenigen met Mij om diegenen te helpen van wie de zielen gestolen werden door de Kwade.

Er is nog tijd voor de zondaars om zich te bekeren. Er bestaat geen gemakkelijke weg. Het moet vanuit het hart komen.

Gelovigen, wees niet bang jullie stemmen te verheffen in een eenstemmige samenklank om de liefde die Ik voor allen heb, bekend te maken.

Christenen, Moslims, Hindoes, Joden en al deze door de feilbare geest van de mensheid afgeleide geloofsovertuigingen – Ik roep jullie allen een laatste keer op om jullie ogen te openen voor het ware woord van God. De God die jullie het woord gezonden heeft door de profeten. De waarheid werd geschreven en gedocumenteerd in het heilige woord van de Bijbel welke niemand mag bijsturen, wijzigen of proberen te verdraaien naar zijn eigen interpretatie. Er is maar één God. Dus leg neer jullie wapens, open jullie ogen en volg Mij naar het Eeuwige Leven!

Ik houd zoveel van jullie allemaal dat Ik Mijn leven gegeven heb voor jullie. Zijn jullie dit vergeten? Door Mijn Goddelijke Barmhartigheid smeek Ik ieder van jullie een laatste maal om naar Mij terug te keren. Door Mijn barmhartigheid kom Ik terug naar de aarde om te oordelen en jullie te helpen om in jullie harten te kijken en de waarheid te zoeken. Laat niet toe dat de Bedrieger jullie te gronde richt! Zoek de waarheid. Liefde - zuivere liefde – is de weg naar Mijn Vaders Koninkrijk.

A.u.b., a.u.b., denk aan Mijn Goddelijke Barmhartigheid! Ik houd van iedereen van jullie! Bid nu voor vergiffenis! Steek jullie handen uit en laat Me jullie leiden naar Mijn Vaders Koninkrijk. Ik kom terug naar de aarde zoals aangekondigd. Die tijd komt er zo snel aan dat velen niet voorbereid zullen zijn. Zo velen zullen geschokt en overrompeld zijn zodat zij niet zullen geloven dat het plaatsvindt. Er is nu niet veel tijd meer voor Mijn profeten om de mensheid te helpen zich voor te bereiden op deze grote gebeurtenis.

Gelovigen, Ik roep jullie allen op om acht te slaan op Mijn waarschuwing. Verspreid de waarheid! Zet mensen aan om te vragen naar Mijn barmhartigheid. Ik zal Me tot en met hun allerlaatste ademtocht inspannen om elke ziel die berouw heeft te redden.

Ik kan niet, en zal niet, ingrijpen tegen hun vrije wil in. Ik smeek jullie om te luisteren en acht te slaan op Mijn woord. Ik houd van jullie allemaal. Ik vraag jullie te bidden om bekering vóór de Eindtijd die bijna bij ons is. Ik heb niet de wens om Mijn volgelingen bang te maken maar Ik smeek ieder van jullie om nu zielen te redden. Jullie moeten iedereen herinneren aan de dringende noodzakelijkheid om hun geesten te verwijderen van wereldse bezigheden. Zoek in de plaats daarvan de deugden op van eenvoudige nederigheid, ontdaan van egoïsme en afgodendienst.

Het eenvoudige volk zal de weg moeten voorgaan door de waarheid over Mijn Tweede Komst te verspreiden.

Door de snel evoluerende spirituele duisternis, verspreid door het atheïsme en de heftigheid van de satanische cultus in de trieste en ondankbare wereld van vandaag, zijn het de eenvoudige zielen, de echte gelovigen, die deze taak zullen moeten opnemen.

Bid nu voor de redding van de mensheid omdat de wereld nu staat voor de Grote Beproeving zoals aangekondigd in de Heilige Schrift. Het zal afhangen van de eigen vrije wil van de mensheid of ze al dan niet klaar zijn om uit te zien naar de verzoening voor hun zonden. Ze moeten nooit bang zijn. Mijn liefde is altijd goedertieren.

Jullie Verlosser, Jezus Christus.

 

Het verzegelde Boek der Waarheid zal geopend worden als voorbereiding op Mijn Tweede Komst

Ontvangen op vrijdag 20 januari 2012

20.15 u

Mijn zeer geliefde dochter, het is niet nodig om je zorgen te maken over de menselijke opinie.

De inzichten van de mensheid zijn niets in vergelijking met Mijn heilige woorden die jou gegeven worden.

Mijn woord gaat boven alles. Geen enkel ander inzicht, strijdig met Mijn woord, mag jou verontrusten.

Mijn dochter, Ik heb thans weinig tijd om de mensheid te redden.

Mijn dochter, er zal nu zoveel van jou verwacht worden en zo snel dat je niet in staat zult zijn om op adem te komen.

Er worden nu veel openbaringen aan jou meegedeeld zodat Mijn kinderen weten hoe ze zichzelf gepast kunnen voorbereiden.

Wanneer je zou toestaan dat afleidingen, zoals de meningen of inzichten van mensen, jouw tijd onnodig in beslag nemen dan zal dat jou afhouden van het werk dat écht belangrijk is.

Sta Mij toe om je op dit moment te vervullen met liefde en troost.

De Waarschuwing is heel dichtbij. Zodra Mijn stralen van barmhartigheid de hele wereld omhullen zal iedereen, die in Mij gelooft, tot inkeer komen.

Diegenen die Mijn boodschappen, aan jou gegeven, aan de kaak stellen en die Mij liefhebben, zullen terugkeren naar Mijn Heilig Hart met liefde en vreugde in hun ziel.

De Waarschuwing zal nauwelijks plaatsgevonden hebben of een aantal gebeurtenissen zullen zich voordoen.

De Antichrist en zijn groepering zal, hoewel verzwakt ten gevolge van de wereldwijde schuldbekentenis, zijn overmeestering van Mijn Heilige Kerk van binnenuit beginnen plannen.

 Mijn strijdmacht zal stelling nemen en beginnen strijden om de Heilige Katholieke Kerk te redden van de ondergang. Zij, de Valse Profeet en zijn volgelingen, zullen niet winnen, Mijn dochter, maar hoe huil Ik om die gewijde dienaren van Mij die zullen afhaken.

Zij zullen zo misleid worden dat zij zullen denken dat ze de strenggelovige Katholieke Kerk volgen.

In feite zullen zij partij kiezen voor de Valse Profeet die met trots en minachting in zijn hart zal heersen over Mijn Heilige Stoel.

Jij, Mijn dochter, moet Mijn kinderen vragen om intens te bidden om deze gruwel te beperken.

Ik heb gebed nodig om de zielen van Mijn arme misleide priesters, bisschoppen en kardinalen, die blind zijn voor de waarheid, te redden.

De Heilige Stoel van Petrus zal ontheiligd worden door de gevallen engelen van Satan samen met de Antichrist en zijn diverse organisaties.

Zij zijn allen één, Mijn dochter, voortgekomen uit Satan.

Ik weet dat dit angstaanjagend is maar het zal niet lang duren. Gebed en veel daarvan zal deze gebeurtenissen matigen en zal helpen om deze af te wenden.

Bereid jullie ziel nu voor, kinderen, door zo snel mogelijk te gaan biechten als jullie katholiek zijn. Zo niet, spoor Ik jullie allemaal aan met zuiverheid van hart te vragen om verlossing van jullie zonden.

 Dit zal jullie lijden, door de boetedoening bij de Waarschuwing, verlichten. Daarna moeten jullie bidden om vrede op aarde.

De voorbereidingen op Mijn Tweede Komst zullen beginnen onmiddellijk nadat de Waarschuwing heeft plaatsgevonden.

Het verzegelde Boek der Waarheid zal geopend worden en de geheimen zullen door jou geopenbaard worden, Mijn dochter, zichtbaar voor de hele wereld.

 Mijn Boek der Waarheid zal aan de wereld gegeven worden opdat jullie ziel gezuiverd wordt in verbondenheid met Mij.

Pas dan zullen jullie klaar zijn om met Mij mee te gaan naar het tijdperk van Mijn Vaders goddelijke Wil, het tijdperk van Vrede, Mijn Nieuw Paradijs op aarde.

Jullie geliefde Jezus

Redder van de mensheid