Gebedskruisweg vanaf 18 november 2011 - BELANGRIJK!

Jezus, vraagt ons in deze boodschap vanaf, 17 november 2011 tot aan de Waarschuwing, dagelijks Zijn, nu speciaal aan Maria Divine Mercy gedicteerde gebeden voor de redding van de zielen, te bidden.

Alle deelnemers en bezoekers van onze website worden van harte uitgenodigd, om deze oproep van Jezus te volgen!

De dagelijkse gebeden kunt U in de toekomst rechtstreeks lezen in de boodschappen van  

en ze worden dan ook op onze website geplaatst.

_________________________________________________________________________________________________

DRINGENDE UITNODIGING

_________________________________________________________________________________________

 

hetboekderwaarheid.net/botschaften_nl/gebete_nl.htm

Litaniegebed 6. Gave van Genaden

 

O liefste Jezus, mijn geliefde Redder,

Vul mij met Uw Liefde.

Vul mij met Uw Kracht.

Vul mij met Uw Wijsheid.

Vul mij met Uw Volharding.

Vul mij met Uw Nederigheid.

Vul mij met Uw Moed.

Vul mij met Uw Passie.

Amen.

 

 

Litaniegebed (5) “Jezus tot de Mensheid” – Voor de redding van wie in doodzonde verkeert.

 

“Jezus, red alle zondaars van de vuren der hel.

Vergeef de verduisterde zielen.

Help hen om U te zien.

Til hen op uit de duisternis.

Open hun ogen.

Open hun harten.

Toon hun de waarheid.

Red hen.

Help hen om te luisteren.

Bevrijd hen van trots, wellust en afgunst.

Bescherm hen tegen het kwaad.

Hoor hun smeking om hulp.

Grijp hun handen vast.

Trek hen naar U toe.

Red hen van het bedrog van Satan. Amen”.

 

Litaniegebed (4) om de straf van God de Vader te matigen

 

O Allerhoogste God,

Wij smeken U om erbarmen voor de zonden van Uw kinderen.

Wij danken U voor het geschenk van de aarde.

Wij danken U voor het geschenk van het menselijk leven.

Wij koesteren de gave van het leven.

Wij houden de gave van het leven in ere.

Wij danken U voor de gave van Uw Zoon, Jezus Christus.

Wij danken U voor de gave van Verlossing.

Wij loven Uw Goddelijkheid.

Wij geven ons volledig over aan U,

zodat Uw Heilige Wil kan volbracht worden op aarde

zoals in de Hemel.

Wij danken U voor de gave van de gewetensverlichting.

Wij danken U voor de belofte van eeuwig leven.

Wij verwelkomen het Nieuw Paradijs.

Wij smeken U alle zielen te redden,

inclusief diegenen die U een bron van ergernis zijn

en diegenen die voor U verloren zijn.

Wij danken U voor de Liefde die U al Uw kinderen betoont.

Wij danken U voor de gave van profetie.

Wij danken U voor de gave van gebed.

Wij vragen U om ons vrede en redding te verlenen.

Amen.

____________________________________________

 

L 3. Verdedig het Woord van God

 

O lieve Jezus, bescherm ons tegen de leugens die God beledigen.

Bescherm ons tegen Satan en zijn leger.

Help ons U meer te beminnen.

Steun ons in onze strijd.

Verdedig ons in ons geloof.

Leid ons naar Uw veilige schuilplaats.

Help ons op te staan en Uw Heilige Wil te verdedigen..

Versterk ons voornemen om Uw ware leerlingen te zijn.

Geef ons moed.

Geef ons vertrouwen.

Leid ons op het pad van waarheid.

Verdedig ons tegen de vijand.

Stort Uw genaden van bescherming over ons uit.

Help ons om bekoring uit de weg te gaan.

Breng ons dichter naar Uw Heilig Hart.

Help ons om U altijd trouw te blijven.

Amen

________________________________________

 

L 2. Jezus aan de mensheid - Voor de genade van vrijwaring

 

O Allerhoogste Hemelse Vader

Ik bemin U.

Ik eer U.

Heer, heb erbarmen.

Heer, vergeef ons onze zonden.

Ik aanbid U.

Ik prijs U.

Ik dank U voor al Uw bijzondere genaden.

Ik smeek U om de genade van vrijwaring voor mijn geliefde(n):

(noem al de namen van hen die op een lijst staan voor de redding van hun zielen)

Ik bied U mijn trouw voor altijd.

O, U hoogste Hemelse Vader,

Schepper van alle dingen,

Schepper van het universum

Schepper van de mensheid,

U bent de bron van alle dingen.

U bent de bron van Liefde.

U bent Liefde.

Ik bemin U.

Ik eer U.

Ik ontledige mij voor U.

Ik smeek om erbarmen voor al die zielen die U niet kennen,

die U niet eren,

die Uw barmhartigheid verwerpen.

Ik geef mij aan U met geest, lichaam en ziel

zodat U ze in Uw armen kan nemen, veilig voor het kwaad.

Ik vraag U om de poorten van het Paradijs te openen zodat al Uw kinderen zich eindelijk kunnen verenigen in de erfenis die U voor ons allen geschapen hebt.

Amen.

_____________________________________________

 

Litaniegebeden ‘Jezus tot de Mensheid’ - L 1. Bescherming tegen de Valse Profeet

 

Liefste Jezus, red ons van het bedrog van de Valse Profeet.

Jezus, erbarm U over ons.

Jezus, red ons van de vervolging.

Jezus, behoed ons voor de Antichrist.

Heer, heb erbarmen.

Christus, heb erbarmen.

Liefste Jezus, bedek ons met Uw Kostbaar Bloed.

Liefste Jezus, open onze ogen voor de leugens van de Valse Profeet.

Liefste Jezus, verenig Uw Kerk.

Jezus, bescherm onze sacramenten.

Jezus, laat de Valse Profeet Uw Kerk niet verdelen.

Liefste Jezus, help ons leugens te verwerpen die ons als waarheid worden voorgestel.

Jezus, geef ons Kracht.

Jezus, geef ons Hoop.

Jezus, overstroom onze zielen met de Heilige Geest.

Jezus, bescherm ons tegen het Beest.

Jezus, geef ons de gave van onderscheiding zodat wij het pad van Uw Ware Kerk ten allen tijde voor eeuwig en altijd kunnen volgen.

Amen

 ______________________________________________________________________________________________________________

hetboekderwaarheid.net/botschaften_nl/gebete_nl.htm

 

K 1. Mijn geschenk aan Jezus om zielen te redden
(253. Boodschap)

Mijn liefste Jezus,

U die zoveel van ons houdt, sta me toe om op mijn bescheiden manier

Uw dierbare zielen te helpen redden.

Ontferm U over alle zondaars ongeacht hoe zwaar zij U beledigen.

Sta mij toe om door gebed en lijden deze zielen, die de Waarschuwing misschien niet overleven, te helpen om te streven naar een plaats bij U in Uw Koninkrijk.

Verhoor mijn gebed, o zoete Jezus, om U te helpen deze zielen, waar U naar snakt, voor U te winnen.

O Heilig Hart van Jezus, ik verzeker te allen tijde mijn trouw aan Uw Allerheiligste Wil. Amen.

 

K 2. Gebed voor de Wereldheersers
(254. Boodschap)

Mijn Eeuwige Vader,

in naam van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, vraag ik dat U Uw kinderen behoedt voor de vervolging die door wereldmachten beraamd wordt op onschuldige volken.

Ik bid om de vergeving van zonde van die zielen, die de oorzaak zijn van deze tegenspoed opdat zij zich met een nederig en rouwmoedig hart tot U kunnen wenden.

A.u.b., geef Uw gekwelde kinderen de kracht om een dergelijk lijden te verdragen als boete voor de zonden van de wereld door Christus, Onze Heer. Amen.

 

K 3. Bevrijd de wereld van angst
(255. Boodschap)

O, mijn Heer Jezus Christus,

ik smeek U om de wereld te bevrijden van de angst die de zielen losmaakt van Uw liefhebbend Hart.

Ik bid dat de zielen, die werkelijk angst zullen ondervinden tijdens de Waarschuwing, zullen overblijven en toestaan dat Uw barmhartigheid hun ziel overstelpt waardoor zij vrij zullen zijn om U te beminnen zoals dat zou moeten. Amen.

 

K 4. Verenig alle families
(256. Boodschap)

Jezus,

verenig alle families tijdens de Waarschuwing opdat zij de eeuwige redding mogen ontvangen.

Ik bid dat alle families samenblijven in vereniging met U, Jezus, zodat zij Uw Nieuw Paradijs op aarde mogen erven. Amen.

 

K 5. Loof God de Allerhoogste
(257. Boodschap)

O, Eeuwige Vader,

wij bieden U onze gebeden aan, vreugdevol dankend voor Uw kostbaar geschenk van barmhartigheid aan de gehele mensheid.

Wij verheugen ons en bieden U, Roemrijkste Koning, onze lof en aanbidding aan voor Uw liefhebbende en tedere barmhartigheid.

U, Allerhoogste God, bent onze Koning en voor dit geschenk dat U ons nu brengt, liggen we in nederige dienstbaarheid aan Uw voeten.

A.u.b. God, ontferm U over al Uw kinderen.

Amen.

 

K 6. Gebed om de Antichrist te stoppen
(258. Boodschap)

O Jezus,

ik bid dat God in Zijn barmhartigheid, de Antichrist en zijn verachtelijke strijdmacht, zal beletten om terreur te veroorzaken en ontbering op te leggen aan Uw kinderen.

Wij bidden dat hij gestopt zal worden en dat de hand van de kastijding vermeden zal worden door de bekering, bewerkstelligd tijdens de Waarschuwing. Amen.

 

K 7. Gebed voor hen die Barmhartigheid weigeren
(259. Boodschap)

Jezus, ik verzoek U dringend om die zondaars, zo duister van ziel, die het licht van Uw barmhartigheid zullen weigeren, te vergeven.

Ik smeek U, Jezus, vergeef hen om hen te verlossen van de zonden waarvan zij het zo moeilijk vinden om zich los te trekken.

Overstelp hun hart met Uw stralen van barmhartigheid en geef hen de kans om terug te keren naar Uw kudde. Amen.

 

K 8. De Biecht
(260. Boodschap)

Liefste Jezus,

ik vraag Uw absolutie voor al mijn zonden en voor de schade en verwondingen die ik anderen veroorzaakt heb.

Ik bid nederig om de genaden om te vermijden U opnieuw te beledigen en om boete aan te bieden overeenkomstig Uw Allerheiligste Wil.

Ik smeek om de vergeving van elke toekomstige belediging waaraan ik deel kan hebben en die U pijn en lijden zullen veroorzaken.

Neem me mee naar het Nieuw Tijdperk van Vrede zodat ik voor eeuwig deel kan uitmaken van Uw familie.

Ik houd van U, Jezus.

Ik heb U nodig.

Ik eer U en alles waar U voor staat.

Help mij, Jezus, opdat ik waardig mag worden om Uw Koninkrijk te betreden. Amen.

 

K 9. Offer van Lijden als een geschenk
(264. Boodschap)

O Allerheiligste Hart van Jezus,

leer mij om de beledigingen in Uw Heilige Naam te aanvaarden met nederige dankbaarheid wanneer ik Uw woord verkondig.

Leer mij te begrijpen hoe vernedering, pijn en lijden mij dichter bij Uw Heilig Hart brengen.

Laat mij dergelijke beproevingen met liefde en edelmoedigheid van geest aanvaarden zodat ik deze kan aanbieden, als de voor U zo kostbare geschenken, om de zielen te redden. Amen.

 

K 10. De vlam van Uw liefde dragen
(265. Boodschap)

Help ons, lieve Jezus, om in Uw naam onbevreesd op te staan om het vuur van Uw liefde naar alle landen te brengen.

Geef ons, Uw kinderen, de kracht om het hoofd te bieden aan de verguizing waarmee we geconfronteerd zullen worden te midden van al diegenen die niet oprecht in Uw barmhartigheid geloven. Amen.

 

K 11. Stop de haat tegen zieners
(268. Boodschap)

O Heilig Hart van Jezus,

stop a.u.b. de haat en jaloersheid die bestaat onder Uw volgelingen jegens Uw waarachtige zieners in deze tijd.

Ik bid dat U mijn gebed zult verhoren om Uw zieners de kracht te geven die zij nodig hebben om Uw allerheiligste woord te verkondigen aan een ongelovige wereld. Amen.

 

K 12. Gebed om de zonde van hoogmoed te vermijden
(272. Boodschap)

O mijn Jezus,

help mij om de zonde van hoogmoed te vermijden wanneer ik in Uw naam spreek.

Vergeef mij als ik weleens iemand in Uw heilige naam kleineer.

Help mij te luisteren, Jezus, wanneer Uw stem zich laat horen en vervul mij met Uw Heilige Geest zodat ik de waarheid van Uw woord kan onderscheiden wanneer U tot de mensheid roept. Amen.

 

K 13. God de Vader: Belofte van vrijstelling voor hen die Jezus verwerpen
(279., 286. en 295. Boodschap)

O Hemelse Vader,

door de liefde van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, wiens lijden op het kruis ons verlost heeft van de zonde, red a.u.b. al diegenen die nog steeds Zijn barmhartige hand afwijzen.

Overspoel hun ziel, lieve Vader, met Uw blijken van liefde.

Ik smeek U, Hemelse Vader, verhoor mijn gebed en red deze zielen van de eeuwige verdoemenis.

Sta hen door Uw barmhartigheid toe om als eerste het Nieuw Tijdperk van Vrede op aarde te betreden. Amen.

 

K 14. Gebed tot God de Vader voor bescherming tegen nucleaire oorlog
(282. Boodschap)

O Almachtige Vader, God de Allerhoogste

Ontferm U a.u.b. over alle zondaars.

Open hun hart om de redding te aanvaarden en om een overvloed aan genaden te ontvangen.

Luister naar mijn smeekbeden voor mijn eigen familie en zorg ervoor dat eenieder genade zal vinden in Uw liefhebbend Hart.

O Goddelijke Hemelse Vader, vrijwaar al Uw kinderen op aarde van een eventuele nucleaire oorlog of andere daden die gepland worden om Uw kinderen te vernietigen.

Behoed ons voor alle kwaad en bescherm ons.

Verlicht ons zodat we onze ogen kunnen openen om de waarheid over onze zaligmaking te horen en te aanvaarden zonder enige angst in onze ziel. Amen.

 

K 15. Dankzegging voor de gave van Goddelijke Barmhartigheid
(287. Boodschap)

O mijn Hemelse Vader,

wij eren U met een diepe waardering voor het offer dat U gebracht hebt toen U een Redder de wereld ingestuurd hebt.

Wij bieden U met vreugde en in dankzegging ons gebed aan, uit nederige dankbaarheid voor het geschenk dat U thans aan Uw kinderen geeft: het geschenk van de Goddelijke Barmhartigheid.

O Allerhoogste God, maak ons waardig om deze grootse barmhartigheid met dankbaarheid te aanvaarden. Amen.

 

K 16. Om de zielen te helpen sterk te blijven tijdens de Grote Akte van Barmhartigheid
(298. Boodschap)

O mijn Jezus,

houd mij sterk tijdens deze beproeving van Uw grootse barmhartigheid.

Geef mij de nodige genaden om klein te worden in Uw ogen.

Open mijn ogen voor de waarheid over Uw belofte van eeuwige redding.

Vergeef mij mijn zonden en toon mij Uw liefde en Uw hand van vriendschap.

Sluit mij in de armen van de heilige familie opdat wij allen opnieuw één kunnen worden.

Ik houd van U, Jezus, en beloof dat ik vanaf vandaag Uw heilig woord zal verkondigen zonder angst in mijn hart en met zuiverheid van ziel voor eeuwig en altijd. Amen.

 

K 17. Tot de Moeder van Redding
(299. Boodschap)

O Onbevlekt Hart van Maria,

Moeder van de Verlossing en Middelares van alle genaden, U die zal deelnemen aan de redding van de mensheid uit de verdorvenheid van Satan, bid voor ons.

Moeder van de Verlossing, bid dat alle zielen gered kunnen worden en de liefde en barmhartigheid aanvaarden, betoond door Uw Zoon, Onze Heer Jezus Christus, die nog eens terugkomt om de mensheid te redden en om ons de kans te geven op Eeuwig Heil. Amen.

 

K 18. Om de Antichrist en zijn aanhangers te stoppen
(310. Boodschap)

O, lieve Jezus,

behoed de wereld voor de Antichrist.

Bescherm ons tegen de verdorven valstrikken van Satan.

Behoed de laatste restanten van Uw Kerk voor het kwaad.

Schenk al Uw Kerken de kracht en de genaden die nodig zijn om ons te verweren tegen oorlogen en vervolging, gepland door Satan en zijn leger van terroristen. Amen.

 

K 19. Gebed voor jonge mensen

(312. Boodschap)

Moeder van de Verlossing,

ik vraag U te bidden om barmhartigheid voor de jonge zielen die in verschrikkelijke duisternis verkeren zodat zij Uw geliefde Zoon herkennen wanneer Hij komt om geheel de mensheid te redden.

Laat niet één ziel afhaken.

Laat niet één ziel Zijn grootse barmhartigheid afwijzen.

Ik bid, Moeder, dat allen gered worden en vraag U om deze zielen te bedekken met Uw heilige mantel om hen de bescherming te bieden die zij nodig hebben tegen de Bedrieger. Amen.

 

K 20. Gebed om te helpen de Antichrist te verhinderen Mijn kinderen te vernietigen

(318. Boodschap)

O, God de Vader,

in naam van Uw dierbare Zoon roep ik U aan om de Antichrist te verhinderen de zielen van Uw kinderen in de val te lokken.

Ik smeek U, Almachtige Vader, om hem te beletten Uw kinderen terreur op te leggen.

Ik smeek U om hem te beletten Uw Schepping te bezoedelen en ik vraag U om U te ontfermen over deze arme zielen die tegenover hem machteloos zullen staan.

Luister naar mijn gebed, lieve Vader, en behoed al Uw kinderen voor dit verschrikkelijk kwaad. Amen.

 

K 21. Dankzegging aan God de Vader

(322. Boodschap)

Wij prijzen en danken U,

O Heilige God, Almachtige Schepper van de mensheid, voor de liefde en het mededogen dat U voor de mensheid hebt.

Wij danken U voor het geschenk van redding dat U aan Uw arme kinderen schenkt.

Wij smeken U, O Heer, om diegenen te redden die de Boze volgen.

Dat hun hart geopend zal worden voor de waarheid over hun eeuwig leven. Amen.

 

K 22. Katholieke priesters, houdt de leer zuiver die door de Kerk onderricht wordt

(325. Boodschap)

O mijn geliefde Jezus,

houd mij sterk en houd de vlam van mijn liefde voor U brandend, op elk moment van mijn dag.

Laat deze vlam van liefde voor U nooit flakkeren of uitdoven.

Sta nooit toe dat Ik verzwak bij bekoring.

Geef mij de nodige genaden om mij te houden aan mijn roeping, mijn toewijding en mijn getrouwheid en om de Leer van de rechtgelovige Katholieke Kerk te handhaven.

Ik bied U te allen tijde mijn trouw aan.

Ik beloof mijn inzet om te strijden in Uw strijdmacht opdat de Katholieke Kerk weer in glorie kan opstaan om U, lieve Jezus, te verwelkomen wanneer U wederkomt. Amen.

 

K 23. Gebed van de H. Maagd Maria voor Paus Benedictus

(326. Boodschap)

O mijn Eeuwige Vader,

namens Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, en vanwege het lijden dat Hij doorstond om de wereld van de zonde te redden, bid ik U nu dat U Uw Heilige Plaatsvervanger, Paus Benedictus, Hoofd van Uw Kerk op aarde, beschermt zodat ook hij kan helpen om Uw kinderen en al Uw gewijde dienaren te behoeden voor de gesel van Satan en zijn heerschappij van gevallen engelen, die op aarde rondwaren om zielen te stelen.

O Vader, bescherm Uw Paus zodat Uw kinderen over de ware weg geleid kunnen worden naar Uw Nieuw Paradijs op aarde. Amen.

 

K 24. Gebed voor een volle aflaat

(Voor katholieken en niet-katholieken – Katholieken moeten nog steeds geregeld te biechten gaan zoals gevraagd door Jezus)

(329. Boodschap)

“Zij moeten dit gebed zeven opeenvolgende dagen bidden en de gave van totale absolutie en de kracht van de Heilige Geest zullen hun verleend worden”.

O mijn Jezus,

U bent het licht van de wereld.

U bent de vlam die alle zielen raakt.

Uw barmhartigheid en liefde kennen geen grenzen.

Wij zijn het offer, dat U gebracht hebt door Uw kruisdood, niet waardig.

Toch weten wij dat Uw liefde voor ons groter is dan de liefde die wij voor U bezitten.

Verleen ons, O Heer, de gave van nederigheid opdat wij Uw Nieuw Koninkrijk verdienen.

Vervul ons met de Heilige Geest zodat we kunnen oprukken en Uw strijdmacht leiden om de waarheid van Uw heilig woord te verkondigen en onze broeders en zusters voor te bereiden op de glorie van Uw Tweede Komst op aarde.

Wij vereren U.

Wij loven U.

Wij bieden onszelf, onze zorgen, ons lijden aan als een geschenk voor U om zielen te redden.

Wij houden van U, Jezus.

Ontferm U over al Uw kinderen, waar ze ook zijn. Amen.

 

K 25. Gebed om bescherming te vragen voor alle zieners en voor hen die door God de Vader uitgekozen zijn om Zijn allerheiligste woord op aarde te verspreiden in deze tijd

(332. Boodschap)

O Allerhoogste God,

ik smeek U om bescherming te bieden aan al Uw heilige boodschappers in de wereld.

Ik bid dat zij beschermd worden tegen de haat van anderen.

Ik vraag dat Uw allerheiligste woord snel over de wereld verspreid wordt.

Bescherm Uw boodschappers tegen laster, verguizing, leugens en alle soorten van gevaar.

Bescherm hun familie en bekleed hen te allen tijde met de Heilige Geest opdat de boodschappen, die zij aan de wereld geven, opgevolgd worden met een rouwmoedig en nederig hart. Amen.

 

K 26. De Heilige Rozenkrans tot de Maagd Maria

(335. Boodschap)

Gebed voor de Rozenkrans

Koningin van de Heilige Rozenkrans,

U heeft zich verwaardigd om naar Fatima te komen om aan de drie herderskinderen de schatten van genade, verborgen in de Rozenkrans, te onthullen.

Beziel mijn hart met een oprechte liefde voor deze devotie opdat ik, door het overwegen van de Mysteries van onze Verlossing die hierin herdacht worden,

verrijkt mag worden door de vruchten ervan en zo vrede voor de wereld, bekering voor de zondaars en Rusland, en de genaden die ik U vraag door deze Rozenkrans (vermeld hier je verzoek) mag verkrijgen.

Ik vraag dit tot meerdere eer en glorie van God, voor Uw eigen eer en voor het welzijn van de zielen, maar ook voor mijzelf. Amen.

 

Rozenkrans

Gebeden na de Rozenkrans

Wees gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid, ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet.

Tot U roepen wij, bannelingen, kinderen van Eva.

Tot U smeken wij, zuchtend en wenend in dit dal van tranen.

Daarom dan, onze Voorspreekster, sla op ons uw barmhartige ogen.

En toon ons, na deze ballingschap, Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot.

O goedertieren, o liefdevolle, o zoete Maagd Maria.

Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

 

Laat ons bidden:

O God, uw eniggeboren Zoon heeft ons door Zijn leven, dood en verrijzenis de beloning van het eeuwig leven geschonken, geef dat wij door het overwegen van deze geheimen van de Rozenkrans van de Gezegende Maagd Maria mogen navolgen wat ze bevatten en verkrijgen wat zij beloven, door dezelfde Christus onze Heer. Amen.

 

K 27. Gebed voor Vrede in de Wereld

(336. Boodschap)

O mijn Jezus,

ik smeek om barmhartigheid voor diegenen die getroffen worden door verschrikkelijke oorlogen.

Ik smeek dat die gekwelde naties, die blind zijn voor de waarheid van Uw bestaan, vrede bijgebracht wordt.

A.u.b., bekleed deze naties met de kracht van de Heilige Geest opdat zij zullen ophouden met hun streven naar macht over onschuldige zielen.

Ontferm U over al Uw landen die machteloos zijn tegen de snode gruwelijkheden die de wereld overdekken. Amen.

 

K 28. Gebed voor de eenmaking van al Gods kinderen

(338. Boodschap)

O Allerhoogste God,

wij knielen voor U neer en wij smeken U om de eenwording van al Uw kinderen in de strijd om Uw Christelijke Kerken op aarde te behouden.

Laat niet toe dat, in deze tijd van grote geloofsafval in de wereld,vonze verschillen ons verdelen in onze liefde voor U.

Wij smeken U ons de genaden te geven om elkaar lief te hebben in de naam van Uw geliefde Zoon, onze Redder, Jezus Christus.

Wij aanbidden U.

Wij houden van U.

Wij verenigen ons om, in de beproevingen waarmee we in de komende jaren geconfronteerd zullen worden, te strijden voor de kracht om Uw Christelijke Kerken op aarde te behouden. Amen.

 

K 29. Gebed om de uitoefening van het christelijk geloof te beschermen

(343. Boodschap)

O mijn Heer Jezus Christus,

ik smeek U om Uw Heilige Geest uit te storten over al Uw kinderen.

Ik smeek U om diegenen te vergeven die in hun ziel U haat toedragen.

Ik bid dat de atheïsten hun versteende hart openen tijdens Uw grootse barmhartigheid en dat Uw kinderen, die U liefhebben,

U waardig kunnen vereren om boven alle vervolging uit te stijgen.

A.u.b., vervul al Uw kinderen met de gave van Uw Geest opdat zij zich moedig kunnen oprichten en leid Uw strijdmacht in de laatste strijd tegen Satan, zijn demonen en al die zielen die slaaf zijn van zijn bedrieglijke beloftes. Amen.

 

K 30. Gebed tot God de Vader – om dagelijks te bidden

(346. Boodschap)

O mijn Eeuwige Vader,

God, de Schepper van het heelal, In naam van Uw dierbare Zoon smeek ik U om ervoor te zorgen dat wij U meer liefhebben.

Help ons om moedig, onbevreesd en sterk te zijn in tijden van tegenspoed.

Aanvaard vóór Uw troon onze offers, lijden en beproevingen als een geschenk om Uw kinderen op aarde te redden.

Verzacht het hart van de onreine zielen.

Open hun ogen voor de waarheid van Uw liefde zodat zij zich kunnen aansluiten bij al Uw kinderen in het Paradijs op aarde dat U liefdevol voor ons geschapen hebt overeenkomstig Uw Goddelijke Wil. Amen.

 

K 31. Gebedsketting om bescherming

(347. Boodschap)

O mijn Jezus,

laat mijn gebed Uw Heilige Geest inroepen om neer te dalen op die leiders, die gedreven worden door begeerte, hebzucht, gierigheid en hoogmoed, om een eind te maken aan de vervolging van Uw onschuldige kinderen.

Ik vraag U om te verhinderen dat armoede, hongersnood en oorlogen Uw kinderen verteren en ik bid dat de Europese leiders hun hart zullen openen voor de waarheid over Uw liefde. Amen.

 

K 32. Gebed om de abortus in ierland te stoppen

(348. Boodschap)

O Moeder van de Verlossing,

bid voor Uw kinderen in Ierland om te verhinderen dat de verdorven daad van abortus ons opgelegd wordt.

Vrijwaar deze heilige natie van het dieper wegzinken in de wanhoop, oor de duisternis die ons land bedekt.

Verlos ons van de Kwade die Uw kinderen, die nog geboren moeten worden, wil vernietigen.

Bid dat deze leiders de moed zullen hebben om te luisteren naar diegenen die van Uw Zoon houden zodat zij de Leer van Onze Heer Jezus Christus zullen navolgen. Amen.

 

K 33. Gebed om Mijn Zegel te erkennen

(351. Boodschap)

Een belangrijk ZEGEL dat voor al Gods volgelingen op aarde aan Maria van de Goddelijke Barmhartigheid gegeven werd door God de Vader. Hij vraagt dat iedereen dit Zegel aanneemt als bescherming, voor ieder van ons en onze families, gedurende de toekomstige moeilijke tijd waarin we zullen moeten leven. Richt jullie nu op en aanvaard Mijn Zegel, het Zegel van de Levende God. Bid dit kruistochtgebed (33) om Mijn Zegel te erkennen en het te aanvaarden met liefde, vreugde en dankbaarheid.

O mijn God, mijn liefhebbende Vader,

ik aanvaard met liefde en dankbaarheid Uw Goddelijk Zegel van bescherming.

Uw Godheid omringt voor eeuwig mijn lichaam en mijn ziel.

Ik buig neer in nederige dankzegging en bied U mijn diepe liefde en mijn trouw aan U, mijn geliefde Vader, aan.

Ik smeek U om mij en mijn geliefden te beschermen met dit bijzondere Zegel.

En ik wijd mijn leven aan Uw dienst voor eeuwig en altijd.

Ik houd van U, lieve Vader.

Ik vertroost U in deze tijden, lieve Vader.

Ik offer U op het Lichaam, het Bloed, de Ziel en de Godheid van Uw welbeminde Zoon als verzoening voor de zonden van de wereld en voor de redding van al Uw kinderen. Amen.

 

K 34. Mijn vastengeschenk aan Jezus

(354. Boodschap)

O mijn Jezus,

help mij om op mijn eigen bescheiden manier Uw leven van opoffering na te volgen om de mensheid te redden.

Sta mij toe U het geschenk aan te bieden, van één dag per week te vasten doorheen heel de Veertigdagentijd, om de mensheid te redden opdat zij de poorten van het Nieuw Paradijs op aarde kunnen binnentreden.

Ik bied U, lieve Jezus, mijn offer aan met liefde en vreugde in mijn hart om U de omvang van mijn liefde te tonen.

Door dit offer smeek ik U om de redding van elke ziel die in ongenade gevallen kan zijn. Amen.

 

K 35. Gebed opdat de zielen in het Paradijs binnentreden

(362. Boodschap)

O mijn Jezus,

help mij U te helpen om de rest van Uw kinderen op aarde te bewaren.

Ik bid dat U, door Uw barmhartigheid, de zielen zult redden uit de geest van duisternis.

Aanvaard mijn beproevingen, lijden en verdriet in dit leven om de zielen te behoeden voor het vuur van de hel.

Bekleed mij met de genade om U dit lijden, met liefde en vreugde in mijn hart, aan te bieden zodat we ons allemaal zullen verenigen - eensgezind in liefde voor de Heilige Drie-eenheid — en met U, als één heilige familie, zullen wonen in het Paradijs. Amen.

 

K 36. Voor diegenen die hulp nodig hebben om de ene ware God te vereren

(368. Boodschap)

Jezus, help mij,

want ik voel mij verloren en verward.

Ik ken de waarheid over het leven na de dood niet.

Vergeef mij als ik U beledig door valse goden te vereren die niet de ware God zijn.

Red mij en help mij de waarheid helder in te zien en verlos mij uit de duisternis van mijn ziel.

Help mij om in het licht van Uw barmhartigheid te komen. Amen.

 

K 37. Gebed voor de eenmaking van al Gods kinderen

(375. Boodschap)

O lieve Jezus,

verenig al Uw geliefde volgelingen in liefde zodat we de waarheid over Uw belofte van eeuwige redding kunnen verspreiden over heel de wereld.

Wij bidden dat die lauwe zielen, die bang zijn om zich met geest, ichaam en ziel aan U aan te bieden, hun pantser van trots laten varen en hun hart openen voor Uw liefde en zo deel gaan uitmaken van Uw heilige familie op aarde.

Omhels al deze verdwaalde zielen, lieve Jezus, en laat onze liefde hen,

als broeders en zusters, wegvoeren uit de wildernis.

En breng hen samen met ons in de schoot, de liefde en het licht van de Heilige Geest.

Wij leggen al onze hoop, vertrouwen en liefde in Uw heilige handen.

Wij smeken U om onze toewijding te doen toenemen zodat we kunnen helpen om meer zielen te redden. Amen.

 

K 38. Gebed om op verzoek van de Moeder Gods in de maand april (2012) elke dag te bidden om ervoor te zorgen dat Gods heilige priesters niet zullen vallen voor de zondige misleiding die door de Valse Profeet en zijn volgelingen gepland wordt.

(378. Boodschap)

O gezegende Moeder van de Verlossing,

bid a.u.b. in deze moeilijke tijden voor de Katholieke Kerk en voor onze geliefde Paus Benedictus XVI om zijn lijden te verlichten.

Wij vragen U, Moeder van de Verlossing, om de gewijde dienaren van God te bedekken met Uw heilige mantel opdat de genaden hen geschonken worden om sterk, trouw en moedig te zijn tijdens de beproevingen waarmee ze geconfronteerd worden.

Bid bovendien dat zij hun kudde zullen hoeden overeenkomstig de ware Leer van de Katholieke Kerk.

O Heilige Moeder van God, geef ons, Uw Restkerk op aarde, de gave van het leiderschap zodat we kunnen helpen om de zielen naar het Koninkrijk van Uw Zoon te leiden.

Wij vragen U, Moeder van de Verlossing, om de Bedrieger weg te houden van de volgelingen van Uw Zoon, in hun streven om hun ziel te vrijwaren, zodat zij geschikt worden om de poorten van het Nieuw Paradijs op aarde binnen te gaan. Amen.

 

K 39. Gebed om te midden van al Gods kinderen te kunnen wandelen en hen helpen om hun zielen voor te bereiden voor het Nieuwe Paradijs en Mijn Tweede Komst

(380. Boodschap)

O Jezus, mijn geliefde Redder,

ik vraag U om mij te bekleden met Uw Heilige Geest zodat ik met gezag over Uw Allerheiligste Woord kan spreken om al Gods kinderen voor te bereiden op Uw Tweede Komst.

Ik smeek U, Heer Jezus, om alle genaden die ik nodig heb zodat ik, waar ik ook ga, de hand kan uitsteken naar alle godsdiensten, geloofsovertuigingen en nationaliteiten.

Help mij om te spreken met Uw tong, om arme zielen te kalmeren door Uw lippen, en om alle zielen te beminnen met de bijzondere Goddelijke Liefde die uit Uw Heilig Hart stroomt.

Help mij om zielen te redden die U zo na aan het Hart liggen en sta mij toe om U te troosten, lieve Jezus, wanneer de verdwaalde zielen Uw barmhartigheid blijven afwijzen.

Jezus, ik ben niets zonder U maar met Uw edelmoedige hulp zal ik in Uw naam strijden om te helpen heel de mensheid te redden. Amen.

 

K 40. Gebed voor de Clerus om de zielen voor te bereiden op de Tweede Komst van Christus

(382. Boodschap)

O mijn Jezus,

ik ben maar een nederige dienaar en heb U nodig om Mij te leiden zodat ik de zielen kan voorbereiden op Uw glorieuze Tweede Komst.

Help mij om de zielen te bekeren en hen voor te bereiden overeenkomstig Uw Heilige Wil zodat zij geschikt worden om de Nieuwe Hemel en Aarde, die U door Uw kruisdood aan geheel de mensheid beloofde, te betreden.

Geef mij de genaden die ik nodig heb zodat ik Uw woord kan meedelen aan dorstige zielen en zodat ik nooit verzaak aan mijn dienst voor U, lieve Jezus, aan wie ik mijn trouw beloofde door mijn heilige geloften. Amen.

 

K 41. Gebed voor de zielen van de Ongelovigen

(383. Boodschap)

O mijn Jezus,

help Uw arme kinderen die blind zijn voor Uw belofte van redding.

Ik smeek U om, met de hulp van mijn gebeden en lijden, de ogen van de niet-gelovigen te openen zodat zij Uw tedere liefde kunnen zien en zich om bescherming in Uw heilige armen storten.

Help hen de waarheid in te zien en om vergeving te zoeken voor al hun zonden zodat zij gered kunnen worden en als eerste de poorten van het Nieuw Paradijs kunnen binnengaan.

Ik bid voor deze arme zielen — waaronder mannen, vrouwen en inderen — en verzoek u dringend om hen te ontslaan van hun zonden. Amen.

 

K 42. Vastengebed om de ene wereldmunt te stoppen

(384. Boodschap)

O Allerhoogste God,

ik bied U mijn geschenk van vasten aan opdat U de greep van het kwaad in de wereld, gepland om mijn land te beroven van voedsel met inbegrip van het brood des levens, een halt zal toeroepen.

Aanvaard mijn offer en luister naar mijn smeekbeden voor de andere naties om hen het leed te besparen dat door de Antichrist gepland wordt.

Behoed ons, Lieve Heer, voor de verdorvenheid en bescherm ons geloof zodat wij U kunnen vereren met de vrijheid die wij nodig hebben om U, voor eeuwig en altijd, te beminnen en aanbidden. Amen.

 

K 43. Red zielen tijdens De Waarschuwing

(390. Boodschap)

O, God Almachtige Vader,

namens Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, en ter herdenking van Zijn kruisdood om ons van onze zonden te verlossen, smeek ik U om de zielen te redden die zichzelf niet kunnen redden en die tijdens de Waarschuwing misschien in doodzonde zullen sterven.

Als genoegdoening voor het lijden van uw geliefde Zoon, verzoek ik U dringend om diegenen te vergeven die niet in staat zijn om te streven naar verlossing aangezien zij niet lang genoeg zullen leven om Jezus, Uw Zoon, de barmhartigheid te vragen hen te bevrijden van de zonde. Amen.

 

K 44. Sterkte om mijn geloof tegen de Valse Profeet te verdedigen.

(399. Boodschap)

Lieve Jezus, geef mij de kracht om mij op Uw Leer te richten en om te allen tijde Uw heilig woord te verkondigen.

Sta nooit toe dat ik in de verleiding kom om de Valse Profeet, die zal proberen om zich als U voor te doen, te verafgoden.

Houd mijn liefde voor U sterk.

Schenk mij de genade van het onderscheidingsvermogen opdat ik de waarheid, vervat in de Heilige Schrift, nooit zal ontkennen ongeacht hoeveel leugens mij voorgeschoteld worden om mij aan te zetten Uw waarachtig woord de rug toe te keren. Amen.

 

K 45. Om hulp van Jezus te vragen.

(403. Boodschap)

O Jezus, ik weet zeer weinig over U.

Maar help mij a.u.b. mijn hart te openen om U toe te laten mijn ziel binnen te komen zodat U mij kunt genezen, troosten en vervullen met Uw vrede.

Help mij om vreugde te voelen, om alle negatieve gedachten te overwinnen en help mij de weg te vinden om mij te doen begrijpen hoe ik U kan behagen zodat ik Uw Nieuw Paradijs kan binnengaan, waar ik met U voor eeuwig en altijd een leven van liefde, vreugde en verwondering kan leiden. Amen.

 

K 46. Bevrijd Mij uit de ketens van Satan

(405. Boodschap)

O Jezus, ik ben verdwaald.

Ik ben verward en voel me een gevangene.

Gevangen in een web waaruit ik niet kan ontsnappen.

Ik vertrouw erop dat U, Jezus, mij te hulp komt en mij bevrijdt van de ketenen van Satan en zijn demonen.

Help mij want ik ben verdwaald.

Ik heb Uw liefde nodig om mij de kracht te geven in U te geloven en op U te vertrouwen zodat ik gered kan worden van dit kwaad en het licht mij getoond kan worden waardoor ik eindelijk vrede, liefde en geluk kan vinden. Amen.

 

K 47. Wakker jullie liefde voor Jezus weer aan

(407. Boodschap)

O Gezegende Moeder, Moeder van de Verlossing voor de hele wereld.

Bid dat mijn liefde voor Jezus weer kan aangewakkerd worden.

Help mij om het vuur van Zijn liefde te voelen zodat het mijn ziel vervult.

Help mij om meer van Jezus te houden.

Bid dat mijn geloof in Hem en mijn liefde en devotie voor Hem sterker worden.

Neem elke twijfel die mij kwelt weg en help mij om het Goddelijk Licht van de waarheid — dat van Uw Zoon, de Redder van de hele mensheid, uitstraalt — duidelijk te zien. Amen.

 

K 48. Gebed om de genade te bekomen de Tweede Komst van Christus te verkondigen

(408. Boodschap)

O mijn Jezus,

Verleen mij de genade om Uw heilig woord te verkondigen aan de hele mensheid zodat de zielen gered kunnen worden.

Stort Uw Heilige Geest uit over mij, Uw nederige dienaar, opdat Uw heilig woord gehoord en aanvaard kan worden, vooral door die zielen die Uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.

Help mij om Uw Heilige Wil te allen tijde te eerbiedigen en om diegenen, die de hand van Uw barmhartigheid weigeren, nooit te beledigen of te veroordelen. Amen.

 

K 49. Plechtige belofte van trouw voor de Christelijke Clerus

(410. Boodschap)

O Jezus, ik ben Uw nederige dienaar.

Ik beloof U mijn liefde en trouw.

Ik smeek U mij een teken te geven van Uw roepen.

Help mij om mijn ogen te openen en Uw belofte te zien.

Zegen mij met de genade van de Heilige Geest opdat ik niet misleid zal worden door diegenen die beweren in Uw naam te komen maar die niet de waarheid spreken.

Toon mij de waarheid.

Laat mij Uw liefde voelen zodat ik Uw Allerheiligste Wil kan volbrengen.

Ik vraag U met een nederig hart om mij de manier te tonen waarop ik U kan helpen om de zielen van de mensheid te redden. Amen.

 

K 50. Jezus help mij te weten wie U bent

(416. Boodschap)

O lieve Jezus, help mij om te weten wie U bent.

Vergeef mij dat ik niet eerder met U gesproken heb.

Help mij in dit leven vrede te vinden en help dat mij de waarheid over het eeuwig leven getoond wordt.

Breng mijn hart tot rust.

Verlicht mijn zorgen.

Geef mij vrede.

Open nu mijn hart zodat U mijn ziel kunt vullen met Uw liefde. Amen.

 

K 51. Voor de Gave van de Heilige Geest

(418. Boodschap)

O kom Heilige Geest,

stort Uw gave van liefde, wijsheid en kennis uit over mijn nederige ziel.

Bekleed mij met het licht van de waarheid zodat ik de waarheid van God kan onderscheiden van de leugens die door Satan en zijn engelen verspreid worden.

Help mij de fakkel vast te grijpen en het vuur van inzicht te verbreiden over al diegenen die ik ontmoet.

Door Christus Onze Heer. Amen.

 

K 52. Gebed tot de Vader

(423. Boodschap)

Mijn liefste Vader,

in naam van Uw dierbare Zoon en ter nagedachtenis van Zijn lijden aan het kruis, roep ik tot U.

U, Allerhoogste God, Schepper van de wereld en van alles wat bestaat, houd onze redding in Uw heilige handen.

Omhels al Uw kinderen, met inbegrip van diegenen die U niet kennen en diegenen die dat wel doen maar de andere kant uitkijken.

Vergeef ons onze zonden en behoed ons voor de vervolging door Satan en zijn strijdmacht.

Neem ons in Uw armen en vervul ons met de hoop die we nodig hebben om de weg van de waarheid te zien. Amen.

 

K 53. Voor de Katholieke Kerk.

(426. Boodschap)

O God de Vader,

in naam van Uw geliefde Zoon smeek ik U om de nodige kracht en genaden te schenken om de priesters te helpen de vervolging, die zij ondergaan, te weerstaan.

Help hen om zich te houden aan de waarheid over de Leer van Uw Zoon, Jezus Christus, en om zich nooit te onderwerpen aan onwaarheden over het bestaan van de Heilige Eucharistie, om hiervan af te stappen of deze af te zwakken. Amen.

 

K 54. Gebed tot de Vader om de impact van Wereldoorlog 3 af te zwakken

(431. Boodschap)

O Hemelse Vader,

in naam van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, die enorm leed voor de zonden van de mensheid, help ons a.u.b. in deze moeilijke tijden die we tegemoet treden.

Help ons om de vervolging, die gepland wordt door hebzuchtige heersers en diegenen die Uw Kerken en Uw kinderen willen vernietigen, te overleven.

Wij smeken U, lieve Vader, om ons te helpen onze familie te voeden en red het leven van diegenen die tegen hun wil tot oorlog gedwongen zullen worden.

Wij houden van U, lieve Vader.

Wij smeken U ons te helpen in onze tijd van nood.

Behoed ons voor de greep van de Antichrist.

Help ons om zijn teken, het teken van het Beest, te overleven door te weigeren het aan te nemen.

Help diegenen die van U houden om trouw te blijven aan Uw heilig woord opdat U ons de genaden kunt verlenen om naar lichaam en ziel te overleven. Amen.

 

K 55. Voorbereiding op De Waarschuwing

(439. Boodschap)

O mijn lieve Jezus,

open a.u.b. het hart van al Gods kinderen voor het geschenk van Uw grootse barmhartigheid.

Help hen Uw Goddelijke Barmhartigheid te aanvaarden met liefde en dankbaarheid.

Stel hen in staat om in Uw tegenwoordigheid nederig te worden en om te smeken om de vergeving van hun zonden zodat zij deel kunnen gaan uitmaken van Uw glorieus Koninkrijk. Amen.

 

K 56. Om hulp voor Priesters die bescherming vragen voor de Heilige Eucharistie

(443. Boodschap)

O lieve Vader, in naam van Uw dierbare Zoon, die zichzelf voor de gehele mensheid opofferde aan het kruis, help mij om trouw te blijven aan de waarheid.

Bedek mij met het kostbaar Bloed van Uw Zoon en schenk mij de genaden om U in geloof, vertrouwen en met eerbied te blijven dienen tijdens de rest van mijn geestelijk ambt.

Laat mij nooit afdwalen van de ware betekenis van het Heilig Misoffer of de uitreiking van de Heilige Eucharistie aan Uw kinderen.

Geef mij de kracht om U te vertegenwoordigen

en Uw kudde te voeden op de manier dat ze gevoed moet worden met het Lichaam, het Bloed, de Ziel en de Godheid van Uw Zoon, Jezus Christus, de Redder van de mensheid. Amen.

 

K 57. Gebed voor de Clerus - Jezus, laat mij Uw roep horen

(445. Boodschap)

O mijn lieve Jezus,

open mijn oren voor de klank van Uw stem.

Open mijn hart voor Uw liefdevolle roep.

Vervul mijn ziel met de Heilige Geest zodat ik U kan herkennen in deze tijd.

Ik bied U mijn nederige trouw aan alles wat U van mij vraagt.

Help mij om de waarheid te onderscheiden, op te staan, te antwoorden

en Uw stem te volgen zodat ik U kan helpen om de zielen van de hele mensheid te redden.

Uw Wil is mijn bevel.

Geef mij de moed om mij door U te laten leiden zodat ik de wapenrusting kan opnemen die nodig is om Uw Kerk naar Uw Koninkrijk te voeren. Amen.

 

K 58. Kruistocht van Bekering

(448. Boodschap)

O lieve Jezus,

ik roep U op om al Gods kinderen te omhelzen en hen te bedekken met Uw Kostbaar Bloed.

Laat iedere druppel van Uw Bloed elke ziel bedekken om hen af te schermen van de Boze.

Open het hart van allen, in het bijzonder van de verharde zielen en van diegenen die U kennen maar die besmeurd zijn met de zonde van hoogmoed, om neer te vallen en te smeken dat het licht van Uw liefde hun ziel overspoelt.

Open hun ogen om de waarheid te zien zodat de dageraad van Uw Goddelijke Barmhartigheid op hen zal neerstromen waardoor zij bedekt worden met de stralen van Uw barmhartigheid.

Bekeer alle zielen door de genaden die ik U nu vraag (persoonlijke intentie).

Ik smeek U om barmhartigheid en bied U dit geschenk van vasten aan, gedurende één dag elke week van deze junimaand, als boetedoening voor alle zonden. Amen.

 

K 59. Een plechtige belofte van Trouw aan de Goddelijke Wil

(463. Boodschap)

O, God de Allerhoogste.

O, Hemelse Vader.

Ik beloof U mijn standvastige trouw om U te eren en U te gehoorzamen in alles wat in vereniging is met Uw Goddelijke Wil op aarde.

Ik bied U, door het Heilig Bloed van Uw enig geliefde Zoon — de ware Messias — mijn lichaam en mijn ziel aan ten behoeve van alle zielen opdat wij ons eendrachtig kunnen verenigen in Uw Koninkrijk, dat komende is, zodat Uw heilige Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel. Amen.

 

K 60. Gebed tot bekering van families tijdens De Waarschuwing

(464. Boodschap)

O, lieve zoete Jezus,

Ik smeek om barmhartigheid voor de zielen van mijn familie (noem hen hier) Ik bied U mijn lijden, mijn beproevingen en mijn gebeden aan om hun ziel te redden uit de geest van duisternis.

Laat niet één van hen, Uw kinderen, U hekelen of Uw hand van barmhartigheid afwijzen.

Open hun hart om het te verstrengelen met Uw Heilig Hart waardoor zij de vergeving kunnen nastreven die nodig is om hen te behoeden voor het vuur van de hel.

Geef hen de kans om het weer goed te maken zodat zij door de stralen van Uw Goddelijke Barmhartigheid bekeerd kunnen worden. Amen.

 

K 61. Vermijd de Ene Wereld Controle

(466. Boodschap)

O lieve, Hemelse Vader,

ter nagedachtenis aan de kruisiging van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, smeek ik U om ons, Uw kinderen, te behoeden voor de kruisiging die door de Antichrist en zijn volgelingen gepland wordt om Uw kinderen uit te roeien.

Schenk ons de genaden die wij nodig hebben om het teken van het Beest te weigeren en verleen ons de hulp die wij nodig hebben om het kwaad in de wereld te bestrijden, dat verbreid wordt door diegenen die de weg van Satan volgen.

Wij smeken U, lieve Vader, al Uw kinderen te beschermen in deze verschrikkelijke tijd en ons sterk genoeg te maken om op te staan en te allen tijde Uw heilig woord te verkondigen. Amen.

 

K 62. Voor verdwaalde en hulpeloze zondaars

(469. Boodschap)

O Jezus, help mij want ik ben een zondaar, verdwaald, hulpeloos en in duisternis.

Ik ben zwak en de moed ontbreekt mij om U op te zoeken.

Geef mij de kracht om U nu te aanroepen zodat ik mij kan losmaken van de duisternis in mijn ziel.

Breng mij naar Uw licht, lieve Jezus, vergeef mij.

Help mij weer gezond te worden en voer mij naar Uw liefde, vrede en het eeuwig leven.

Ik vertrouw U volkomen en ik vraag U om mij met geest, lichaam en ziel aan te nemen terwijl ik mij aan Uw Goddelijke Barmhartigheid overgeef. Amen.

 

K 63. Behoed mij op deze tocht

(477. Boodschap)

Mijn geliefde Moeder van de Verlossing,

ik vraag U te bidden dat mij het Voedsel van Leven gegeven wordt om mij te bewaren op deze tocht om te helpen al Gods kinderen te redden.

Help a.u.b. al diegenen, die misleid worden door afgoden en valse goden, om hun ogen te openen voor de waarheid over de kruisdood van Uw Zoon om elk van Gods kinderen te redden en elkeen het eeuwig leven te bezorgen. Amen.

 

K 64. Red mijn broeders en zusters

(481. Boodschap)

O mijn liefste Redder, Jezus Christus,

aanvaard mijn geschenk van gebed en offers als hulp om mijn broeders en zusters te redden uit de gevangenis van de duisternis waarin zij zich bevinden.

Sta mij toe te helpen hun ziel te behouden.

Ik smeek U om hen hun zonden te vergeven en ik vraag dat U hun ziel overstelpt met de Heilige Geest zodat zij in Uw armen zullen lopen, als het toevluchtsoord dat zij zo hard nodig hebben, voordat zij voor eeuwig verloren gaan.

Ik bied U voor dergelijke zielen mijn geschenk van overgave aan in nederige dienstbaarheid en dankzegging. Amen.

 

K 65. Voor hen die in doodzonde verkeren

(486. Boodschap)

O lieve Jezus, Redder van de mensheid,

door Uw goddelijke barmhartigheid smeek ik om goedertierenheid voor al die arme zielen in zonde, die tijdens de Waarschuwing misschien van deze aarde weggenomen worden.

Vergeef hen hun zonden en ter nagedachtenis aan Uw lijden smeek ik U om mij deze bijzondere gunst van verzoening voor hun zonden te verlenen.

Ik bied U mijzelf aan naar geest, lichaam en ziel als boete om hun ziel te behouden en om hen het eeuwig leven te bezorgen. Amen.

 

K 66. voor de clerus: Help mij trouw te blijven aan Uw Allerheiligste Woord

(494. Boodschap)

O lieve Jezus,

help mij te allen tijde trouw te blijven aan Uw allerheiligste woord.

Geef mij de kracht om de waarheid van Uw Kerk, ondanks tegenspoed, hoog te houden.

Vervul mij met de genade om de Heilige Sacramenten toe te dienen zoals U het ons geleerd hebt.

Help mij om Uw Kerk te voeden met het Brood des Levens en om U trouw te blijven, zelfs wanneer mij verboden wordt dat te doen.

Bevrijd mij van de keten van bedrog, waarmee ik geconfronteerd kan worden, om het waarachtig woord van God te verkondigen.

Bedek al Uw gewijde dienaren in deze tijd met Uw Kostbaar Bloed opdat we moedig, oprecht en standvastig zullen blijven in onze trouw aan U, onze geliefde Redder, Jezus Christus. Amen.

 

K 67. Behoed Mijn kinderen voor de Koning van de Leugens

(495. Boodschap)

A.u.b. lieve Jezus, ik vraag U om mijn kinderen buiten het bereik van de koning van de leugens te houden.

Ik wijd deze kinderen (noem hen) toe aan Uw Heilig Hart en ik vraag dat U, door de mantel van Uw Kostbaar Bloed, hun ziel wilt verlichten en hen veilig in Uw liefdevolle armen wilt nemen zodat zij voor alle kwaad behoed kunnen worden.

Ik vraag dat U, tijdens de Verlichting van het Geweten, hun hart opent en hun ziel overspoelt met de Heilige Geest opdat zij van alle ongerechtigheid gezuiverd worden. Amen.

 

K 68. Bescherm mij tegen de invloed van Satan

(502. Boodschap)

Moeder van God, Moeder van de Verlossing,

bedek mij met Uw allerheiligste mantel en bescherm mijn familie tegen de invloed van Satan en zijn gevallen engelen.

Help mij te allen tijde te vertrouwen op de goddelijke barmhartigheid van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus.

Steun mij in mijn liefde voor Hem en sta mij nooit toe af te dwalen van de waarheid van Zijn Leer ongeacht hoeveel verleidingen mij voorgezet worden. Amen.

 

K 69. Gebed tot God de Vader om Zijn Goddelijke Wil te aanvaarden

(505. Boodschap)

God de Almachtige Vader, ik aanvaard Uw Goddelijke Wil.

Help Uw kinderen om deze te aanvaarden.

Belet dat Satan Uw kinderen het recht op hun Vaders erfdeel ontzegt.

Laat ons nooit de strijd om Uw erfdeel in het Paradijs opgeven.

Luister naar onze smeekbeden om Satan en zijn gevallen engelen te verbannen.

Ik vraag U, lieve Vader, om de aarde te reinigen door Uw barmhartigheid en ons te bekleden met Uw Heilige Geest.

Leid ons om Uw allerheiligste strijdmacht te vormen, beladen met de kracht om het Beest voorgoed te verbannen. Amen.

 

K 70. Gebed voor de Clerus om standvastig en trouw te blijven aan het Heilig Woord van God

(508. Boodschap)

O lieve Jezus, help Uw gewijde dienaren om het schisma binnen Uw Kerk te herkennen wanneer dit zich ontvouwt.

Help Uw gewijde dienaren om stand te houden en trouw te blijven aan Uw heilig woord.

Laat nooit wereldse ambities hun zuivere liefde voor U vertroebelen.

Schenk hen de genaden om in Uw bijzijn zuiver en nederig te blijven en in de Eucharistie Uw allerheiligste Tegenwoordigheid te vereren.

Help en geleid al die gewijde dienaren, die in hun liefde voor U misschien lauw zijn, en wakker het vuur van de Heilige Geest in hun ziel weer aan.

Help hen de bekoringen, die hun voorgelegd worden om hen af te leiden, te herkennen.

Open hun ogen zodat zij te allen tijde de waarheid kunnen zien.

Zegen hen in deze tijd, lieve Jezus, en bedek hen met Uw Kostbaar Bloed om hen buiten het bereik van kwaad te houden.

Geef hen de kracht om te weerstaan aan de verleiding van Satan als zij, door de bekoring om het bestaan van de zonde te ontkennen, afgeleid worden. Amen.

 

K 71. Gebed om ons te redden van de vervolging

(510. Boodschap)

O Jezus, behoed Gods kinderen voor de Antichrist.

Bescherm ons tegen de plannen om de wereld te beheersen.

Heer, behoed ons voor de vervolging.

Bescherm de duistere zielen tegen de Antichrist zodat zij in Uw ogen verlost kunnen worden.

Help ons in onze zwakheid.

Versterk ons naar de geest om op te staan en elkaar te leiden terwijl we in Uw strijdmacht oprukken naar de poorten van het Paradijs.

Ik heb U nodig, lieve Jezus.

Ik houd van U, lieve Jezus.

Ik verheerlijk Uw Tegenwoordigheid op aarde.

Ik schuw de duisternis.

Ik aanbid U en ik geef mij met lichaam en geest over zodat U mij de waarheid over Uw Tegenwoordigheid kunt openbaren opdat ik altijd op Uw voortdurende barmhartigheid zal vertrouwen. Amen.

 

K 72. Het Gebed van de Leerling

(517 Boodschap)

Lieve Jezus, ik ben bereid om Uw heilig woord te verspreiden.

Geef mij de moed, de kracht en de kennis om de waarheid mee te delen opdat zoveel mogelijk zielen naar U gebracht kunnen worden.

Neem mij op in Uw Heilig Hart en bedek mij met Uw Kostbaar Bloed zodat ik bekleed word met de genaden om de bekering in elk deel van de wereld te verbreiden tot redding van al Gods kinderen, ongeacht hun geloofsovertuiging.

Ik vertrouw altijd op U.

Uw geliefde leerling. Amen.

 

K 73. Gebed voor jonge zielen, jonge kinderen

(524 Boodschap)

O Jezus, help mij om de zielen van de jonge mensen, overal ter wereld, te redden.

Help hen door Uw genade om de waarheid over Uw bestaan in te zien.

Breng hen naar Uw Heilig Hart en open hun ogen voor Uw liefde en barmhartigheid.

Behoed hen voor het vuur van de hel, red hen door mijn gebeden en wees hun ziel genadig. Amen.

 

K 74. Gebed voor de Gave van Onderscheiding

(529 Boodschap)

Woensdag 22 augustus 2012 9.18u

O Moeder van God, help mij mijn ziel voor te bereiden op de gave van de Heilige Geest.

Neem mij zoals een kind bij de hand en leid mij op de weg naar de gave van het onderscheidingsvermogen door de kracht van de Heilige Geest.

Open mijn hart en leer mij mij met lichaam, geest en ziel over te geven.

Bevrijd mij van de zonde van hoogmoed en bid dat mij al de zonden uit het verleden vergeven zullen worden waardoor mijn ziel gezuiverd wordt en ik ongeschonden word zodat ik de gave van de Heilige Geest kan ontvangen.

Ik dank U, Moeder van de Verlossing, voor Uw voorspraak en ik wacht met liefde in mijn hart op deze gave, waar ik met vreugde naar uitzie. Amen.

 

K 75. Ik draag mijn pijn aan U over, lieve Jezus

(543 Boodschap)

Jezus, ik koppel mijn pijn en lijden aan het lijden dat U doorstond tijdens Uw doodstrijd op Calvarië.

Elke beschimping en verbale aanval waaronder ik lijd, bied ik aan ter ere van Uw doornenkroning.

Elke onterechte kritiek over mij, bied ik aan ter ere van Uw vernedering voor Pilatus.

Elke fysieke kwelling die ik onderga door toedoen van anderen, bied ik aan ter ere van Uw geseling aan de kolom.

Elke belediging die ik te verduren krijg, offer ik op ter ere van de verschrikkelijke lichamelijke foltering die U doorstond tijdens de doornenkroning, toen zij Uw oog openreten.

Elke keer dat ik U navolg, Uw Leer meedeel en ik daarop in Uw naam bespot word, laat mij U dan bijstaan op de weg naar Calvarië.

Help mij om verlost te worden van hoogmoed en nooit bang te zijn om toe te geven dat ik van U houd, lieve Jezus.

Wanneer bovendien alles in mijn leven hopeloos lijkt, lieve Jezus, help mij dan om moedig te zijn door eraan te denken hoe U gewillig toeliet dat U op zo’n afschuwelijke en wrede manier gekruisigd werd.

Help mij op te staan en tot een ware Christen gerekend te worden, een ware soldaat in Uw strijdmacht, nederig en rouwmoedig van hart, ter nagedachtenis aan het offer dat U voor mij gebracht hebt.

Houd mijn hand vast, lieve Jezus, en toon mij hoe mijn eigen lijden anderen kan inspireren om zich aan te sluiten bij Uw strijdmacht van gelijkgestemde zielen die van U houden.

Help mij om het lijden te aanvaarden en het aan U op te offeren, als een geschenk om zielen te redden in de laatste strijd tegen de tirannie van de Boze. Amen.

 

K 76. Het Atheïstengebed

(549 Boodschap)

Jezus, help mij om de liefde van God te aanvaarden als deze mij getoond wordt.

Open mijn ogen, mijn geest, mijn hart en mijn ziel zodat ik gered kan worden.

Help mij te geloven door mijn hart te vervullen met Uw liefde.

Houd mij vervolgens vast en verlos mij van de kwelling van de twijfel. Amen.

 

K 77. Gebed voor Groot-Brittannië

(555 Boodschap)

O meest Hemelse Vader, God, Schepper van de mensen, aanhoor a.u.b. mijn gebed.

Ik smeek U om Groot-Brittannië te behoeden voor de klauwen van het kwaad en de dictatuur.

Ik vraag dat U ons allen — van elke religie, geloofsovertuiging en huidskleur — verenigt tot één familie in Uw ogen.

Geef ons de kracht ons te verenigen ondanks eventuele wetten die ingevoerd worden om Uw Leer te verbieden.

Geef ons de kracht en de moed U nooit te verlaten en te helpen om al Uw kinderen te redden door onze gebeden.

Breng al mijn broeders en zusters eensgezind samen om Uw belofte, om ons eeuwig leven en toegang tot Uw Paradijs te bezorgen, te huldigen. Amen.

 

K 78. Red mij van het kwaad

(565 Boodschap)

O Jezus, bescherm mij tegen de macht van Satan.

Neem mij op in Uw Hart terwijl ik heel mijn trouw aan hem en zijn verdorven wegen loslaat.

Ik geef mijn wil over en ik kom met een nederig en rouwmoedig hart op mijn knieën voor Uw aangezicht.

Ik leg mijn leven in Uw heilige armen.

Verlos mij van het kwaad.

Bevrijd mij en breng mij naar Uw veilig toevluchtsoord van bescherming, nu en voor altijd. Amen.

 

K 79. Gebed voor 2 miljard verloren zielen

(568 Boodschap)

O lieve Jezus,

ik smeek U om Uw barmhartigheid uit te storten over de verdwaalde zielen.

Vergeef hen dat zij U afwijzen en maak gebruik van mijn gebed en lijden zodat U, door Uw barmhartigheid, over hen de genaden kunt uitstorten die zij nodig hebben om hun ziel te heiligen.

Ik vraag U het geschenk van genade voor hun zielen.

Ik vraag U hun hart te openen waardoor zij naar U zullen gaan en U vragen hen te vervullen met de Heilige Geest zodat zij de waarheid over Uw liefde kunnen aanvaarden en voor eeuwig bij U en heel Gods familie kunnen wonen. Amen.

 

K 80. Voor de zielen van moordenaars

(584 Boodschap)

O lieve Jezus,

ik smeek om barmhartigheid voor diegenen die moord begaan.

Ik verzoek U dringend om welwillendheid voor diegenen in oodzonde.

Ik bied U mijn eigen lijden en moeilijkheden aan, zodat U Uw Hart kunt openen en hen hun zonden vergeven.

Ik vraag dat U al diegenen, met kwade bedoelingen in hun ziel, bedekt met Uw Kostbaar Bloed, zodat zij van hun ongerechtigheden schoongewassen kunnen worden. Amen.

 

K 81. Voor de Gave van de Heilige Communie

(589 Boodschap)

O hemelse Hostie,

vul mijn lichaam met het voedsel dat het nodig heeft.

Vervul mijn ziel met de goddelijke Tegenwoordigheid van Jezus Christus.

Schenk mij de genaden om de Heilige Wil van God te volbrengen.

Vervul mij met de vrede en de rust die voortkomen uit Uw Heilige Tegenwoordigheid.

Laat mij nooit aan Uw Tegenwoordigheid twijfelen.

Help mij U in lichaam en ziel aan te nemen opdat, door de Heilige Eucharistie, de mij geschonken genaden mij zullen helpen om de glorie van Onze Heer Jezus Christus te verkondigen.

Zuiver mijn hart.

Open mijn ziel en heilig mij wanneer ik het groot geschenk van de Heilige Eucharistie ontvang.

Verleen mij de genaden en de gunsten, die deze aan al Gods kinderen schenkt, en verleen mij kwijtschelding van de vlammen van het vagevuur. Amen.

 

K 82. Voor de Overwinning van de Restkerk

(597 Boodschap)

Jezus, Koning en Redder van de wereld,

wij beloven U ons eerbetoon, onze trouw en onze daden, om aan allen Uw glorie te verkondigen.

Help ons de kracht en het vertrouwen te krijgen om op te staan en te allen tijde de waarheid bekend te maken.

Sta nooit toe dat wij wankelen of talmen in onze opmars naar de zege en in ons plan om zielen te redden.

Wij beloven U onze overgave, ons hart en al wat wij bezitten, zodat wij vrij zijn van obstakels wanneer wij de doornige weg naar de poorten van het Nieuw Paradijs voortzetten.

Wij houden van U, liefste Jezus, onze geliefde Redder en Verlosser.

Wij verenigen ons met lichaam, ziel en geest in Uw Heilig Hart.

Stort Uw genade van bescherming over ons uit.

Bedek ons met Uw Kostbaar Bloed zodat we met de moed en liefde vervuld worden om op te staan en de waarheid over Uw Nieuw Koninkrijk bekend te maken. Amen.

 

K 83. Voor de matiging van de kastijdingen

(604 Boodschap)

O lieve Vader, Allerhoogste God,

wij, Uw arme kinderen, werpen ons neer voor Uw glorieuze troon in de Hemel.

Wij smeken U om de wereld te bevrijden van het kwaad.

Wij smeken Uw barmhartigheid af voor de ziel van diegenen die vreselijke ontberingen veroorzaken bij Uw kinderen op aarde.

Vergeef hen a.u.b.

Verwijder a.u.b. de Antichrist zodra hij zichzelf bekendmaakt.

Wij vragen U, lieve Heer, om Uw hand van kastijding te temperen.

Wij smeken U om in de plaats daarvan onze gebeden en ons lijden aan te nemen om het lijden van Uw kinderen in deze tijd te verlichten.

Wij vertrouwen U.

Wij eren U.

Wij danken U voor het groot offer dat U gebracht hebt toen U Uw enige Zoon, Jezus Christus, zond om ons te redden van de zonde.

Wij verwelkomen Uw Zoon nogmaals als de Redder van de mensheid.

Bescherm ons a.u.b. Behoed ons voor het kwaad. Help onze familie. Ontferm U over ons. Amen.

 

K 84. Gebed om de zielen te verlichten van de elites die de wereld besturen.

(612 Boodschap)

O lieve Jezus,

Ik smeek U om de zielen van de elites, die over de wereld heersen, te verlichten.

Toon hun het bewijs van Uw barmhartigheid.

Help hen openhartig te worden en ware nederigheid te tonen, ter ere van Uw groot offer bij Uw kruisdood toen U stierf voor hun zonden.

Help hen te onderscheiden wie hun ware Maker is, wie hun Schepper is, en vervul hen met de genaden om de waarheid in te zien.

Verhinder a.u.b. dat hun plannen, om miljoenen mensen te schaden door vaccinaties, tekort aan voedsel, gedwongen adopties van onschuldige kinderen en het uiteendrijven van families, zich voltrekken.

Genees hen.

Omhul hen met Uw licht en breng hen naar de schoot van Uw Hart om hen te behoeden voor de listen van de Boze. Amen.

 

K 85. Gebed om de Verenigde Staten van Amerika te redden uit de hand van de bedrieger

(618 Boodschap)

O lieve Jezus, bedek onze natie met Uw meest waardevolle bescherming.

Vergeef ons onze zonden tegen Gods Geboden.

Help het Amerikaanse volk om zich terug naar God te keren.

Open hun geest voor de ware weg van de Heer.

Ontsluit hun versteende hart zodat zij Uw hand van barmhartigheid zullen verwelkomen.

Help deze natie op te staan tegen de godslasteringen die ons mogelijk opgelegd worden om ons te dwingen Uw Tegenwoordigheid te ontkennen.

Wij smeken U, Jezus, ons te redden, ons te beschermen tegen alle kwaad en ons volk in Uw Heilig Hart te sluiten. Amen.

 

K 86. Bevrijd mij van de kwelling van de twijfel.

(627 Boodschap)

Ik kom voor U, lieve Jezus, verward, onzeker en gefrustreerd omdat ik mij zorgen maak over de waarheid die U in Uw boodschappen verkondigt.

Vergeef mij als ik U onrecht aangedaan heb.

Vergeef mij als ik U niet kan horen.

Open mijn ogen zodat mij getoond kan worden wat het is dat U wilt dat ik begrijp.

Ik smeek U mij de kracht van de Heilige Geest te schenken om mij de waarheid te tonen.

Ik houd van U, lieve Jezus, en ik smeek U mij te bevrijden van de kwelling van de twijfel.

Help mij gehoor te geven aan Uw oproep.

Vergeef mij als ik U beledigd heb en breng mij dichter bij Uw Heilig Hart.

Leid mij naar Uw Nieuw Koninkrijk en verleen mij de genade waardoor ik, door mijn eigen gebeden en lijden, U kan helpen om de zielen te bewaren die Uw Heilig Hart zo dierbaar zijn. Amen.

 

K 87. Bescherm onze natie voor het Kwaad

(630 Boodschap)

O Vader, behoed ons namens Uw Zoon voor het communisme.

Behoed ons voor dictatuur.

Bescherm onze natie tegen het heidendom.

Behoed onze kinderen voor het kwaad.

Help ons het Licht van God te zien.

Open ons hart voor de Leer van Uw Zoon.

Help alle Kerken trouw te blijven aan het woord van God.

Wij smeken U om onze naties gevrijwaard te houden van vervolging.

Liefste Heer, kijk met barmhartigheid naar ons,

ongeacht hoezeer wij U beledigen.

Jezus, Mensenzoon, bedek ons met Uw Kostbaar Bloed.

Behoed ons voor de listen van de Boze.

Wij smeken U, lieve God, om in te grijpen

en te verhinderen dat het kwaad in deze tijd de wereld overspoelt. Amen.

 

K 88. Gebed voor zielen na De Waarschuwing

(634 Boodschap)

O Heilig Hart van Jezus,

betoon ons allen, arme zondaars, barmhartigheid.

Verlicht die harten van steen, zo wanhopig op zoek naar een leidraad.

Vergeef hen hun ongerechtigheden.

Help hen, door Uw liefde en barmhartigheid, om het in hun hart op te brengen Uw groot geschenk van verlossing vast te grijpen.

Ik smeek U om alle zielen, die de waarheid van God verwerpen, te vergeven.

Spreid Uw licht over hen uit, lieve Jezus, zodat het hen zal verblinden voor de verdorvenheid en de listen van de duivel, die zal proberen om hen voor eeuwig van U af te snijden.

Ik smeek U al Gods kinderen de sterkte te schenken om dankbaar te zijn voor Uw grote barmhartigheid.

Ik vraag dat U de deur naar Uw Koninkrijk opent voor alle verdwaalde zielen die op aarde in een toestand van hulpeloosheid en hopeloosheid ronddwalen. Amen.

 

K 89. Gebed voor ellendige zondaars

(644 Boodschap)

Lieve Jezus,

help mij, een arme ellendige zondaar, om met berouw in mijn ziel tot U te komen.

Reinig mij van de zonden die mijn leven verwoest hebben.

Schenk mij de gave van een nieuw leven, vrij van de boeien van de zonde, en de vrijheid die mijn zonden mij ontzeggen.

Vernieuw mij in het licht van Uw barmhartigheid.

Sluit mij in Uw Hart.

Laat mij Uw liefde voelen zodat ik vertrouwelijk met U kan worden en mijn liefde voor U ontstoken wordt.

Ontferm U over mij, Jezus, en houd mij vrij van zonde.

Maak mij waardig om Uw Nieuw Paradijs te betreden. Amen.

 

K 90. Dankbetuiging voor Uw Zeer Glorierijke Tweede Komst

(654 Boodschap)

O mijn Jezus,

ik schenk U lof en dank voor Uw meest glorieuze Tweede Komst.

U, mijn Redder, werd geboren om mij eeuwig leven te geven en mij te bevrijden van de zonde.

Ik bied U mijn liefde, mijn dank en mijn aanbidding aan terwijl ik mijn ziel voorbereid op Uw grote Komst. Amen.

 

K 91. Houd mij zuiver in mijn Geloof

(669 Boodschap)

O gezegende Moeder van de Verlossing,

bescherm mij in mijn uur van nood, wanneer ik met het kwaad geconfronteerd word.

Help mij het woord van God met kracht en moed te verdedigen, zonder enige angst in mijn ziel.

Bid dat ik trouw blijf aan de Leer van Christus en dat ik ten volle mijn angsten, mijn zorgen en mijn verdriet geheel kan overgeven.

Help mij zodat ik onbevreesd voort kan gaan op deze eenzame weg, om de waarheid over het heilig woord van God te verkondigen, zelfs wanneer de vijanden van God deze taak bijna onmogelijk maken.

O gezegende Moeder, ik vraag dat door Uw voorspraak het geloof van alle Christenen te allen tijde sterk blijft tijdens deze vervolging. Amen.

 

K 92. Gebed voor de genade van Standvastigheid

(671 Boodschap)

O lieve Jezus,

ik vraag U om de gave van volharding.

Ik smeek U om mij de genaden te verlenen die ik nodig heb om Uw allerheiligste woord te handhaven.

Ik vraag U om mij te verlossen van alle resterende twijfels.

Ik vraag U om mijn ziel te overspoelen met goedheid, geduld en volharding.

Help mij waardig te blijven wanneer ik in Uw naam beledigd word.

Maak mij sterk en bekleed mij met de genade om door te gaan, zelfs wanneer ik moe ben, het mij aan kracht ontbreekt en ik te maken krijg met al de beproevingen die in het vooruitzicht liggen, terwijl ik onvermoeibaar werk om U te helpen de mensheid te redden. Amen.

 

K 93. Gebed voor de Tranen van Bekering

(673 Boodschap)

O mijn geliefde Jezus, U ligt mij na aan het hart.

Ik ben één met U.

Ik houd van U.

Ik koester U.

Laat mij Uw liefde voelen.

Laat mij Uw pijn voelen.

Laat mij Uw aanwezigheid voelen.

Verleen mij de genade van nederigheid zodat ik Uw Koninkrijk op aarde, zoals het is in de Hemel, waardig word.

Verleen mij de tranen van bekering zodat ik mij werkelijk, als een ware leerling, aan U kan aanbieden om U te helpen in Uw missie om elke ziel op aarde te redden voordat U terugkomt om de levenden en de doden te oordelen. Amen.

 

K 94. Gebed om geest, lichaam en ziel te genezen

(677 Boodschap)

O lieve Jezus,

ik plaats mij voor U, vermoeid, ziek, in pijn en met een verlangen om Uw stem te horen.

Laat mij geraakt worden door Uw goddelijke aanwezigheid opdat ik doorheen Mijn geest, lichaam en ziel door Uw goddelijk licht overspoeld zal worden.

Ik vertrouw op Uw barmhartigheid.

Ik geef mijn pijn en lijden geheel aan U over en ik vraag dat U mij de genade schenkt om op U te vertrouwen zodat U mij kan genezen van deze pijn en duisternis, waardoor ik weer ongeschonden kan worden en waardoor ik de weg van de waarheid kan volgen en U kunt toelaten mij naar het leven in het Nieuw Paradijs te voeren. Amen.

 

K 95. Gebed om tijd te vinden voor het gebed

(686 Boodschap)

O Moeder van de Verlossing,

kom mij te hulp, aangezien ik moeite heb om tijd te vinden voor gebed.

Help mij om Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, de tijd te geven die Hem toekomt, om Hem te tonen hoeveel ik van Hem houd.

Ik vraag dat U, mijn gezegende Moeder van de Verlossing, voor mij om de genaden verzoekt die ik nodig heb, en dat Uw Zoon om alle genade en gunsten vraagt, opdat Hij mij in de boezem van Zijn Heilig Hart kan sluiten. Amen.

 

K 96. Gebed, om onze Kruistochtgebedsgroep te zegenen en te beschermen

(688 Boodschap)

O mijn liefste Jezus,

zegen en bescherm ons, Uw kruistochtgebedsgroep, a.u.b. zodat wij immuun worden voor de boze aanvallen van de duivel, en voor elke boze geest die ons kan kwellen, in deze heilige missie om zielen te redden.

Mogen wij trouw en sterk blijven terwijl wij volharden om de wereld Uw heilige naam voor te houden en mogen wij nooit opgeven in de strijd om de waarheid van Uw heilig woord te verspreiden. Amen.

Bid dit gebed voor en na iedere gebedsbijeenkomst a.u.b.!

 

K 97. Om de kruistochtgebedsgroepen te verenigen.

(700 Boodschap)

O lieve Moeder van Redding,

ik smeek U om door Uw gebeden alle leden van Gods overgebleven leger te verenigen, over de hele wereld.

Overdek alle kruistochtgebedsgroepen met de genade van redding, over ons uitgestort door de barmhartigheid van Uw Zoon, Jezus Christus.

Zend Uw engelen om elk van ons te beschermen, in het bijzonder de priesters die de kruistochtgebedsgroepen leiden.

Help ons om alle verwarring te vermijden die tussen ons verdeeldheid brengt, en bescherm ons met Uw gave van wapenrusting, opdat wij ongevoelig worden voor de aanvallen die wij zullen te verduren krijgen omwille van onze liefde voor Jezus Christus, in deze heilige zending om zielen te redden. Amen.

 

K 98. Opdat Gods genade de wereldleiders zou kunnen bedekken

(701 Boodschap)

O mijn Heilige Moeder van Redding,

vraag Uw Zoon alstublieft om Zijn genaden en Liefde uit te storten over de leiders die de wereld beheersen.

Bid dat het Licht van God hen zal genezen van de blindheid en hun harten van steen zal openen.

Verhinder dat zij onschuldige mensen vervolging laten doorstaan.

Alstublieft, bid dat Jezus hen zou leiden en hen tegenhoudt bij hun pogingen om de verspreiding over de hele wereld te voorkomen

van de waarheid van Zijn Leer. Amen.

 

K 99. Gebed voor de Redding van Australië en Nieuw Zeeland

(705 Boodschap)

O God, Almachtige Vader, in de Naam van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, heb erbarmen met al Uw kinderen in Australië en Nieuw-Zeeland.

Vergeef ons dat wij Uw Heilig Woord verwerpen.

Vergeef ons voor de zonde van onverschilligheid.

Bevrijd ons van onze heidense cultuur en bedek ons met de genaden om hoop, geloof en liefde op te wekken onder onze broeders en zusters.

Wij smeken U om de gave van onderscheiding en vragen dat U ons allen de zegeningen zou verlenen die wij nodig hebben om ervoor te zorgen dat alleen de waarheid van Uw Heilig Woord gehoord kan worden opdat alle zielen de sleutels tot het eeuwig leven verkrijgen. Amen.

 

K 100. Gebed voor de overleving van het Christendom.

(708 Boodschap)

O lieve Jezus, wij smeken U om de bekwaamheid de beproevingen te overleven die wij nu onder ogen zien, terwijl de laatste ware Paus zijn zending voor U beëindigt.

Sta ons bij om vreselijke misbruiken te doorstaan die wij nu tegemoet gaan door de ineenstorting van de Kerk die wij eens gekend hebben.

Laat ons nooit afwijken van de waarheid van Uw Goddelijk Woord.

Help ons om te blijven zwijgen wanneer wij aangepakt worden om ons te verleiden onze rug naar U te keren en naar de sacramenten die U de wereld gaf.

Bedek Uw Leger met de machtige liefde die wij nodig hebben, als een schild om ons te beschermen tegen de Valse Profeet en de Antichrist.

Help Uw Kerk om zich op aarde te verspreiden en te vermenigvuldigen, zodat zij aan de waarheid kan vasthouden en U helpen onze broeders en zusters op de weg van de waarheid te leiden, om onszelf voor te bereiden en geschikt te maken voor Uw Tweede Komst. Amen.

 

K 101. Wondergebed om de tegenwoordigheid van Jezus te voelen.

(714 Boodschap)

O Lieve Almachtige Vader, Schepper van al wat is en zal zijn,

help ons allen die de Tegenwoordigheid van Uw geliefde Zoon in de Kerk vandaag kunnen (h)erkennen, om zeer sterk te worden.

Help mij mijn angst te overwinnen, mijn eenzaamheid en de afwijzing van mijn dierbaren waaronder ik lijd, wanneer ik Uw Zoon, Jezus Christus, mijn Verlosser navolg.

Alstublieft, behoud mijn geliefden ervoor, in de valstrik te lopen leugens te geloven, die door Satan beraamd werden om te vernietigen, te verdelen en verwarring onder al Gods kinderen te veroorzaken.

Alstublieft, help al diegenen die de gruwel in Uw Kerk volgen om gered te worden van het eeuwige vuur van de hel. Amen.

 

K 102. Om het vertrouwen en het geloof in Gods Boodschappen voor de wereld te versterken

(741 Boodschap)

Liefste Jezus, wanneer ik neerslachtig ben, monter mij op.

Wanneer ik twijfel, verlicht mij.

Wanneer ik verdriet heb, toon mij Uw Liefde.

Wanneer ik kritiek uit, help mij te blijven zwijgen.

Wanneer ik een ander openlijk beoordeel, verzegel mijn lippen.

Wanneer ik lasterlijk spreek in Uw Naam, verlos mij en breng mij terug onder Uw bescherming.

Wanneer het mij aan moed ontbreekt, geef mij het zwaard dat ik nodig heb om te strijden en de zielen te redden die U verlangt.

Wanneer ik Uw Liefde weersta, help mij mijzelf over te geven en mij volledig in Uw Liefdevolle zorg te laten opnemen.

Wanneer ik afdwaal, help mij het Pad van Waarheid te vinden.

Wanneer ik Uw Woord in vraag stel, geef mij de antwoorden die ik zoek.

Help mij geduldig te zijn, liefdevol en vriendelijk, zelfs tegen hen die U vervloeken.

Help mij hen die mij beledigen te vergeven en geef mij de genade die ik nodig heb om U te volgen naar de uiteinden der aarde. Amen.

 

K 103. Om met Christus de beker van lijden te delen

(741 Boodschap)

Ik leg mij voor Uw voeten neer, lieve Jezus, om te doen wat U van mij wilt voor het goed van allen.

Laat mij Uw beker van lijden delen.

Neem dit geschenk van mij, zodat U die arme zielen kunt redden die verloren zijn en zonder hoop.

Neem mijn lichaam, zodat ik Uw pijn kan delen.

Houd mijn hart in Uw heilige handen en breng mijn ziel in vereniging met U.

Door mijn geschenk van het lijden, sta ik Uw goddelijke Tegenwoordigheid toe mijn ziel te omarmen, zodat U alle zondaars kunt verlossen en al Gods kinderen voor altijd en eeuwig kunt verenigen. Amen.

 

K 104. Bevrijd deze ziel uit de slavernij

(764 Boodschap)

Liefste Jezus, ik bied U de ziel aan van mijn broeder of zuster, die hun ziel aan Satan hebben overgeleverd.

Neem deze ziel en verlos haar in Uw heilige ogen.

Bevrijd deze ziel uit de slavernij van het beest en breng haar eeuwige redding. Amen.

 

K 105. Gave van bekering voor anderen

(771 Boodschap)

O mijn liefste Jezus, aanvaard met mijn liefde voor U, alstublieft, ook mijn ziel in eenklank met U.

Neem mijn ziel, bedek haar met Uw Heilige Geest en help mij, door dit gebed, al diegenen te redden waarmee ik in aanraking kom.

Overspoel elke ziel die Ik ontmoet met Uw heilige barmhartigheid en bied hun de redding aan die nodig is om binnen te gaan in Uw koninkrijk.

Hoor mijn gebeden. Luister naar mijn smeking en red door Uw barmhartigheid de zielen van heel de mensheid. Amen.

 

K 106. Barmhartigheid voor de jongeren die God niet erkennen

(791 Boodschap)

Lieve Jezus, neem onder Uw bescherming de zielen van die kinderen van God die U niet kennen, die Uw liefde niet erkennen en die Uw belofte niet aanvaarden.

Stort Uw genade van bekering uit en geef hun het eeuwige leven.

Wees barmhartig voor al diegenen die niet in Uw tegenwoordigheid geloven en die geen berouw zullen nastreven voor hun zonden. Amen.

 

K 107. Red mij van het vuur van de hel

(799 Boodschap)

Ik ben een vreselijke zondaar, Jezus.

Door mijn handelingen heb ik anderen vreselijk doen lijden.

Als gevolg daarvan ben ik uitgestoten.

Nergens op aarde word ik nog verdragen.

Red mij uit deze woestenij en behoed mij voor de greep van de duivel.

Sta mij toe berouw te hebben.

Aanvaard mijn wroeging.

Vervul mij met Uw kracht en help mij op te staan uit de diepten van wanhoop.

Lieve Jezus, ik overhandig U mijn vrije wil, om met mij te doen zoals U verkiest, opdat ik kan gered worden van het vuur van de hel. Amen.

 

K 108. Beklimming van de Calvarieberg

(814 Boodschap)

Jezus, help mij om de moed, de dapperheid en de standvastigheid te vinden

om op te staan en meegerekend te worden,

zodat ik Uw Restleger kan vervoegen en dezelfde Calvarieberg kan beklimmen

die U hebt moeten doorstaan voor mijn zonden.

Geef mij de kracht om Uw Kruis te dragen en Uw last,

opdat ik U kan helpen om zielen te redden.

Bevrijd mij van mijn zwakheid.

Verdrijf mijn vreesachtigheid.

Vernietig mijn twijfels.

Open mijn ogen voor de Waarheid.

Help mij en al diegenen die de oproep beantwoorden om Uw Kruis te dragen,

om U te volgen met een vurig en nederig hart

en dat door mijn voorbeeld anderen de moed vinden om hetzelfde te doen. Amen.

 

K 109. voor de Gave van Vertrouwen

(820 Boodschap)

O mijn liefste Jezus,

Help mij op U te vertrouwen.

Vertrouwen te hebben in Uw Belofte van wederkomst.

Om de Waarheid van Uw Tweede Komst te aanvaarden.

Om te vertrouwen in de Belofte van God de Vader toen Hij zei

dat Hij U Uw Koninkrijk zou geven.

Help mij te vertrouwen in Uw Leer, inUw Plan om de wereld te redden.

Help mij Uw Gaven te aanvaarden met dankbaarheid.

Help mij in U te vertrouwen, zodat Ik mijn angst verlies

en Ik Uw Liefde kan toestaan mijn hart en ziel te bevloeien.

Amen.

 

K 110. Voor Priesters om trouw te blijven aan Uw Heilig Woord

(828 Boodschap)

O mijn liefste Jezus, ik smeek U mij sterk en moedig te houden,

zodat ik de waarheid in Uw Allerheiligste Naam kan verdedigen.

Geef mij de genade die ik nodig heb – zo smeek ik U –

om te allen tijde getuigenis van Uw heilig Woord af te leggen.

Maak mij in staat de druk te weerstaan om onwaarheden te promoten,

wanneer ik in mijn hart weet dat deze U beledigen.

Help mij trouw te blijven aan Uw heilig Woord, tot de dag dat ik sterf.

Amen.

 

K 111. Gebed om jullie kinderen aan Jezus Christus toe te wijden

(831 Boodschap)

O lieve Moeder van Redding,

ik wijd mijn kinderen (naam van het kind/kinderen hier noemen) aan Uw Zoon toe, zodat Hij hun de vrede van de geest en de liefde van het hart kan schenken.

Alstublieft, bid dat mijn kinderen in de barmhartige armen van Uw Zoon mogen aanvaard worden en behoed hen voor onheil.

Help hen trouw te blijven aan het heilig Woord van God, vooral in tijden dat zij in de verleiding worden gebracht zich van Hem af te keren. Amen.

 

K 112. Gebed om de Genade van Verlossing

(840 Boodschap)

Liefste Jezus, ik roep U aan om met Uw bijzondere Genade van Verlossing de zielen te bedekken van diegenen die helemaal in de greep van Satan zijn.

Bevrijd hun arme zielen van de boosaardige gevangenschap waaruit zij niet kunnen ontsnappen. Amen.

 

K 113. Gebed om het kwaad in jullie land te vernietigen

(843 Boodschap)

O Moeder van Redding, kom in ons midden en bedek ons land met uw bescherming.

Verpletter het hoofd van het beest en roei zijn kwade invloed onder ons uit.

Help uw arme verloren kinderen op te staan en de Waarheid te spreken,

wanneer wij door leugen worden omringd.

Alstublieft, O Moeder van God, bescherm ons land en houd ons sterk,

zodat wij trouw kunnen blijven aan uw Zoon in onze tijd van vervolging. Amen.

 

K 114. Gebed voor Priesters om de Gave van Waarheid te ontvangen

(847 Boodschap)

Mijn Heer, open mijn ogen.

Sta mij toe de vijand te zien en sluit mijn hart voor bedrog.

Ik geef alles aan U over, lieve Jezus.

Ik vertrouw op Uw Barmhartigheid. Amen.

Jullie Jezus

 

K 115. Bidden voor de Gave van Bekering

(849 Boodschap)

O Moeder van Verlossing, bedek mijn ziel met uw tranen van Verlossing.

Bevrijd mij van twijfels.

Verhef mijn hart, zodat ik de Tegenwoordigheid van uw Zoon zal voelen.

Breng mij vrede en vertroosting.

Bid opdat ik werkelijk mag bekeerd worden.

Help mij de Waarheid te aanvaarden en open mijn hart

om de barmhartigheid van uw Zoon, Jezus Christus, te ontvangen. Amen.

 

K 116. Red mij van het kwaad van de leugens

(856 Boodschap)

Lieve Jezus, help mij.

Ik verdrink in tranen van verdriet.

Mijn hart is verward.

Ik weet niet wie ik kan vertrouwen.

Alstublieft, vul mij met Uw Heilige Geest, zodat ik het juiste pad naar Uw Koninkrijk kan kiezen.

Help mij, lieve Jezus, altijd trouw te blijven aan Uw Woord, dat Petrus aan de wereld gaf, en nooit af te wijken van wat U ons leerde noch ooit Uw dood op het Kruis te ontkennen.

Jezus, U bent de Weg.

Toon mij de Weg.

Houd mij vast en draag mij op Uw weg van Grote Barmhartigheid. Amen.

 

K 117. Voor diegenen die hun ziel verkocht hebben.

(896 Boodschap)

Liefste Jezus, Ik wijd U de zielen toe van … (vermeld ze hier) en van allen die hun ziel inruilden voor de prijs van de roem.

Bevrijd hen van hun bezetenheid. Keer hen af van de bedreiging van de Illuminaten die hen verslinden.

Geef hen de moed om zonder vrees weg te gaan van deze goddeloze onderworpenheid.

Neem hen in Uw Armen van Barmhartigheid en voer hen terug naar een Staat van Genade, zodat zij geschikt zijn om voor U te staan.

Door Uw Godheid, help mij door dit gebed voor de door Satan geadopteerde zielen, om hen weg te halen uit de vrijmetselarij. Bevrijd hen van de boeien die hen binden en die uitlopen op vreselijke folteringen in de kamers van de hel.

Help hen door het lijden van uitverkoren zielen, door mijn gebeden en door Uw Barmhartigheid, om in de voorste rij te staan, klaar om binnen te treden langs de Poorten van het Nieuwe Tijdperk van Vrede – het Nieuwe Paradijs.

Ik smeek U om hen te bevrijden uit hun gevangenschap. Amen.

 

K 118. Gebed voor de verloren generatie van jonge zielen

(901 Boodschap)

Lieve Jezus, Ik roep Uw Barmhartigheid in voor de verloren generatie van jonge zielen.

Voor diegenen die U niet kennen: bedek hen met de Gave van inzicht.

Voor diegenen die U wel kennen maar die U negeren: trek hen weer in Uw Barmhartigheid.

Alstublieft, geef hun spoedig het bewijs van Uw Bestaan en leid hen naar diegenen die hen kunnen helpen en hen naar de Waarheid brengen.

Vul hun geest en ziel met het verlangen naar U.

Help hen de leegte te herkennen die in hen heerst omdat zij Uw Tegenwoordigheid niet voelen.

Ik smeek U, lieve Heer, hen niet in de steek te laten en in Uw Barmhartigheid, schenk hun Eeuwig Leven. Amen.

 

K 119. Gebed om de Liefde van Jezus te voelen

(902 Boodschap)

Jezus, help mij, ik ben zo verward.

Mijn hart wil zich niet openen voor U.

Mijn ogen kunnen U niet zien.

Mijn verstand verzet zich tegen U.

Mijn mond kan geen woorden uitbrengen om U te troosten.

Mijn ziel is bedrukt door de duisternis.

Alstublieft, heb medelijden met mij, een arme zondaar.

Ik ben hulpeloos zonder Uw Tegenwoordigheid.

Vul mij met Uw genaden, opdat ik de moed heb mijn handen naar U uit te strekken om Uw barmhartigheid af te smeken.

Help mij, Uw verloren volgeling want ik hou van U maar in mijn hart voel ik niet langer de liefde opwellen om de waarheid te zien en te aanvaarden. Amen.

 

K 120. Stop de verspreiding van oorlog

(909 Boodschap)

O mijn zoete Jezus, neem de oorlogen weg die de mensheid vernietigen.

Bescherm de onschuldige mensen voor het lijden.

Bescherm de zielen die proberen om echte vrede te brengen.

Open de harten van hen die door de pijn van oorlog gekweld worden.

Bescherm de jongeren en kwetsbaren.

Red alle zielen wier levens door oorlog verwoest werden.

Sterk ons allen, lieve Jezus, die bidden voor de zielen van al Gods kinderen

en verleen ons de Genade het lijden te weerstaan, dat wellicht ons deel zal zijn

gedurende tijden van strijd.

Wij smeken U om de verspreiding van oorlog te stoppen en zielen in het Heilige Toevluchtsoord van Uw Hart te brengen.

Amen.

 

K 121. Trouw aan het Leger van Jezus Christus

(915 Boodschap)

Wij zijn verenigd met Uw Heilig Hart, lieve Jezus.

Wij spreken met gezag het Ware Woord van God.

Wij zullen naar de uiteinden der Aarde gaan om de Waarheid te verspreiden.

Wij zullen nooit enige nieuwe valse leer in Uw Naam aanvaarden, die anders is dan wat Uzelf ons geleerd heeft.

Wij blijven trouw, loyaal en standvastig in ons geloof.

Wij zullen hen die U verraden met liefde en erbarmen behandelen, in de hoop dat zij naar U zullen terugkeren.

Wij zullen vastberaden zijn, maar geduldig, met diegenen die ons in Uw Naam vervolgen.

Wij zullen zegevierend heel de weg afleggen naar Uw Nieuw Paradijs.

Wij beloven, dat wij U door onze pijn en lijden al die verloren zielen zullen brengen die hunkeren naar Uw Liefde.

Alstublieft, aanvaard onze gebeden voor alle zondaars in de wereld, zodat wij één familie kunnen worden, verenigd in liefde tot U, in het Nieuwe Tijdperk van Vrede. Amen,

 

K 122. Voor de toewijding aan het Kostbaar Bloed van Jezus Christus

(919 Boodschap)

Lieve Jezus, Ik vraag U mij, mijn familie, mijn vrienden en natie toe te wijden

aan de Bescherming van Uw Kostbaar Bloed.

U stierf voor mij en Uw Wonden zijn mijn wonden omdat Ik dankbaar het lijden aanvaard dat ik zal ondergaan in de aanloop naar Uw Tweede Komst.

Ik lijd met U, lieve Jezus, terwijl U probeert om al Gods kinderen in Uw Hart te verzamelen, zodat wij Eeuwig Leven zouden hebben.

Bedek mij en allen die Uw Bescherming nodig hebben, met Uw Kostbaar Bloed. Amen.

 

K 123. Geschenk van de vrije wil aan God

(931 Boodschap)

Mijn liefste Jezus, aanhoor dit gebed van mij, een zeer onwaardige ziel,

en help mij U meer te beminnen.

Uit mijn vrije wil geef Ik U dit geschenk terug, lieve Jezus,

zodat ik Uw nederige dienaar kan worden

en gehoorzaam kan blijven aan de Wil van God.

Mijn wil is Uw Wil.

Uw Bevel wil zeggen dat ik gehoorzaam ben aan elk verlangen van U.

Mijn vrije wil is van U om ermee te doen wat nodig is

om alle mensen te redden die over de hele wereld van U gescheiden zijn.

Dit geschenk, dat mij gegeven werd bij mijn geboorte,

draag ik over aan Uw Allerheiligste Dienst. Amen.

 

K 124. Hoor mijn smeekbede voor vrijheid

(951 Boodschap)

O God, mijn Barmhartige Vader, Schepper van al dat bestaat,

hoor mijn smeekbede voor vrijheid.

Bevrijd mij uit de ketens van slavernij en bescherm mij voor boosaardige vervolging.

Help mij de Waarheid te onderscheiden en kom mij te hulp,

zelfs wanneer Ik verward ben en aan Uw Woord zou twijfelen.

Vergeef mij wanneer ik U beledig en neem mij op

in het toevluchtsoord van Uw Nieuw Paradijs op Aarde. Amen.

 

K 125. Gebe om het Allerheiligste Woord van God te verdedigen

(956 Boodschap)

O Moeder van Verlossing, help mij, een nederige dienaar van God,

Zijn Allerheiligste Woord in tijden van kwelling te verdedigen.

Lieve Moeder, wijd mij toe aan uw Zoon,

zodat Hij mij kan bedekken met Zijn Kostbaar Bloed.

Verleen mij, door de Tussenkomst van uw Zoon, Jezus Christus,

de genade, de sterkte en de wil om trouw te blijven aan de Leer van Christus

in de Tijden van Rampspoed, die Zijn Zeer Heilige Kerk op Aarde zal verslinden. Amen.

 

K 126. Om aan religieuze vervolging te weerstaan

(971 Boodschap)

Lieve Jezus, help mij om elke vorm van vervolging in Uw Heilige Naam te weerstaan.

Help diegenen die in dwaling vallen, in de overtuiging dat zij getuigen van Uw Werk.

Open de ogen van allen die verleid kunnen worden om anderen te vernietigen door slechte handelingen, daden of gebaren.

Bescherm mij tegen de vijanden van God, die zullen opstaan om te proberen Uw Woord het zwijgen op te leggen en die proberen U te verbannen.

Help me om diegenen te vergeven die U verraden en geef me de Genade standvastig te blijven in mijn liefde voor U.

Help mij om de Waarheid, die U ons geleerd hebt te leven en voor altijd onder Uw bescherming te blijven. Amen.

 

K 127. Om mijn ziel en die van mijn dierbaren te reddenµ

(975 Boodschap)

O Jezus, bereid mij voor, zodat ik zonder schaamte vóór U kan komen.

Help mij en mijn dierbaren (noem ze hier …) om klaar te zijn om al onze verkeerde handelingen te bekennen.

Om onze tekortkomingen toe te geven.

Om te vragen om de vergeving van alle zonden.

Om liefde te tonen aan diegenen die we onrecht hebben aangedaan.

Om te smeken om Barmhartigheid tot zaligheid.

Om onszelf voor U te vernederen, zodat op de Dag van de Grote Verlichting,

mijn geweten en dat van (noem ze hier ... ) helder zal zijn

en dat U mijn ziel zal overspoelen met Uw Goddelijke Barmhartigheid. Amen.

 

K 128. Om alle zielen te verzamelen en te verenigen

(977 Boodschap)

Lieve Jezus, help ons, Uw geliefde leerlingen, om de wereld in Uw Armen te verzamelen

en om U de zielen aan te bieden die het meeste behoefte hebben aan Uw Grote Genade.

Stel ons in staat, met de gave van de Heilige Geest, om ervoor te zorgen

dat de Vlam van Waarheid al diegenen overspoelt die van U gescheiden zijn geworden.

Verenig alle zondaars zodat aan elk de kans op verzoening wordt gegeven.

Geef ons allen de kracht om standvastig te blijven in geloof aan Uw Heilig Woord

wanneer wij gedwongen worden om de Waarheid te verwerpen,

die aan de wereld werd verkondigd door de Allerheiligste Evangeliën.

We blijven in U, met U en voor U, bij elke stap van deze reis naar verlossing voor ons. Amen.

 

K 129. Voor de Gave van de Liefde

(978 Boodschap)

O God, vul mij met Uw Liefde.

Help mij om de Gave van Liefde te delen met alle mensen in nood van Uw Barmhartigheid.

Help me om U meer lief te hebben.

Help me om al diegenen lief te hebben die in nood zijn van Uw Liefde.

Help me om Uw vijanden lief te hebben.

Laat toe dat de liefde waarmee U me Zegent, gebruikt wordt om de harten te overspoelen

van iedereen waarmee ik in contact kom.

Met de liefde die U in mijn ziel prent, help mij om alle kwaad te overwinnen,

zielen te bekeren en de duivel en al zijn boze handlangers te verslaan,

die proberen de Waarheid van Uw Heilig Woord te vernietigen. Amen.

 

K 130. Kruistochtgebedsnoveen van redding.

(984 Boodschap)

Mijn geliefde Moeder van de Verlossing, verkrijg a.u.b. voor alle zielen het geschenk van eeuwige redding, door de barmhartigheid van Uw Zoon, Jezus Christus. Door Uw voorspraak pleit ik ervoor dat U zult bidden om alle zielen te bevrijden uit de onderworpenheid aan Satan.

Vraag Uw Zoon a.u.b. om die zielen die Hem afwijzen, Hem kwetsen met hun onverschilligheid en die valse leerstellingen en valse goden aanbidden, barmhartigheid en vergevingsgezindheid te betonen.

Wij bidden U, lieve Moeder, te smeken om de genaden om het hart te openen van die zielen die Uw hulp het meeste nodig hebben. Amen.

 

K 131. Gebed om Barmhartigheid

(1007 Boodschap)

O mijn lieve Moeder van Verlossing, alstublieft, vraag uw Zoon, Jezus Christus, om gedurende De Waarschuwing en opnieuw op de laatste Dag, vooraleer zij voor uw Zoon verschijnen, Barmhartigheid te verlenen aan (noem al hun namen hier …).

Alstublieft, bid dat elk van hen zal gered worden en de vruchten van het Eeuwig Leven genieten.

Bescherm hen elke dag en breng hen bij uw Zoon, zodat Zijn Aanwezigheid aan hen getoond wordt, hun vrede van geest verleend wordt en zij grote Genaden verkrijgen. Amen.

 

K 132. Verzaak aan Satan om deze Missie te beschermen

(1035 Boodschap)

O Moeder van Verlossing, kom deze Missie te hulp. Help ons, Gods Restleger, om aan Satan te verzaken. Wij smeken U om de kop van het beest te verpletteren onder Uw hiel en alle obstakels te verwijderen in onze Missie om zielen te redden. Amen.

 

K 133. Een roep om naar God terug te keren

(1041 Boodschap)

Lieve Jezus, vergeef mij, een vervreemde ziel, die U verloochend heeft, Omdat ik blind was. Vergeef mij Uw liefde te hebben vervangen door nutteloze dingen die niets betekenen.

Help mij de moed te vinden aan Uw Zijde te wandelen, om met dankbaarheid Uw Liefde en Barmhartigheid te aanvaarden.

Help mij dicht bij Uw Heilig Hart te blijven en nooit meer van U weg te gaan. Amen.

 

K 134. Om te geloven in het Bestaan van God

(1041 Boodschap)

O God de Allerhoogste, help mij te geloven in Uw Bestaan.

Werp alle twijfels van mij weg.

Open mijn ogen voor de Waarheid van het leven na dit leven en leid mij op de weg naar het Eeuwig Leven.

Alstublieft, laat mij Uw Tegenwoordigheid voelen en verleen mij de Gave van echt geloof vóór de dag dat ik sterf. Amen.

 

K 135. Om de Waarheid te verdedigen

(1042 Boodschap)

O geliefde Moeder van Verlossing, help me in mijn moment van nood.

Bid dat ik gezegend moge zijn met de Gaven uitgestort op mijn onwaardige ziel, door de kracht van de Heilige Geest, om de Waarheid ten alle tijden te verdedigen.

Sta mij bij telkens ik gevraagd word om de Waarheid, het Woord van God, de Heilige Sacramenten en de Allerheiligste Eucharistie te ontkennen.

Help mij om de Genaden die ik ontvang te gebruiken om vastberaden te staan tegenover de verdorvenheid van Satan en al die arme zielen die hij gebruikt om uw Zoon, Jezus Christus, te onteren.

Help mij in mijn uur van nood. Omwille van het heil van de zielen, geef mij de moed om de Sacramenten aan elk kind van God te verstrekken, wanneer de vijanden van God mij verbieden om dat te doen. Amen.

 

K 136. Om Jullie Woord te houden

(1059 Boodschap)

Liefste Jezus, help mij Uw Woord te horen. Uw Woord te beleven.

Uw Woord te spreken. Uw Woord te onthullen.

Geef mij de sterkte de Waarheid hoog te houden, zelfs wanneer ik daarom word vervolgd. Help mij Uw Woord levend te houden, wanneer het door Uw vijanden wordt overstemd.

Laat mij Uw Moed voelen wanneer ik ontmoedigd ben.

Vul mij met Uw Sterkte wanneer ik zwak ben.

Geef mij de Genade, wanneer de poorten van de hel mij willen overweldigen, om waardig te blijven om zo trouw te blijven aan Uw Allerheiligste Wil. Amen.

 

K 137. Gebed om Herstel

(1060 Boodschap)

O Almachtige God, o God de Allerhoogste, zie neer op mij, Uw nederige dienaar, met liefde en medelijden in Uw hart. Herstel mij in Uw Licht.

Til mij terug in uw Gunst. Vul mij met de Genade, zodat ik mezelf aan U kan aanbieden in nederige dienstbaarheid en in overeenstemming met Uw Allerheiligste Wil.

Ontdoe mij van de zonde van hoogmoed en van al wat U beledigt en help mij U te beminnen met een diep en blijvend verlangen om U al mijn dagen voor eeuwig en altijd te dienen. Amen.

 

K 138. Bescherming tegen de haat

(1065 Boodschap)

O Moeder van Verlossing, bescherm mij tegen elke vorm van haat.

Help mij stilzwijgend te blijven, wanneer ik met haat geconfronteerd wordt.

Houd mij sterk in mijn trouw aan Jezus Christus, wanneer ik op mijn zwakst ben.

Verzegel mijn lippen.

Help mij om mij af te wenden van hen die mij bestoken met woorden die de Leer van uw Zoon ontkennen of van hen die mij beschimpen omwille van mijn geloof.

Bid voor deze zielen, lieve Moeder, opdat zij Satan zouden verwerpen

en de vrede van uw liefde en het Rijk van de Heilige Geest zouden voelen in hun zielen. Amen.

 

K 139. Voor de kracht om het kwaad te verslaan

(1072 Boodschap)

Lieve Jezus, bescherm mij tegen het kwaad van de duivel. Bedek mij en al diegenen die zwak en weerloos zijn in zijn aanwezigheid met Uw Kostbaar Bloed. Geef mij de moed om hem te negeren en help mij, elke dag, om elke poging van hem te vermijden om me op de een of andere manier in beslag te nemen. Amen.

 

K 140. Bescherming door de Hiërarchie van Engelen

(1077 Boodschap)

Liefste Vader, God van heel de Schepping, God de Allerhoogste, verleen mij de Genade en Bescherming door Uw Hiërarchie van Engelen.

Stel mij in staat mij alleen te concentreren op Uw Liefde voor elk van Uw kinderen, ongeacht hoezeer zij U beledigen.

Help mij het nieuws te verspreiden van het Laatste Verbond om de wereld voor te bereiden op de Tweede Komst van Jezus Christus, zonder vrees in mijn hart.

Verleen mij Uw bijzondere Genaden en Zegeningen om boven vervolging uit te stijgen, die mij door Satan, zijn demonen en zijn handlangers op Aarde wordt toegebracht.

Sta mij nooit toe Uw vijanden te vrezen.

Geef mij de kracht mijn vijanden te beminnen en hen die mij vervolgen in de Naam van God. Amen.

 

K 141. Bescherming tegen vervolging.

(1080 Boodschap)

Lieve Jezus, verdedig mij in mijn strijd

om trouw te blijven aan Uw Woord tegen elke prijs.

Bescherm mij tegen Uw vijanden.

Bescherm mij tegen hen die mij vervolgen omwille van U.

Deel in mijn pijn. Verlicht mijn lijden. Verhef me in het Licht van Uw Gelaat,

tot de Dag dat U wederkomt om Eeuwige Redding aan de wereld te brengen.

Vergeef diegenen die mij vervolgen.

Gebruik mijn lijden om voor hun zonden te boeten,

zodat zij vrede in hun hart kunnen vinden

en U kunnen verwelkomen met wroeging in hun ziel op de laatste Dag. Amen.

 

K 142. Voorbereiding op de dood

(1083 Boodschap)

Mijn liefste Jezus, vergeef mij mijn zonden.

Zuiver mijn ziel en bereid mij voor om Uw Koninkrijk binnen te gaan.

Verleen mij de Genaden om mij voor te bereiden op mijn eenmaking met U.

Help mij elke vrees te overwinnen.

Verleen mij de moed om mijn geest en mijn ziel voor te bereiden,

zodat ik passend voor U kan staan.

Ik bemin U. Ik vertrouw op U. Ik geef U mijzelf met lichaam, geest en ziel voor de eeuwigheid. Moge Uw Wil de mijne zijn en bevrijd mij van pijn, twijfels of verwarring. Amen.

 

K 143. Om de Missie van Verlossing te beschermen

(1086 Boodschap)

O Moeder van Redding, bescherm deze Missie, een Gave van God, om Eeuwig Leven te brengen aan al Zijn kinderen overal.

Kom alstublieft tussenbeide tot bemiddeling voor ons, door uw geliefde Zoon, Jezus Christus,

om ons de moed te geven onze taken uit te voeren en God te allen tijde te dienen en vooral wanneer we als gevolg daarvan lijden.

Help deze Missie om miljarden zielen te bekeren, in overeenstemming met de Goddelijke Wil van God en om de harten van steen te veranderen in liefdevolle dienaren van uw Zoon.

Geef ieder van ons die Jezus in deze Missie dienen de kracht om de haat en de vervolging van het Kruis te overwinnen en om het lijden dat daarmee gepaard gaat te overwinnen, met edelmoedigheid van hart en volledige aanvaarding van wat er in de toekomst kan komen. Amen.

 

K 144. Om het Christelijk Geloof te beschermen

(1093 Boodschap)

O Moeder van Verlossing, alstublieft bemiddel ten gunste van de zielen van Christenen overal ter wereld.

Alstublieft help hen hun geloof te bewaren en trouw te blijven aan de Leer van Jezus Christus. Bid dat zij de sterkte van geest en ziel mogen hebben om hun geloof te allen tijde te bewaren.

Spreek voor hen ten beste, lieve Moeder, om hun ogen te openen voor de Waarheid en hen de Genade te geven om gelijk welke valse doctrine te onderscheiden die hun in de Naam van uw Zoon aangeboden wordt.

Help hen om oprechte en trouwe dienaren van God te blijven, te verzaken aan het kwade

en aan leugens, zelfs als zij hiervoor moeten lijden en bespot worden.

O Moeder van Verlossing, bescherm al uw kinderen en bid dat elke Christen het pad van de Heer zal volgen, tot zijn laatste ademtocht. Amen.

 

K 145. Vul mij met Uw Gave van Liefde

(1094 Boodschap)

Liefste Jezus, vul mij, een leeg vat, met de Gave van Uw Liefde.

Overspoel mijn ziel met Uw Tegenwoordigheid.

Help mij om anderen te beminnen zoals U mij bemint.

Help mij om een werktuig te zijn van Uw Vrede, Uw Rust en Uw Barmhartigheid.

Open mijn hart altijd voor het lot van anderen en geef me de Genade om diegenen te vergeven die U verwerpen en die zondigen tegen mij.

Help mij om Uw Liefde te verkondigen door het goede voorbeeld, zoals U zou doen in mijn plaats. Amen.”

 

K 146. Bescherming tegen misleiding

(1101 Boodschap)

Lieve Moeder van Verlossing, behoed mij met de Genade van Bescherming tegen misleidingen, door Satan tot stand gebracht om het geloof van de Christenen te vernietigen.

Bescherm ons tegen de vijanden van God.

Behoed ons voor leugens en ketterij die gebruikt worden om onze liefde voor uw Zoon te verzwakken.

Open onze ogen voor onwaarheden, bedriegerij en elke poging die wij kunnen tegenkomen om ons te stimuleren de Waarheid te verloochenen. Amen.

 

K 147. God de Vader, wees Barmhartig voor hen die Uw Zoon verloochenen

(1107 Boodschap)

O God, mijn Eeuwige Vader, ik vraag U om Barmhartig te zijn voor hen die Uw Zoon verloochenen. Ik pleit voor de zielen die pogingen doen om Uw profeten te vernietigen. Ik smeek voor de bekering van zielen die voor U verloren zijn en ik vraag U om al Uw kinderen te helpen hun zielen voor te bereiden en hun levens te verbeteren, overeenkomstig Uw Goddelijke Wil, in afwachting van de Tweede Komst van Uw Geliefde Zoon, Jezus Christus. Amen.

 

K 148. Kom mij te hulp

(1118 Boodschap)

O mijn Jezus, help mij, in mijn tijd van grote nood.

Houd me in Uw armen en neem mij op in de Schuilplaats van Uw Hart.

Veeg mijn tranen weg. Breng mijn voornemen tot rust.

Verhef mijn geest en vul mij met Uw Vrede.

Schenk mij alstublieft dit speciaal verzoek (vermeld het hier...).

Kom mij te hulp, zodat mijn verzoek wordt beantwoord en dat mijn leven vredig kan verlopen en in vereniging met U, lieve Heer.

Indien mijn verzoek niet kan ingewilligd worden, vul mij dan met de Genade om te aanvaarden dat Uw Heilige Wil voor het welzijn is van mijn ziel en dat ik trouw moge blijven aan Uw Woord, voor altijd, met een beminnelijk en vriendelijk hart. Amen.

 

K 149. Om Gods Liefde te zoeken

(1127 Boodschap)

O Jezus, vul mij met de Liefde van God.

Vul mij met Uw Goddelijk Licht en overspoel mij met de liefde die ik nodig heb om het zaad van Gods Barmhartigheid te verspreiden onder alle naties.

Sta Uw Goddelijke Liefde toe om door mij verspreid te worden onder al diegenen met wie ik in contact kom.

Verbreid Uw Liefde zodat Zij neerstrijkt op alle zielen, alle geloofsovertuigingen, alle gezindten, alle naties – als een nevel om al Gods kinderen eensgezind in vervoering te brengen.

Sta ons bij om Gods Liefde te verspreiden, zodat Zij al het kwaad in de wereld kan en zal overwinnen. Amen.

 

K 150. Om de zielen van niet-gelovigen te redden

(1130 Boodschap)

Lieve Jezus, ik vraag U om al diegenen te redden die weigeren U te erkennen maar zonder daar zelf schuld aan te hebben.

Ik offer U mijn lijden om U de zielen te brengen van diegenen die U verwerpen en om de Barmhartigheid die U over de hele wereld zal uitstorten.

Heb medelijden met hun ziel.

Neem ze in Uw Hemelse Schuilplaats en vergeef hun hun zonden. Amen.

 

K 151. Om het Geloof te verdedigen

(1135 Boodschap)

O Moeder van God, Onbevlekt Hart van Maria, Moeder van Verlossing, bid dat wij altijd trouw mogen blijven aan het Ware Woord van God.

Bereid ons voor om het Geloof te verdedigen, om de Waarheid hoog te houden en ketterij te verwerpen.

Bescherm al uw kinderen in tijden van tegenspoed en geef ieder van ons de Genaden om moedig te zijn wanneer wij uitgedaagd worden om de Waarheid te verwerpen en uw Zoon te verloochenen.

Bid, Heilige Moeder van God, dat wij de Goddelijke Tussenkomst mogen ontvangen om Christenen te blijven, in overeenstemming met de Heilige Wil van God. Amen.

 

K 152. Help mij in mijn uur van hulpeloosheid

(1135 Boodschap)

Lieve Jezus, help mij in mijn uur van hulpeloosheid.

Bevrijd mij van zonde en open mijn ogen, mijn hart en mijn ziel voor de misleiding van de duivel en zijn wegen van het kwaad.

Vul mij met Uw Liefde wanneer Ik haat in mijn hart voel opkomen.

Vul mij met Uw Vrede wanneer ik bedroefd ben.

Vul mij met Uw Kracht wanneer ik zwak ben.

Red mij uit de gevangenschap waarin ik mij bevind zodat ik vrij kan zijn en veilig geborgen in Uw Heilige Armen. Amen.

 

K 153. Om de Gave van Bescherming voor kinderen

(1142 Boodschap)

O Moeder van God, Moeder van Verlossing,

Ik vraag dat u de zielen toewijdt van deze kinderen (vermeld ze hier...) en hen voordraagt aan uw geliefde Zoon.

Bid dat Jezus, door de Kracht van Zijn Kostbaar Bloed, deze kleine zielen zal bedekken en tegen het kwaad zal behoeden met elke vorm van bescherming.

Ik vraag u, lieve Moeder, om mijn familie te beschermen in tijden van grote moeilijkheden en dat uw Zoon goedgunstig zal neerzien op mijn verzoek om mijn familie eensgezind te verenigen met Christus en ons de Eeuwige Zaligheid zal schenken. Amen.

 

K 154. Gebed op de Feestdag van de Moeder van Verlossing

(1144 Boodschap)

O Moeder van Verlossing,

vandaag op deze dag, 4 juni, Feestdag van de Moeder van Verlossing, breng ik voor U de zielen van de volgende personen (…namenlijst…).

Alstublieft, geef mij en allen die U eren, lieve Moeder, en die de Medaille van Verlossing verdelen, elke bescherming tegen de Boze en tegen al diegenen die de Barmhartigheid van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, verwerpen samen met al de Gaven die Hij nalaat aan de mensheid.

Bid, lieve Moeder, dat aan alle zielen de Gave van Eeuwig Heil zal worden verleend. Amen.

 

K 155. Tot Bescherming van de Missie van Verlossing

(1147 Boodschap)

O liefste Moeder van Verlossing, aanhoor onze roep tot bescherming van de Missie van Verlossing en tot vrijwaring van Gods kinderen. Wij bidden voor diegenen die de Wil van God trotseren in dit grote moment van de geschiedenis. Wij vragen dat U al diegenen beschermt die uw oproep en het Woord van God beantwoorden, om iedereen te redden van de vijanden van God. Help alstublieft die zielen te bevrijden die ten prooi vallen aan het bedrog van de duivel en open hun ogen voor de Waarheid.

O Moeder van Verlossing, help ons arme zondaars, waardig gemaakt te worden om de Genade van volharding te ontvangen in onze tijd van lijden in de Naam van uw geliefde Zoon, Jezus Christus.

Bescherm deze Missie tegen kwaad. Bescherm uw kinderen voor vervolging. Bedek ons allen met uw Allerheiligste Mantel en begunstig ons met de Gave ons geloof te handhaven, telkens wij uitgedaagd worden om de Waarheid te spreken en om het Heilig Woord van God bekend te maken, al onze dagen, nu en altijd. Amen.

 

K 156. Bescherming tegen haat

(1147 Boodschap)

Lieve Jezus, geef mij Uw Liefde en open mijn hart om Uw Liefde met dankbaarheid te aanvaarden. Laat Uw liefde op mij schijnen door de Kracht van de Heilige Geest, opdat ik een baken van Uw Barmhartigheid word.

Omring mij met Uw Liefde en laat mijn liefde voor U elke vorm van haat doen verflauwen, die ik tegenkom wanneer ik het nieuws van Uw Woord verspreid. Stort Uw genade over ons uit en vergeef hen die U verwerpen, U beledigen en die onverschillig staan tegenover Uw Goddelijkheid. Geef hun de Gave van Liefde.

Laat Uw liefde doorschijnen in tijden van onzekerheid, zwak geloof, in tijden van beproevingen en lijden en help mij door de Kracht van de Heilige Geest, om de Waarheid aan diegenen te brengen die Uw Hulp het meest nodig hebben. Amen.

 

K 157. Voor de zielen in gevangenschap

(1152 Boodschap)

O lieve Jezus, verlos die zielen die slaven zijn van valse goden en Satan. Help ons door onze gebeden om hun verlichting te brengen van de pijn van bezetenheid.

Open de poorten van hun gevangenis en toon hen de weg naar het Koninkrijk van God, voordat ze in gijzeling worden genomen door Satan in de afgrond van de Hel.

Wij smeken U, Jezus, om deze zielen te bedekken met de Kracht van de Heilige Geest,

zodat ze op zoek gaan naar de Waarheid; help hen om de moed te vinden om hun rug toe te keren aan de strikken en de verdorvenheid van de duivel. Amen.”