Noveen tot de Goddelijke Barmhartigheid

goddelijkebarmhartigheid Jezus gaf zuster Faustina de opdracht om deze noveen op te schrijven als voorbereiding op het feest van de Goddelijke Barmhartigheid, dat overeenkomstig zijn wens op de eerste zondag na Pasen moet worden gevierd.
Deze zondag is ook wel bekend als Beloken Pasen.
Vandaar dat op Goede Vrijdag met de noveen wordt begonnen, maar je kunt ze ook op elk moment van het jaar houden.
De Heer wil dat daartoe de rozenkrans van de goddelijke Barmhartigheid dagelijks gebeden wordt en wel voor de intenties, die Hijzelf aan zuster Faustina gaf.

"Ik verlang dat je gedurende deze negen dagen alle zielen naar de bron van mijn barmhartigheid leidt, zodat zij daar kracht en troost putten en allerlei genaden, die zij nodig hebben voor de moeilijkheden van het leven, maar vooral in het uur van de dood.
Elke dag moet je een groep zielen naar mijn Hart brengen en hen onderdompelen in de oceaan van mijn barmhartigheid.
Je zult dat doen in dit leven en in de toekomstige.
Aan de bron van mijn barmhartigheid zal Ik aan geen enkele ziel iets weigeren.

Iedere dag moet je mijn Vader, omwille van mijn smartelijk lijden, om genade smeken voor deze zielen.

 
 
Eerste dag
Jezus zegt: Breng vandaag bij mij de hele mensheid, in het bijzonder alle zondaars, en dompel hen in de oceaan van mijn barmhartigheid. Daarmee verminder je mijn bittere droefheid om de verloren zielen. Bidden wij op voorspraak van de "Moeder van Barmhartigheid" om erbarmen voor de hele mensheid, in het bijzonder voor de zondaars. Barmhartige Jezus, u die vol erbarmen en vergeving bent, let niet op onze zonden, maar op het vertrouwen dat wij in uw oneindige goedheid stellen.
Neem ons op in uw medelijdend Hart.
Daar smeken wij U om, omwille van de Liefde, die U met de Vader en de H. Geest verenigt.

Onze Vader
Wees gegroet
Eer aan de Vader
Eeuwige Vader, zie barmhartig neer op de hele mensheid, in het bijzonder op de zondaars.
Wees barmhartig voor ons, omwille van het smartelijk lijden van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, zodat wij allen de almacht van uw barmhartigheid prijzen tot in eeuwigheid. Amen.
Onder uw bescherming nemen wij onze toevlucht, o Heilige Moeder van God. Versmaad onze gebeden niet in onze nood, maar verlos ons altijd van gevaren, o glorierijke en gezegende Maagd, onze vrouwe, onze Middelares, onze Voorspreekster. Verzoen ons met uw Zoon, beveel ons aan uw Zoon aan, plaats ons voor uw Zoon. Amen.

 DE ROZENKRANS VAN DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID

Tweede dag
Jezus zegt: Breng vandaag bij mij alle priesters en alle godgewijde personen en dompel hen in mijn onpeilbare barmhartigheid. Zij zijn het die mij de kracht gaven mijn bitter lijden te verduren.
Zij zijn de kanalen, waardoor mijn barmhartigheid over de hele mensheid wordt uitgestort.
Bidden wij voor de priesters en kloosterlingen op voorspraak van de "Moeder van de Kerk, de Middelares van alle genade.
Barmhartige Jezus, van U komt alle goedheid.
Wij bidden U, vermeerder de genaden in de zielen van de priesters en de kloosterlingen, zodat zij zich hun heilige roeping ten diepste bewust zijn en zich vol vertrouwen toeleggen op de werken van uw barmhartigheid. Geef dat ze door hun voorbeeld de zielen brengen naar de Vader van barmhartigheid en Hem verheerlijken.

Onze Vader
Wees gegroet
Eer aan de Vader
Hemelse Vader, zie vol goedheid neer op Uw uitverkorene en geef hun de genade van Uw zegen,
zodat zij door de verdiensten van uw Zoon vol ijver werken en voor het heil van de mensen en voor hen de volheid van Uw Barmhartigheid verkrijgen. Amen.
Onder uw bescherming nemen wij onze toevlucht

DE ROZENKRANS VAN DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID

Derde dag
Jezus zegt: "Breng vandaag bij mij alle trouwe en vrome zielen en dompel hen in de oceaan van mijn barmhartigheid. Deze zielen hebben mij getroost op mijn kruisweg. Zij waren de druppel troost in de oceaan van mijn smart.
Bidden wij voor allen, die trouw blijven aan het ware geloof, op voorspraak van Maria, hulp der Christenen. Barmhartige Jezus, U wilt de genadeschatten van uw barmhartigheid aan alle mensen in overvloed schenken. Wij bidden U, bemoedig alle trouwe zielen met de genade van volharding en ontsteek in hen met uw onpeilbare liefde, de liefde tot Uw hemelse Vader.

Onze Vader
Wees gegroet
Eer aan de Vader
Algoede Vader, zie vol liefde neer op de trouwe zielen. Sterk hen, onwille van het smartelijk lijden van uw Zoon, met de volheid van genaden van uw H. Geest, zodat zij met alle engelen en heiligen uw oneindige barmhartigheid prijzen tot in eeuwigheid. Amen.
Onder uw bescherming nemen wij onze toevlucht

DE ROZENKRANS VAN DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID

Vierde dag
Jezus zegt: "Breng vandaag bij mij zij, die niet in mij geloven en zij, die me nog niet kennen.
Tijdens mijn bitter lijden dacht Ik ook aan hen en hun ijver in de toekomst was een troost voor mijn Hart. Dompel hen in de oceaan van mijn Barmhartigheid.
Bidden wij voor degene, die niet in God geloven en voor degenen, die God nog niet kennen, op voorspraak van de Moeder van alle Volkeren.
Barmhartige Jezus, U bent het Licht van de wereld. Bevrijd allen, die U nog niet kennen, uit de duisternis van hun geest en laat hen in uw Hart rust en de ware vrede vinden. Mogen de stralen van uw genaden hen verlichten, zodat ook zij de heerlijkheid van uw barmhartigheid prijzen.

Onze Vader
Wees gegroet
Eer aan de Vader
Eeuwige Vader, zie genadig neer op de zielen van degenen, die niet in U geloven en degenen die U nog niet kennen. Breng hen tot de erkenning van de waarheid van het Evangelie van uw Zoon, zodat zij de eeuwige vreugde van de hemel verwerven en tot in eeuwigheid uw barmhartigheid prijzen.

DE ROZENKRANS VAN DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID

Vijfde dag
Jezus zegt: "Breng mij vandaag de zielen van de afgescheiden broeders en dompel hen in de oceaan van mijn barmhartigheid. Tijdens mijn bitter lijden verscheurenden zij mijn lichaam en mijn Hart. Wanneer zij terugkeren in de schoot van de Kerk, genezen zij mijn wonden en troosten in mijn smart.
Bidden wij voor degenen, die van hun geloof zijn gevallen en voor de verdwaalden met groot vertrouwen op de machtige voorspraak van Maria, Toevlucht van de zondaars, de overwinnares van alle duivelse boosheid en van alle misstanden.
Barmhartige Jezus, U bent de goedheid zelf en weigert niemand het licht van uw genade, als hij u erom vraagt. Neem alle afgescheiden broeders op in uw barmhartig Hart en breng hen terug in de schoot van de Kerk, zodat zij uw onpeilbare barmhartigheid loven en prijzen.
 
Onze Vader
Wees gegroet
Eer aan de Vader
Oneindige Heilige God, Eeuwige Vader, heb medelijden met de afgescheiden en ontrouw geworden broeders, die uw genaden misbruiken. Let niet op hun slechtheid, omwille van het smartelijk lijden van uw Zoon, die zo innig voor de eenheid van zijn Kerk gebeden heeft.
Onder uw bescherming nemen wij onze toevlucht.

DE ROZENKRANS VAN DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID

Zesde dag
Jezus zegt: "Breng vandaag bij mij de zachtmoedige, nederige zielen en de zielen van de kleine kinderen en dompel hen in mijn barmhartigheid. Zij lijken het meest op mijn Hart.
Zij sterkten mij in mijn bittere doodsangst. Over hen stort ik stromen van genade uit.
Alleen nederige zielen zijn in staat mijn genaden te ontvangen. Aan nederige zielen schenk Ik mijn vertrouwen."
Bidden wij voor zachtmoedige zielen, die een kinderlijk vertrouwen bezitten en voor de kinderen, op voorspraak van onze hemelse Moeder, de nederigste Dienstmaagd van de Heer. Haar heeft God verheven tot Koningin van hemel en aarde. Barmhartige Jezus, U hebt gezegd: "Leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van Hart.
Wij vragen U, trek de kinderen en de zielen, die zoals zij, zachtmoedig en nederig geworden zijn, tot uw heilig Hart. Mogen zij U verblijden als geurige bloemen voor uw goddelijke troon. Bewaar ze in uw Hart als een loflied op Uw barmhartige liefde.

Onze Vader
Wees gegroet
Eer aan de Vader
Vader vol ontferming en God van alle vertroosting zie genadig neer op de zielen, die U welgevallig zijn en lijken op het Hart van Uw Zoon. Zegen omwille van hen de hele wereld, zodat allen uw onmetelijke barmhartigheid mogen prijzen. Amen.
Onder Uw bescherming nemen wij onze toevlucht.

DE ROZENKRANS VAN DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID

Zevende dag
Jezus zegt: " Breng vandaag bij mij de zielen die mijn barmhartigheid bijzonder vereren en verheerlijken. Deze zielen delen het meest in mijn lijden en dringen het diepste door in mijn geest.
Als levende afbeeldingen van mijn barmhartig Hart zullen zij inhet hiernamaals met en bijzondere glans schitteren. Geen van hen zal in het vuur van de hel terechtkomen. In het uur van de dood zal Ik allen bijstaan."
Bidden wij voor degenen, die Gods barmhartigheid bijzonder vereren en verheerlijk en op voorspraak van de Moeder van Barmhartigheid. Goede Jezus, uw Hart stroomt over van Barmhartige liefde. Laat alle apostelen van uw barmhartigheid zich veilig weten in uw bescherming.
Sterk hun vertrouwen op uw almachtige hulp in alle lijden en beproevingen, die zij op zich nemen om in de vereniging met U van de hemelse Vader onafgebroken genade en barmhartigheid voor de hele mensheid te verkrijgen. Geef dat zij nooit verflauwen in hun ijver. Wees voor hen in het uur van de dood geen rechter, maar de barmhartige Verlosser.

Onze Vader
Wees gegroet
Eer aan de Vader
Eeuwige Vader, zie genadig neer op de zielen, die uw ondoorgrondelijke barmhartigheid bijzonder vereren en verheerlijken. In de trouwe navolging van uw Zoon doen zij vol overgave hun best getuigen te zijn van uw barmhartigheid. Ontsteek in hen een steeds grotere liefde en schenk hun een grenzeloos vertrouwen in uw goedheid, zodat zij tijdens hun leven de belofte van de Verlosser verkrijgen. Laat hun in het uur van de dood heel bijzonder de bescherming van uw barmhartigheid ervaren. Amen.
Onder uw bescherming nemen wij onze toevlucht.

DE ROZENKRANS VAN DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID
 
Achtste dag
Jezus zegt: "Breng vandaag alle zielendie in het vagevuur zijn en dompel hen in de afgrond van mijn barmhartigheid, zodat de stromen van mijn bloed hun lijden verzachten. Deze zielen heb Ik zeer lief, daar zij genoegdoening verschaffen aan mijn gerechtigheid. Jullie kunnen aan hen verlichting bezorgen uit de schatten van de Kerk: door aflaten, gebeden en offers van eerherstel.
O, als jullie eens wisten welke kwellingen zij ondergaan dan zouden jullie onafgebroken voor hen bidden en offers brengen om hun schuld aan mijn gerechtigheid af te lossen."
Bidden wij voor de arme zielen in het vagevuur op voorspraak van de troosteres der bedroefden" die onophoudelijk bij Gods troon voor hen ten beste spreekt. Barmhartige Heiland, U hebt gezegd: Weest barmhartig zoals mijn Vader barmhartig is. Wij vragen U: ontferm U over de zielen in het vagevuur. Laat de stromen van Uw kostbaar bloed en water, die uit Uw Hart gekomen zijn, de gloed doven van het vuur dat hen reinigt, zodat het onmetelijk leed van deze zielen veranderd wordt in bevrijdende vreugde en zij tot in eeuwigheid de macht van uw barmhartigheid prijzen.

Onze Vader
Wees gegroet
Eer aan de Vader
Barmhartige Vader, zie met uw oneindige liefde neer op de zielen van het vagevuur. Omwille van het smartelijk lijden van uw Zoon schenk hun door bloed en zijn wonden de volheid van Uw erbarmen. Amen.
Salve Regina - Weesgegroet, Koningin, Moeder van Barmhartigheid; ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet!
Tot U roepen wij, ballingen, kinderen van Eva; tot U smeken wij, zuchtend en wenend in dit dal van tranen. Daarom dan, onze Voorspreekster, sla na deze ballingschap Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot. O goedertieren, o liefdevolle, o zoete Maagd Maria.
 DE ROZENKRANS VAN DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID
Negende dag
Jezus zegt: "Breng mij vandaag de lauwe zielen en dompel hen in de oceaan van mijn barmhartigheid. Deze zielen verwonden mijn Hart het meest pijnlijk. In de Hof van olijven ondervond mijn ziel de grootste walging door deze zielen. Zij deden mij de klacht slaken: Vader, als Gij wilt, laat dan deze beker aan mij voorbijgaan. Maar toch: niet mijn wil, maar uw wil geschiede.
Voor hen is mijn barmhartigheid de laatste redding."
Bidden wij voor de de lauwe zielen en bevelen wij hen aan aan de bijzondere voorspraak van Maria, Toevlucht van de zondaars. Allerwelwillendste Jezus, met uw verlossend lijden omvat U alle zielen.
Berg, in uw oneindige barmhartigheid, alle lauwe en koud geworden zielen in uw gemarteld Hart en verwarm hen met het vuur van Uw goddelijke liefde. Beziel hen met nieuwe ijver om U te dienen en om door uw oneindige verdiensten hun eeuwig heil te verlangen.

Onze Vader
Wees gegroet
Eer aan de Vader
Eeuwige Vader, zie vol erbarmen neer op de lauwe zielen, die het Hart van uw Zoon onmetelijk pijn hebben gedaan. Laat U verzoenen door zijn heilig lijden en sterven, dat Hij op onze altaren in elk heilig Misoffer tegenwoordig stelt. Schenk hun de genade van bekering, zodat zij uw goddelijke Barmhartigheid nu en later in de hemel zalig prijzen. Amen.
Onder uw bescherming nemen wij onze toevlucht.

DE ROZENKRANS VAN DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID