diverse Gebeden

Gebed tot de Goddelijke Voorzienigheid

(H. Maria de Mattias)

 

Heer, in Uw Goddelijke Voorzienigheid zijt Gij de machtige Uitdeler van alle genadegaven. Wij aanbidden en beminnen U. Op U stellen wij heel ons vertrouwen! Gij zijt onze Kracht, ons Licht, onze Rijkdom, onze Hoop, ons Voedsel en ons Leven. Open voor ons de schoot van Uw barmhartigheid en ontferm U over ons.  Amen.

 

 

Morgengebed
Mijn Heer en mijn God, ik kniel voor U neer en aanbid Uw Opperste Majesteit. Ik bedank U voor alle weldaden, bijzonder dat Gij mij deze nacht hebt bewaard. Ik wijd U toe mijn ziel en mijn lichaam en alles wat ik bezit. Ik draag U alle werken op, die ik deze dag zal verrichten. Ik wil ze doen tot Uw eer en tot zaligheid van mijn ziel, en ik wil de aflaten verdienen die eraan verbonden zijn. Ik maak het vaste voornemen deze dag christelijk door te brengen, U, mijn liefderijke Vader, niet te beledigen, en al mijn plichten goed te vervullen. Barmhartige God, geef mij de genade om dit voornemen trouw te volbrengen.

 

 

Anima Christi

Gebed van de H. Ignatius van Loyola
Ziel van Christus, heilig mij!

Lichaam van Christus, maak mij zalig!

Water uit de Zijde van Christus, reinig mij!

Lijden van Christus, versterk mij!

O goede Jezus, verhoor mij!

Binnen Uw Wonden, verberg mij!

Laat niet toe, dat ik van U gescheiden worde!

Tegen de boze vijand, bescherm mij!

In het uur van mijn dood, roep mij en beveel mij tot U te komen, opdat ik U met de heiligen love, door de eeuwen der eeuwen.  Amen.

 

 

 

https://www.devrouwevanallevolkeren.nl/het-gebed/

 

 

Maak mij tot een werktuig van Uw vrede

Heer, maak mij tot een werktuig van Uw vrede. Dat ik liefde breng waar haat woont, vergevingsgezindheid waar men in tweedracht leeft. Dat ik waarheid breng aan dwalenden, geloof aan hen die twijfelden, hoop aan die geen hoop meer hebben, Uw licht aan die in het donker leven, Uw vreugde aan hen die in droefheid zijn. Geef, Heer, dat ik meer zoek te troosten dan getroost te worden, te begrijpen dan begrepen te worden, te beminnen dan bemind te worden. Want door te geven zal men ontvangen, door aan zichzelf te verzaken zal men vinden, door te vergeven zal men vergiffenis verkrijgen, door te sterven zal men tot eeuwig leven opstaan. (Franciscus van Assisi)