TOEWIJDINGSGEBEDEN          

TOEWIJDINGSGEBEDEN

 

Er is geen vaste formule om de toewijding te doen. Montfort zelf reikt ons verschillende vormen aan. Zelf maakt hij een verschil tussen een eerste toewijding die men uitspreekt en een hernieuwen ervan. U vindt hier verscheidene toewijdingsgebeden van Montfort zelf en een ander. Vooral in het eerste dat hier afgedrukt staat, trouwens ook het langste, geeft de auteur uitdrukkelijk weer dat de toewijding die hij voorstaat een hernieuwing is van de doopbeloften. 

 

 

Toewijding van zichzelf aan Jezus Christus, de mens geworden Wijsheid, door Maria’s handen.

Eeuwige en mens geworden Wijsheid, liefdevolle Jezus, waarlijk God en waarlijk mens, Eéngeboren Zoon van God de Vader en van Maria, altijd maagd.

ik aanbid U met diepe eerbied, Gij die van eeuwigheid zijt voortgekomen uit de Vader en in de tijd zijt mens geworden in de maagdelijke schoot van Maria, uw waardige moeder.

Ik dank U omdat Gij Uzelf van uw glorie heb ontdaan door de gestalte van een slaaf aan te nemen om mij uit de wrede slavernij van de duivel te verlossen.

Ik loof en verheerlijk U, omdat Gij U in alles aan Maria, uw heilige moeder, hebt onderworpen om mij door haar te laten vormen tot uw trouwe dienaar.

Tot mijn spijt moet ik echter bekennen dat ik ondankbaar en ontrouw ben geweest. Ik vervulde de verplichtingen niet die ik zo plechtig had aangenomen bij mijn heilig Doopsel. Ik verdien niet meer uw kind genoemd te worden. Alles wat van mij is, roept met recht uw toorn en uw afkeuring op zodat ik nauwelijks nog uit mijzelf tot uw heilige en verheven Majesteit durf naderen.

Daarom doe ik een beroep op de voorspraak van uw heilige Moeder. Gij hebt mij immers Maria als Middelares bij U gegeven. Door haar bemiddeling hoop ik van U berouw en vergiffenis van mijn zonden te verkrijgen, de Wijsheid te verwerven en te bewaren.

Wees dan gegroet, onbevlekte maagd Maria, levend tabernakel van de Godheid waarin de verborgen Wijsheid door engelen en mensen wil aanbeden worden.

Wees gegroet, Koningin van hemel en aarde. Aan U is alles onderworpen wat onder God staat.

Wees gegroet, veilige toevlucht van de zondaars. Niemand heeft ooit tevergeefs uw barmhartigheid ingeroepen.

Vervul mijn groot verlangen naar de goddelijke Wijsheid en aanvaard daarom de belofte en de overgave die ik U in mijn geringheid aanbied.

Ik die ontrouw en zondig ben, hernieuw en bekrachtig in uw handen de beloften van mijn Doopsel.

Ik verzaak voor altijd aan de duivel, aan zijn ijdelheden en zijn werken en geef mij geheel en al aan Jezus Christus, de mens geworden Wijsheid, om dagelijks mijn kruis op te nemen en Hem na te volgen.

Om hierin trouw te blijven, meer dan voorheen, kies ik U heden, o Maria, te midden van heel de gemeenschap van de heiligen, tot mijn moeder en meesteres. Als een trouwe dienaar geef ik U en wijd ik U toe mijn lichaam en mijn ziel, mijn geestelijk en stoffelijk bezit, zelfs de waarden van mijn goede werken in verleden, heden en toekomst. Ik laat U het volledige recht om zonder enig voorbehoud over mij en al het mijne te beschikken naar uw inzicht, tot meerdere eer van God, in tijd en eeuwigheid.

Aanvaard, goedgunstige Maagd, dit geringe offer van mijn dienstbaarheid. Ik bied het U aan om de eeuwige Wijsheid na te volgen die zich aan uw moederschap heeft willen onderwerpen. Ik bied het U aan als een hulde voor de macht die Gij beiden over deze hulpbehoevende en arme zondaar bezit en uit dankbaarheid voor de voorrechten waarmee de heilige Drie-eenheid U begunstigd heeft.

Ik verklaar als een trouwe dienaar voortaan in alles uw eer te zoeken en U te gehoorzamen.

Bewonderenswaardige Moeder, stel mij voor aan uw beminde Zoon als een ware leerling en navolger. Dan zal Hij mij, door uw bemiddeling, opnemen zoals Hij mij ook door U verlost heeft.

Moeder van Barmhartigheid, geef mij de genade om van God de Wijsheid te verkrijgen.

Neem mij dan op bij hen die Gij bemint, die Gij onderricht en leidt; die Gij onderhoudt en beschermt als uw ware kinderen en dienaren.

Getrouwe Maagd, maak van mij in alles een volmaakte leerling, navolger en dienaar van de mens geworden Wijsheid, Jezus Christus, uw Zoon, zodat ik op uw voorspraak en naar uw voorbeeld moge komen tot de volheid van zijn leven op aarde en van zijn glorie in de hemel. Amen. (Uit: Liefde van de eeuwige Wijsheid NRS 223-227 van Grignion de Montfort)

 

Uittreksel uit dit bovenstaand gebed

Ik die ontrouw en zondig ben, hernieuw en bekrachtig in uw handen de beloften van mijn Doopsel.

Ik verzaak voor altijd aan de duivel, aan zijn ijdelheden en zijn werken en geef mij geheel en al aan Jezus Christus, de mens geworden Wijsheid, om dagelijks mijn kruis op te nemen en Hem na te volgen.

Om hierin trouw te blijven, meer dan voorheen, kies ik U heden, o Maria, te midden van heel de gemeenschap van de heiligen, tot mijn moeder en meesteres.  Als een trouwe dienaar geef ik U en wijd ik U toe mijn lichaam en mijn ziel, mijn geestelijk en stoffelijk bezit, zelfs de waarden van mijn goede werken in verleden, heden en toekomst.  Ik laat U het volledige recht om zonder enig voorbehoud over mij en al het mijne te beschikken naar uw inzicht, tot meerdere eer van God, in tijd en eeuwigheid.

 

Ander gebed van Montfort

Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader.

Wees gegroet Maria, moeder van God de Zoon.

Wees gegroet Maria, bruid van de heilige Geest.

Wees gegroet Marie, tempel van de allerheiligste Drie-eenheid.

Wees gegroet Maria, mijn vrouwe, mijn rijkdom, mijn liefde, koningin van mijn hart, mijn moeder, mijn leven, mijn zoetheid en mijn allerliefste hoop, ja, mijn hart en mijn ziel.

Boven alles, gezegende Maagd, behoor ik U geheel toe, met alles wat ik bezit.

Schenk mij de gesteltenis van uw ziel om de Heer te verheerlijken, uw geest om mij in God te verblijden.

Getrouwe Maagd, wees als een zegel om mijn hart, opdat ik in U en door U trouw moge zijn aan God.

Goede Moeder, neem mij welwillend op onder hen die Gij bemint, onderricht, leidt, begunstigt en beschermt als uw kinderen.

Help mij, om uit liefde tot U, mij niet te bekommeren om mijn aards geluk, maar alleen te leven voor het hemelse.

Geef tenslotte, dat de heilige Geest, uw trouwe bruidegom, samen met U, zijn trouwe bruid, Jezus Christus uw Zoon, in mij vormt tot glorie van de Vader. Amen.

(Uit: morgengebed van Montfort)

 

 

Bondige hernieuwing

Ik ben helemaal van U, o mijn beminnelijke Jezus, en al wat ik bezit behoort U toe door Maria, uw heilige Moeder (Uit: Ware Godsvrucht, 233)

 

 

Heer Jezus Christus

Heer Jezus Christus, U bent waarlijk God en waarlijk mens.

Ik aanbid U in de gedachten van uw eeuwige Vader en in het hart van uw aardse moeder, Maria.

Ik dank U omdat Gij voor ons mensen de gedaante van een slaaf hebt willen aannemen.

Ik vraag U vergiffenis, want ik ben niet altijd trouw geweest aan de genade van mijn heilig Doopsel.

Ik keer mij tot U terug. Ik de hoop dat ik voortaan beter trouw zal zijn aan de belofte van mijn Doopsel, ga ik in op uw verzoek en richt ik mij tot Uw en mijn moeder.

Ik groet U, Maria, moeder van de gelovigen. Bij het kruis hebt Gij van Jezus de opdracht gekregen om moeder te zijn voor de leerlingen. Daarom hernieuw en bekrachtig ik in uw handen de beloften van mijn heilig Doopsel.

Opnieuw verzaak ik aan de verleider, aan de waanbeelden van de wereld, aan de hebzucht van mijn kleine ik. Door deze keuze te maken wil ik mijn kruis dragen in navolging van Jezus Christus.

En om hierin te volharden hecht ik mij innig aan U. Mijn gehele persoon zijn schenk ik aan U. Met lege handen en zonder verdiensten wil ik staan voor God. Alleen Gij zijt mijn rijkdom.

Uw geloof vult mijn zwakheid aan, uw liefde mijn wankelmoedigheid. Neem mij aan in uw bescherming en leer mij trouw te blijven, trouw zoals Gij altijd zijt geweest, trouw in navolging van uw Zoon.

Dan zal ik tot de volheid komen van het leven van Jezus Christus hier op aarde, en van zijn glorie in de hemel. (geïnspireerd op het grote toewijdingsgebed van Montfort)

 

Jezus, ik geef U mijn handen

Jezus, ik geef U mijn handen o m Uw werk te verrichten, om Uw zegen te verspreiden. Ik geef U mijn voeten om Uw weg te gaan. Ik geef U mijn ogen, opdat Gij ze zoudt richten en doen stralen in Uw goedheid. Ik geef U mijn verstand om te denken. Ik geef U mijn mond om te spreken, Uw woord van wijsheid, Uw woord van liefde. Ik geef U mijn geest om in mij te bidden. Ik geef U bovenal mijn hart om dat hart Uw hemelse Vader te beminnen, Uw lieve Moeder en alle mensen die ik vandaag zal ontmoeten.

Laat mij kleiner worden en wordt Gij groter in mij opdat niet ik meer leef, niet ik meer bid, niet ik meer werk, maar Gij, liefdevolle Verlosser. O Jezus, levend in Maria, kom en leef in mij. Amen.

(Naar Priester E. Poppe)

 

 

 

TOEWIJDING AAN MARIA

 

Lieve Maagd Maria, Moeder van de Heer en Moeder van de Kerk. Laat de Vader, Uw Zoon en de 

Heilige Geest en heel het Hemels Hof, getuige zijn van deze woorden, die ik tot U richt.

  Ziehier Uw kind! Wees Gij mijn Moeder en mijn Koningin!

*******

 

Met heel mijn wezen en al wat ik kan, vertrouw ik mij toe aan U.  

Heel mijn bestaan en al wat van mij is, draag ik aan U op. Neem Uw bezit, opdat het in 

Uw handen dienstbaar worden mag tot meerdere eer en glorie van Uw God.

*******

 

Van nu af aan wil ik voor U, door U, met U, in U zijn en blijven in al mijn doen en laten

 en in mijn streven naar de deugden waarmee Jezus, Uw beminde Zoon,                                                                  

Uw Goddelijke moederschap verheerlijkt heeft.

*******

 

Lieve Koningin, die met de macht van duizend legers wordt bekleed.   

Ik wil mij graag onder Uw vaandel scharen. 

Laat mij behoren tot de kleine Zielen en U dienen in het Legioen.

Ik ben U toegewijd en zal in woord en levenswandel naar best vermogen ijveren 

voor het Rijk waarin ook Gij regeert.

*******

 

Ik weet dat deze opdracht mij tot volgzaamheid verplicht.   

Ik ken de weg die bij dit geestelijk kindschap past.  

In nederigheid en vertrouwen volg ik de Mariale weg die door de Kleine Ziel,   

Teresia van Lisieux, werd voorgegaan.      

Dit is de weg die naar de Oneindige Liefde leidt en naar de goedheid van de Vader,   

die zich barmhartig over onze zwakheid en ellende buigt.

*******

 

Lieve Moeder, lieve Koningin, kom mijn goede wil te hulp.  

Maak mij ten volle tot een kind van U, in de genade van Uw Zoon, het levenwekkende Woord,  

in Wie de Vader zijn behagen heeft gesteld. 

*******

 

Maria onze Moeder, onze Koningin: Bid voor ons.

Heilige Jozef: Bid voor ons.  

Heilige Teresia van het Kind Jezus: Bid voor ons.  

Heilige Michael, Hoofd van het hemelse Legioen: Bid voor ons.

 

 

 

Toewijding aan het onbevlekt Hart van Maria (1)

Bij gelegenheid van het hoogfeest van Maria Boodschap 1984 heeft paus Johannes-Paulus II tijdens het bijzondere Heilig Jaar van de Verlossing (1983-1984) in navolging van paus Pius XII opnieuw een toewijding aan Maria verwoord

 

“Onder Uw beschutting en bescherming bidden wij smekend tot U, o heilige Moeder Gods!”

Met deze woorden, die de Kerk van Christus sinds eeuwen bezigt, wenden wij ons thans in het heilig jaar van onze Verlossing tot U, onze Moeder.

Wij weten ons daarbij met alle herders van de Kerk verenigd in die bijzondere band, waardoor wij een hechte gemeenschap vormen, zoals volgens Christus’ wil de apostelen met Petrus een gemeenschap, een ‘college’ vormden.

In deze eenheid verbonden, spreken wij de woorden van toewijding, waarin wij opnieuw de verlangens en de angsten van de Kerk met betrekking tot de wereld van vandaag willen insluiten.

Veertig jaar geleden en tien jaar daarna heeft Uw dienaar paus Pius XII, met het oog op hun smartelijke ervaringen, de familie van de mensheid, heel de wereld en vooral die volken, welke omwille van hun situatie Uw bijzondere liefde en zorg geldt, aan Uw onbevlekt hart toevertrouwt en gewijd.

Deze wereld van mensen en volken hebben ook wij thans voor ogen: de wereld die het jaar 2000 nadert, de wereld van nu, onze wereld.

De Heer heeft ons gezegd:”Gaat dus en maakt alle volkeren tot Mijn leerlingen...Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld” (Mt. 28,19 e.v.). Dit woord heeft het tweede Vaticaanse concilie zich herinnerd en hierdoor is de Kerk zich haar zending in deze wereld op nieuwe wijze bewust geworden.

U kent, o Moeder van de mensen en van de volken, al hun lijden en hoop en U neemt met moederlijk hart deel aan de strijd tussen goed en kwaad, tussen licht en duister, dat onze hedendaagse wereld schokt; luister naar ons roepen, dat wij onder aandrang van de heilige Geest onmiddellijk tot Uw hart richten: omvat met Uw liefde als Moeder en Maagd des Heren deze, onze wereld, die wij aan U toevertrouwen en wijden, vervuld van zorg om het aardse en eeuwige heil van de mensen en de volken. In het bijzonder bevelen wij bij U aan en wijden wij U toe die mensen en naties, die deze aanbeveling en toewijding het meest nodig hebben.

“Onder Uw beschutting en bescherming bidden wij smekend tot U, o heilige Moeder Gods!”  Versmaad ons gebed niet in onze nood!

Tezamen met heel de Kerk verenigen wij ons, o Moeder van Christus, voor U, voor Uw onbevlekt hart, in die toewijding, waardoor Uw Zoon uit liefde tot ons zichzelf aan de Vader toegewijd heeft, toen Hij zei: ”Omwille van hen wijd Ik Mij aan U, opdat ook zij in waarheid aan U toegewijd zijn” (Joh. 17,19). Wij willen ons in deze toewijding ten bate van de wereld en van de mensen met onze Verlosser verenigen; in Zijn goddelijk hart vindt deze wereld de kracht om vergeving te verkrijgen en verzoening te bewerken.

De kracht van deze toewijding is duurzaam en omvat alle mensen, volken en naties; zij overwint alle kwaad, dat de vorst der duisternis in het hart van de mens en in zijn geschiedenis kan opwekken en in onze tijd ook daadwerkelijk opgewekt heeft.

Hoe diep voelen wij vanuit deze toewijding, die wij in eenheid met Christus voltrekken, de behoefte van de mensheid en van de wereld aan verlossing. Het verlossingswerk van Christus moet immers door de Kerk aan de wereld ten goede komen.

Wees geprezen boven alle schepsels, Maagd des Heren, die op de meest volkomen wijze Gods roepstem volgt.

Wees gegroet, die met de verlossende toewijding van Uw Zoon ten nauwste verbonden bent!

Moeder van de Kerk! Verlicht het volk Gods op de wegen van het geloof, de hoop en de liefde! Help ons naar volle waarheid de toewijding van Christus ten bate van heel de familie van de mensheid in de huidige wereld te beleven!

Wanneer wij U, Moeder, de wereld, alle mensen en alle volken toevertrouwen, dan vertrouwen wij U tevens deze toewijding van de wereld toe en leggen ze in Uw moederlijk hart.

O, onbevlekt hart, help ons het gevaar van het kwaad te overwinnen, dat zo gemakkelijk in de harten van de mensen van tegenwoordig wortel schiet en waarvan de uitwerkingen het leven heden ten dage belasten alsook de weg naar de toekomst schijnen te versperren.

Van honger en oorlog, bevrijd ons!

Van een atoomoorlog, van een oncontroleerbare, zelfvernietiging en van iedere vorm van oorlog, bevrijd ons!

Van de zonden tegen het leven van de mens van zijn aanvang af, bevrijd ons!

Van iedere ongerechtigheid in het sociale, nationale en internationale leven, bevrijd ons!

Van lichtvaardige overtreding van Gods geboden, bevrijd ons!

Van pogingen in het hart van de mensen zelfs Gods waarheid te verstikken, bevrijd ons!

Van het verlies van het bewustzijn van goed en kwaad, bevrijd ons!

Van de zonden tegen de heilige Geest, bevrijd ons, bevrijd ons!

Hoor, Moeder van Christus, dit hulpgeroep, waarin het leed van alle mensen naar U opklinkt, het leed van complete volken! Help ons met de kracht van de heilige Geest, alle zonden te overwinnen: de zonden van de mens en ‘de zonde van de wereld”; de zonde in iedere vorm.

Moge zich in de geschiedenis van de wereld nogmaals de oneindige heilskracht van de Verlossing tonen: de macht van de erbarmende liefde! Moge zij het kwaad een halt toeroepen! Moge zij de gewetens veranderen! In Uw onbevlekt hart worden voor allen duidelijk het licht van de hoop!

 Johannes Paulus II

 

 

Toewijding aan O.L.Vrouw (2)

Allerheiligste Maagd Maria, wij erkennen U als Koningin van ons huisgezin en wij wijden het toe aan Uw heilig en Onbevlekt Hart.

Heers over ons met Jezus Uw Zoon onze Heer en toon steeds dat Gij onze Goede Moeder zijt.

Dat Uw rijk kome o Jezus, laat komen het rijk van Uw Lieve Moeder. Amen.

 

 

Toewijding aan O.L.Vrouw (3) Fatima

Heilige Maagd Maria, Moeder van God en onze Moeder, in algehele overgave aan God onze Heer, wijden wij ons toe aan Uw Onbevlekt Hart.

Door U zullen wij tot Christus geleid worden, Uw Zoon en de eengeboren Zoon van God, en door Hem en met Hem tot de Eeuwige Vader. Wij zullen onze weg gaan in het licht van geloof, hoop en liefde, opdat de wereld gelove dat Christus door de Vader gezonden werd om ons Zijn Woord mee te delen, en zo zullen ook wij Zijn gezondenen zijn, om de kennis van God en de liefde tot Hem uit te dragen over heel de wereld tot aan de einden der aarde.

Onder de moederlijke bescherming van Uw Onbevlekt Hart zullen wij één vòlk zijn met Christus, het volk dat Hij zich door Zijn dood heeft verworven, en wij zullen getuigen van Zijn verrijzenis. Door Hem zullen wij tot de Vader komen, tot eer van de Allerheiligste Drievuldigheid, die wij aanbidden, zegenen en prijzen. Amen.

 

Toewijding aan het onbevlekt hart van Maria

Heilige Moeder van God, Koningin van hemel en aarde! Uw onbevlekt hart was altijd gelijkvormig met de wil van de hemelse Vader. Wij verkiezen u opnieuw tot onze Moeder en Voorspreekster bij de troon van uw goddelijke Zoon. Neem de onherroepelijke toewijding van ons hart aan, dat nooit buiten gevaar is, als wij er zelf over beschikken en dat nergens veiliger geborgen is dan in uw handen. Verkrijg voor ons oprecht berouw over onze zonden en alle genaden, die wij nodig hebben om eens het eeuwig leven te bezitten.

Maria, zegen dit huis, waar uw naam geëerd wordt. Eer en roem aan de onbevlekte Maagd Maria, de gezegende onder de vrouwen, de Moeder van onze Heer Jezus Christus, de Koningin des Hemels. Amen.

 

Gebed van de H. Pius X tot Maria Onbevlekt Ontvangen

Onbevlekte Maagd, die aan de Heer behaagd hebt en Zijn Moeder mocht worden, onbevlekt in lichaam en ziel, in geloof en liefde; zie welwillend neer op de ongelukkige kinderen, die uw machtige bescherming afsmeken.

De helse slang over wie reeds in het paradijs de eerste vloek werd uitgesproken, zet, helaas, zijn strijd voort en blijft de arme kinderen van Eva belagen.

Gij, die onze gezegende Moeder zijt, onze Koningin en Voorspreekster, die de kop van de vijand verpletterd hebt vanaf het ogenblik van uw Ontvangenis, neem onze gebeden aan, en draag ze voor de troon van God. Wij zijn met U, één van hart en één van ziel.

Sta ons bij dat we ons nooit laten bedriegen en ons in de valstrikken laten lokken, die ons worden gelegd, en dat we allen eenmaal de haven van het eeuwige heil mogen bereiken. Dat te midden van zoveel gevaren, de Kerk en de christelijke maatschappij opnieuw de lofzang moge aanheffen, van bevrijding, zege en vrede. Amen.

 

 

Toewijding van het Heilig Hart van Maria

Koningin van de Liefde, van Vrede en van Verzoening.

O Onbevlekt Hart van Maria, dat overvloeit van goedheid, toon ons uw Liefde en wees onze enige toevlucht op deze wereld. Dat de vlam van uw Hart, O Maria, op de volkeren neerdaalt. Wij beminnen u boven alles. Druk in onze harten een echte liefde. Dat onze harten naar U verlangen. O Maria, zacht en nederig van harte, wees ons indachtig wanneer wij zondigen. Gij weet dat wij, mensen, zondaars zijn. Door uw Hart, zo heilig en moederlijk, gennes ons van elke geestelijke ziekte. Maak dat wij de goedheid van uw moederlijk hart kunnen aanschouwen en dat wij ons zo aan de gloed van uw Hart zouden kunnen bekeren. AMEN.

 

Toewijding aan Maria

O, onze Moeder, Moeder van Jezus, beminde Dochter van de Vader, wij verlangen naar Uw tegenwoordigheid om geleid te worden naar de bron van de vreugde en van de vrede.

Leer ons daardoor de nederigheid van hart. Leer ons dienaren te zijn van de Wil van de Vader, om dienaren te zijn van onze broeders, die het woord verwachten, het voorbeeld, de liefde.

Laat, allerliefste Maria, de liefde van Christus ons hart werkelijk ontvlammen, en laat Zijn Geest zich uitstorten vanuit het hart, opdat ons gelaat de zielen trekken, onze woorden Uw woorden zijn, en opdat Uw handen onze werken leiden. Laat van nu af wat wij doen, gedaan zijn door Uw verdienste.

Laat de aller-beminnelijkste Vader, door middel van U, onze geesteswereld en onze werkwereld omvormen, opdat alles gericht zij op de redding van de zielen.

Koningin van de Hemel en van de aarde, ontvang ons iedere dag in de Mariale school van Nazareth, en toon ons Jezus, opdat Uw gelaat onuitwisbaar ingedrukt staat in ons hart als charisma van liefde.

U danken wij, en wij wijden ons aan U toe.

Voor ons, altijd, en in naam van al onze vrienden, bedank en zegen onze Vader met de Heilige Geest. Amen.

 

Toewijding van de levensavond aan Maria

(H. Bernardus)

Heilige Maagd Maria, mijn Moeder, het is voor mij een grote troost U mijn levensavond te mogen toewijden. Ik wil deze laatste levensjaren helemaal beleven zoals uw levensjaren die zo heilig geweest zijn. Ik bid U deze toewijding aan U, aller-beminnelijkste Moeder, te willen aannemen voor de tijd die God me nog schenkt, voor al de offers en de kommer die me dagelijks opwachten, maar ook voor de vreugden die me nog geschonken worden. Moge alles door U geheiligd worden. O Moeder van mijn Heer en God, spreid over mijn levensavond de weerschijn van uw zo genadevolle heengaan uit. Neem me in het uur van mijn dood in uw moederlijke armen op. Ik bid U voor alle gelovigen om dezelfde zegen voor hun levensavond en hun dood. Amen.

 

Toewijding aan het onbevlekt hart van Maria.

Tijdens de tweede wereldoorlog heeft paus Pius XII de christenheid uitgenodigd haar toevlucht te nemen tot de heilige Moeder Gods. Wij beroepen ons daarbij op de reine liefde van haar onbevlekt Hart, die ons de zekerheid geeft van haar moederlijke bescherming en tevens het meest verheven voorbeeld van de navolging van Christus. Zelf heeft de Moeder Gods de wereld op deze bescherming en op dit voorbeeld gewezen, toen zij het geheim van haar liefde openbaarde bij de verschijningen te Fatima.

Koningin van de heilige rozenkrans, hulp der christenen, toevlucht van het mensdom, gij die in elke kruistocht van de Heer zegeviert, smekend vallen wij neer voor uw troon, vol vertrouwen dat gij ons barmhartigheid zult verwerven en dat gij ons in deze rampvolle tijd genaden, tijdige hulp en bescherming zult geven, niet om onze verdiensten waarop wij ons niets laten voorstaan, maar uitsluitend om de onmetelijke goedheid van uw moederlijk Hart.

Verenigd met de heilige Kerk, het mystieke lichaam van uw Jezus, dat op zoveel plaatsen lijdt en bloedt, en zo hevig wordt beproefd, verenigd ook met de gehele wereld, die door wilde vijandschap verscheurd en door vlammende haar verteerd wordt, en aldus het slachtoffer is van haar eigen ongerechtigheid, vertrouwen en wijden wij ons aan uw onbevlekt Hart toe in deze bange stonde in de geschiedenis van de mensheid.

Zie vol medelijden neer op zoveel stoffelijke en zedelijke ellende; op al dat leed, die angsten van vaders en moeders, van echtgenoten, van broers en zusters, van onschuldige kinderen; op al die geknakte jonge levens, op die lichamen, vaneen gereten in een afschuwelijke slachting; op de zielen in vertwijfeling en in doodsangst, of in gevaar voor eeuwig verloren te gaan.

Gij, Moeder van barmhartigheid, verkrijg voor ons van God de vrede, en vooral die genade, welke in één oogwenk de harten van de mensen kan bekeren, welke de vrede voorbereidt, bewerkt en verzekert. Koningin van de vrede, bid voor ons en geef aan de wereld in oorlog de vrede waarnaar de volkeren verlangen, de vrede in waarheid, in de rechtvaardigheid en in de liefde van Christus. Geef hun, dat de wapens tot rust en de harten tot vrede komen, opdat in de rust van de orde Gods rijk zich verbreide. Verleen uw bescherming aan de ongelovigen en aan allen die nog neerliggen in de schaduwen van de dood; geef hun vrede en doe voor hen de Zon van de waarheid opgaan, opdat zij, evenals wij voor de enige Verlosser van de wereld kunnen herhalen: Eer aan God in de hoge, en vrede op aarde aan de mensen van goede wil.

Geef vrede aan de volkeren, die zijn afgescheiden door dwaling of door scheuring, en vooral aan hen, die u een bijzondere godsvrucht toedragen, bij wie geen huis werd gevonden waar uw beeltenis, die nu misschien is weggeborgen tot betere tijden, niet werd vereerd. Leid hen terug tot de ene schaapsstal van Christus, onder de ene en ware Herder. Verkrijg vrede en complete vrijheid voor de heilige kerk van God. Houd de wassende vloed van het moderne heidendom tegen. Wek de gelovigen op tot liefde voor de zuiverheid, tot de beoefening van een christelijk leven en tot apostolische ijver, opdat het volk Gods toeneme in verdiensten en in aantal.

Eindelijk, zoals weleer de kerk en geheel het mensdom werd toegewijd aan het heilig Hart van Jezus, omdat zij op Hem alle hoop stelden als teken en onderpand van overwinning en redding, zo wijden wij ons nu voor immer toe aan u, aan uw onbevlekt Hart, o onze Moeder en Koningin van de wereld; opdat door uw liefde en door uw schutse de zege van het rijk Gods worde verhaast en alle volkeren, in vrede met elkander en met God, u zalig prijzen, en van het ene uiteinde van de aarde tot het andere met u aanheffen het eeuwig Magnificat van eer, liefde en dankbaarheid aan Jezus’ heilig Hart, waarin alleen zij kunnen vinden de waarheid, het leven en de vrede.

 

Toewijding aan O.L.Vrouw van de Wonderdadige Medaille

H. Maagd Maria, Onbevlekt Ontvangen, wij stellen ons onder uw bescherming. Door het dragen van uw medaille willen wij U ons vertrouwen tonen. Help ons zien dat wij moeten doen om de wil van God te volbrengen, en vraag voor ons de kracht daarnaar te handelen. Bewaar ons in de liefde van uw Zoon. Houd ons dicht bij U ieder ogenblik van ons leven. Machtige Maagd, verkrijg voor allen die in uw Zoon geloven, dat zij met vertrouwen blijven streven naar een grotere eenheid onder elkaar. Moge de onderlinge liefde van alle christenen de wereld de weg wijzen naar het ware geluk, dat alleen te vinden is in de Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Amen.

O Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons, die onze toevlucht tot U nemen. (3x).

 

 

Toewijding aan de twee heilige harten

Aangeduid in de voorzeggingen van Uw Woord weten, vertrouwen en geloven wij, Heer, dat de zegepraal van Uw Heilig Hart en van het Onbevlekt Hart van Maria in de naaste toekomst gaat plaatsvinden. Daarom komen wij nederig onszelf, onze gezinnen en ons land toewijden aan Uw Heilige Harten.

Door ons land aan U toe te wijden, geloven wij, dat het ene land niet tegen het andere het zwaard zal trekken en dat er verder geen oorlogsvoorbereidingen zullen zijn. Wij geloven, dat door de toewijding van ons land aan de liefdevolle Harten van U Beiden, alle menselijke trots en arrogantie, alle goddeloosheid en verharding van het hart zal worden weggevaagd en dat ieder kwaad wordt vervangen door liefde en goede dingen.

Wij geloven dat Uw twee Heilige Harten geen weerstand zullen kunnen bieden aan ons zuchten en aan onze noden, maar dat Zij in de vlam van Hun Liefde ons zullen verhoren en onze diepte wonden komen genezen en ons vrede komen brengen. O Heilig Hart van Jezus en Onbevlekt Hart van Maria, blaas over ons een vonk van Uw Twee Harten om ons hart te doen opvlammen en van ons land te maken de volmaakte woonstede van Uw Heiligheid. Blijf in ons en wij in U, door de Liefde van de Harten van U beiden, wij vrede, eenheid en bekering mogen vinden. AMEN.

 

Akte van toewijding aan het onbevlekt hart van Maria

(voor leken en religieuzen die zich aansluiten bij de Mariale priesterbeweging)

Onze Lieve Vrouw van Fatima, Moeder van Barmhartigheid, Koningin van hemel en aarde, toevlucht van de zondaars, wij die ons aansluiten bij de Maria Beweging, wijden ons heden op heel bijzondere wijze toe aan uw Onbevlekt Hart.

Met deze akte van toewijding willen wij met U en door U alle verplichtingen beleven, die wij door onze doopbeloften op ons hebben benomen.

Wij verbinden er ons bovendien die om door het Evangelie zozeer vereiste innerlijke bekering na te streven, die ons vrij maakt van elke gehechtheid aan onszelf er aan de wereld, waaraan wij zo gemakkelijk toegeven; wij willen, zoals U alleen beschikbaar zijn om steeds de wil van de Vader te volbrengen.

Terwijl wij U, liefdevolle en barmhartige Moeder, ons bestaan en onze christelijke roeping willen toevertrouwen, opdat Gij volgens uw heilsplan er over kunt beschikken in dit beslissende uur, dat loodzwaar op de wereld drukt, nemen wij de verplichting op ons deze roeping volgens uw wil te beleven, in het bijzonder wat betreft een vernieuwde geest van gebed en boete, de vurige deelname aan de H. Eucharistie en aan het apostolaat, het dagelijks bidden van de H. Rozenkrans en een sobere levenswijze overeenkomstig het Evangelie, die allen tot voorbeeld strekt, in het onderhouden van Gods geboden, in het beoefenen van de christelijke deugden, bijzonder de deugd van zuiverheid.

Wij beloven U ook verbonden te blijven met Heilige Vader, met de Hiërarchie en met onze Priesters, om aldus een dam op te werpen tegen het voortwoekerend verzet tegenover het Leergezag, dat de grondslagen zelf van de Kerk bedreigt.

Onder uw moederlijke bescherming willen wij bovendien apostelen zijn van de heden zo noodzakelijke eenheid in gebed en liefde voor de Paus, voor wie wij uw bijzondere bescherming afsmeken.

Tenslotte beloven wij de zielen, waarmee wij in contact komen, voor zover het ons mogelijk is, te brengen tot een vernieuwde godsvrucht tot U.

Daar het ons bekend is dat het atheïsme zeer veel gelovigen het geloof ontroofd heeft, dat de ontheiliging Gods heilige Tempel is binnengedrongen, dat het kwaad en de zonde steeds meer de wereld overstromen, durven wij vol vertrouwen onze ogen opslaan naar U, Moeder van Jezus en ook machtige en barmhartige Moeder. En wij durven ook nu nog de redding van al uw kinderen afsmeken, redding die wij van U verwachten, o goedertieren, o liefdevolle, o zoete Maagd Maria.

 

Akte van toewijding aan het onbevlekt hart van Maria

(voor de Priesters die behoren tot de Mariale Priesterbeweging)

Onze Lieven Vrouw van Fatima, Moeder van barmhartigheid, Koningin van Hemel en aarde, toevlucht van de zondaars, wij, priesters van de Mariale Priesterbeweging, geroepen om het keurkorps van uw priesters te vormen, wijden ons vandaag op heel bijzondere wijze toe aan uw Onbevlekt Hart.

Met deze akte van toewijding willen wij met U, en door U, al de verplichtingen beleven, die wij door ons doopsel en onze priesterwijding op ons hebben genomen.

Wij verbinden er ons bovendien toe, om in onszelf die innerlijke bekering te bewerken, die ons bevrijdt van elke menselijke gehechtheid aan onszelf, aan onze carrière, aan alle gemakzucht, aan de wereld, waaraan wij zo gemakkelijk toegeven, om zoals U, altijd bereid te zijn, de Wil van de Vader te volbrengen.

Terwijl wij U, liefdevolle en barmhartige Moeder, ons Priesterschap willen toevertrouwen, opdat Gij volgens uw heilsplan er over kunt beschikken, in dit beslissend uur, dat loodzwaar op de wereld drukt, nemen wij de verplichting op ons, het helemaal te beleven volgens uw verlangens, in het bijzonder wat betreft een vernieuwde geest van gebed en boete, het vurig celebreren van de H. Eucharistie, het bidden van de Liturgie der Uren en van de dagelijkse H. Rozenkrans, het opdragen te uwer eer van de H. Eucharistie op de eerste zaterdag van de maand en een religieuze en sobere levenswijze, die allen tot voorbeeld strekt.

Wij beloven U ook de meest volledige trouw aan het Evangelie, waarvan wij steeds de onkreukbare en moedige verkondigers zullen zijn, zelfs als het nodig mocht zijn tot bloedvergietens toe. Wij beloven ook trouw aan de Kerk; voor haar dienst zijn wij immers priester gewijd.

Allereerst willen wij verbonden zijn met de Heilige Vader en met de Hiërarchie, door onze instemming met alle richtlijnen van de Paus, om aldus een dam op te werpen tegen het voortwoekerend verzet, tegenover het Leergezag dat de grondslagen zelf van de Kerk bedreigt.

Onder uw moederlijke bescherming willen wij bovendien apostelen zijn van de heden zo noodzakelijke eenheid in gebed en liefde voor de Paus, voor wie wij uw bijzondere bescherming afsmeken.

Tenslotte beloven wij U, de ons toevertrouwde gelovigen te brengen tot een vernieuwde godsvrucht tot U.

Daar het ons bekend is dat het atheïsme zeer veel gelovigen het geloof ontroofd heeft, dat de ontheiliging Gods heilige Tempel is binnengedrongen en veel priesters, onze broeders, niet heeft gespaard en dat het kwaad en de zonde de wereld steeds meer overstromen, durven wij vol vertrouwen onze ogen opslaan naar U, Moeder van Jezus en ook onze machtige en barmhartige Moeder. En wij durven ook nu nog de redding van al uw kinderen afsmeken, redding die wij van U verwachten, o goedertieren, o liefdevolle, o zoete Maagd Maria.

 

 

Akte van toewijding van de jeugd aan Onze Lieve Vrouw

(in de geest van de Mariale Priesterbeweging)

Onze Lieve Vrouw van Fatima, mijn zeer beminde Moeder, ik sluit mij aan bij de Mariale Beweging en wijd mij heden op heel bijzondere wijze toe aan uw Onbevlekt Hart.

Met deze akte van toewijding, bied ik U mijn leven aan, mijn hart, mijn ziel, mijn lichaam, bijzonder in deze periode van mijn jeugd, die ik nu beleef.

Leid mij op de weg die Jezus voor ons heeft uitgetekend: de weg van de liefde, de goedheid en de heiligheid.

Help mij de zonde, het kwaad, het egoïsme te vluchten en te weerstaan aan de bekoring van geweld, van onzuiverheid, en van de drugs.

Ik beloof U, dikwijls te biechten en Jezus als geestelijk voedsel van leven in mijn hart te ontvangen, de geboden van God te onderhouden, de weg te bewandelen van de liefde en de zuiverheid, en iedere dag het Rozenhoedje te bidden.

Ik wil een getuige van de eenheid zijn door een grote liefde voor de Paus, voor de bisschop en voor mijn priesters.

Ik bemin U en ik bied U, zeer lieve Moeder, mijn jeugd aan voor de triomf van uw Onbevlekt Hart in de wereld.

 

Gebed van toewijding aan Maria, Middelares van alle genade

O Maria, allerheiligste en onbevlekt Moeder van God, van Jezus onze geslachtofferde Hogepriester, ware Profeet en soevereine Koning, ik kom tot U als de Middelares van alle genade, want dit is waarlijk wat U bent. O Fontein van alle genade! Onbevlekt Kanaal van alle genade van God! Aanvaard mij, allerheiligste Moeder. Stel mij samen met ieder van mijn noden aan de allerheiligste Drievuldigheid voor. Mogen ze, nadat ze, door uw handen zuiver en heilig gemaakt werden in zijn Zicht, tot mijn terugkomen, door U, als genade en zegen. Ik schenk en wijd mezelf aan U toe, Maria, Middelares van alle genade, opdat Jezus, onze enige ware Middelaar, die Koning van alle volkeren is, in ieder hart moge heersen. Amen.

 

Toewijding aan de barmhartige Jezus

Allerbarmhartigste Verlosser, ik wijd mij volledig en voor altijd aan U toe. Maak van mij een gewillig instrument van uw Barmhartigheid.

O Bloed en Water, die uit het Hart van Jezus stroomden als Bron van Barmhartigheid voor ons, ik vertrouw op U.

 

Akte van Toewijding der Congregatiën van O.L.V.

H. Maria, Moeder Gods en Maagd, ik N. N., verkies u heden tot mijn Oppervorstin, mijn Beschermster en Voorspreekster; ik neem mij vast voor, u nooit te verlaten, nooit iets tegen uw eer te zeggen of te doen, noch te gedogen dat iets door mijn onderdanen ooit daartegen gedaan zou worden. Ik smeek u dan, ontvang mij voor uw eeuwige dienaar; sta mij bij in al mijn werken, en verlaat mij niet in het uur van mijn dood. Amen.

 

Akte van Toewijding door de H. Alphonsus

Allerheiligste Maagd Maria, Moeder van God, ik N. N., alhoewel geheel onwaardig, uw dienaar te zijn, opgewekt nochtans door uw wonderbare goedheid en door het verlangen u te dienen, kies u heden, in tegenwoordigheid van mijn Engelbewaarder, en van het hele hemelse Hof, tot mijn bijzondere Oppervorstin, mijn Voorspreekster en mijn Moeder; ik maak het vaste besluit u voortaan altijd te beminnen, u te dienen, en al het mogelijke te doen, dat ook anderen u beminnen en dienen. O Moeder Gods, mijn goede en allerbeminnelijkste Moeder, ik bid u, door het bloed dat uw goddelijke Zoon voor mij gestort heeft, mij voor altijd te ontvangen onder het getal van uw kinderen en trouwste dienaren. Sta mij bij in al mijn gedachten, woorden en werken, tot het einde van mijn leven; zodat al mijn stappen en al mijn zuchten, strekken tot grotere verheerlijking van God. Maak dat uw machtige voorspraak, dat ik mijn welbeminde Jezus nooit meer beledig, maar Hem verheerlijk en bemin. Maak dat ik ook u bemin, o mijn lieve, mijn welbeminde Moeder; opdat ik eens het geluk heb, u te zien en te beminnen in het hemels Vaderland, voor alle eeuwigheid. Amen.

O Maria, mijn Moeder, ik beveel u mijn ziel aan, voornamelijk in het uur van mijn dood.

 

 

Akte van toewijding die de H. Aloysius van Gonzagua nauw aan het hart lag.

Mijn Oppervorstin, o H. Maagd Maria, ik wil mij verlaten op uw gezegende getrouwheid, mij plaatsen onder uw bijzondere bescherming en mijn werpen in de schoot van uw barmhartigheid. Vandaag, iedere dag en in het uur van mijn dood, beveel ik u mijn ziel en mijn lichaam aan. Ik vertrouw u toe al mijn hoop en mijn troost, al mijn moeilijkheden en mijn ellenden, alsook de loop en het einde van mijn leven; opdat, door uw allerheiligste voorspraak en uw verdiensten, al mijn daden gericht en geregeld worden naar uw wil en die van uw goddelijke Zoon. Amen.

 

Toewijding van onze familie aan het onbevlekt hart van Maria

Heilige Maagd Maria, Moeder van God en onze Moeder, bij uw verschijning te Fatima, hebt Gij ons kenbaar gemaakt, dat God de godsvrucht tot uw Onbevlekt Hart in de wereld wil vestigen.

Wij erkennen U al onze Koningin en Moeder, Onze familie wil zich toewijden aan uw Onbevlekt hart, mat al haar leden (aanwezigen en afwezigen), zo zullen wij meer toebehoren aan God, onze Schepper en Oorsprong van de familiale gemeenschap.

Moge ons gezin een waar heiligdom zijn waar God geëerd wordt en aanbeden, en waar de christelijke deugden worden beoefend, nodig voor ons heil.

Geef ons de liefde voor het bidden van de Rozenkrans, zoals Gij met aandrang hebt gevraagd en zoal de Heilige Kerk ons aanbeveelt.

Wij willen zoveel mogelijk het Heilige Gezin van Jezus, Maria en Jozef navolgen, in éénheid, wederzijdse liefde en trouw, in zuiverheid van leven en in dienst van God en de evennaaste.

Maar onze zwakheid kennende, onze onstandvastigheid en de gevaren naar ziel en lichaam, waarmee we worden omringd, wijden wij ons, ouders en kinderen, volledig toe aan het Onbevlekt Hart. Verkrijg voor ons een oprecht berouw over onze zonden en alle genaden die we nodig hebben om onze plichten te vervullen en de Wil van de Vader te volbrengen.

Moge uw Onbevlekt Hart onze toevlucht zijn en de veilige weg die ons leidt naar de eeuwige vreugde. Door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Smartvol en Onbevlekt Hart van Maria, geef ons familiale, sociale en internationale vrede.

Heilige Jozef, onze beschermer, bid voor ons.

 

Toewijding aan de heilige harten van Jezus en Maria

Heilig en Barmhartig Hart van Jezus, Smartvol en Onbevlekt Hart van Maria, Gij zijt beiden verenigd in de Heilige Geest en onafscheidelijk verbonden in lijden en glorie.

Wij willen onze familie aan uw Heilige Harten toewijden, ons met hart en geest, ziel en lichaam aan U opdragen, om in volmaakte en liefdevolle onderwerping aan Gods Heilige Wil steeds het goede te doen en ons af te keren van de zonde.

Geef dat wij ons dagelijks voeden met uw Heilige Eucharistie, het Evangelie en de Mysteries van de Heilige Rozenkrans, en wees zo ons Licht, onze Kracht en onze Troost. Amen.

HEER, STORT OVER DE HELE WERELD DE SCHATTEN UIT VAN UW ONEINDIGE BARMHARTIGHEID!

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

Onder uw bescherming nemen wij onze toevlucht, heilige Moeder van God.

Versmaad onze gebeden niet in onze nood, maar verlos ons altijd van alle gevaren, o glorievolle en gezegende Maagd!

Wees gegroet....

O Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons, die onze toevlucht tot U nemen. (3x)

 

Toewijding aan de heilige maagd Maria

(door de Heilige Pater Kolbe)

Onbevlekte Koningin van hemel en aarde, toevlucht der zondaars en mijn liefdevolle Moeder, aan wie God de beschikking over de barmhartigheid heeft toevertrouwd. Als een arme zondaar werp ik mij voor Uw voeten neer. Ik smeek U nederig, heel mijn wezen te aanvaarden als Uw bezit, en in mij, mijn ziel, mijn lichaam, in heel mijn leven, in mijn dood en mijn eeuwigheid te handelen zoals het U behaagt. Doe met mij wat U wilt, om te verwezenlijken wat van U geschreven staat: “Zij zal de kop van de slang verpletteren”, en “Door U zijn alle ketterijen in de wereld overwonnen” Moge ik in Uw zuivere en barmhartige handen een gewillig werktuig van Uw liefde worden om U bij de vele lauwe en afgedwaalde zielen bekend en bemind te maken en zo het aantal te vermeerderen van hen die U werkelijk bewonderen en liefhebben. Zo zal ook de heerschappij van het Allerheiligste Hart van Jezus zich overal ter wereld verbreiden. Heilige en Onbevlekte Moeder, dit alles kan ik alleen met Uw hulp, want alleen waar U bent, daalt vrede en genade neer die tot bekering en heiliging leidt. Want de genade ontspringt aan het Allerheiligste Hart van Jezus en komt tot ons via Uw moederhanden.

 

Toewijding aan de Maagd Maria

(Heilige Louis-Marie Grignon de Montfort)

O Maria, in aanwezigheid van geheel het hemels hof kies ik U vandaag tot Moeder en Koningin.

In volledige overgave geef ik U en wijd ik U toe, mijn lichaam en mijn ziel, mijn innerlijke en uiterlijke goederen en de waarde zelf van mijn goede daden: verledene, tegenwoordige en toekomstige.

Ik geef U, zonder voorbehoud, het volledige beschikkingsrecht over mij en over alles wat aan mij toebehoort, naar Uw welbehagen en tot de grootste glorie van God, in tijd en eeuwigheid. Amen.

 

Toewijding aan het onbevlekt Hart van Maria (1)

Bij gelegenheid van het hoogfeest van Maria Boodschap 1984 heeft paus Johannes-Paulus II tijdens het bijzondere Heilig Jaar van de Verlossing (1983-4984) in navolging van paus Pius XII opnieuw een toewijding aan Maria verwoord

 

“Onder Uw beschutting en bescherming bidden wij smekend tot U, o heilige Moeder Gods!”

Met deze woorden, die de Kerk van Christus sinds eeuwen bezigt, wenden wij ons thans in het heilig jaar van onze Verlossing tot U, onze Moeder.

Wij weten ons daarbij met alle herders van de Kerk verenigd in die bijzondere band, waardoor wij een hechte gemeenschap vormen, zoals volgens Christus’ wil de apostelen met Petrus een gemeenschap, een ‘college’ vormden.

In deze eenheid verbonden, spreken wij de woorden van toewijding, waarin wij opnieuw de verlangens en de angsten van de Kerk met betrekking tot de wereld van vandaag willen insluiten.

Veertig jaar geleden en tien jaar daarna heeft Uw dienaar paus Pius XII, met het oog op hun smartelijke ervaringen, de familie van de mensheid, heel de wereld en vooral die volken, welke omwille van hun situatie Uw bijzondere liefde en zorg geldt, aan Uw onbevlekt hart toevertrouwd en gewijd.

Deze wereld van mensen en volken hebben ook wij thans voor ogen: de wereld die het jaar 2000 nadert, de wereld van nu, onze wereld.

De Heer heeft ons gezegd:”Gaat dus en maakt alle volkeren tot Mijn leerlingen...Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld” (Mt. 28,19 e.v.).  Dit woord heeft het tweede Vaticaanse concilie zich herinnerd en hierdoor is de Kerk zich haar zending in deze wereld op nieuwe wijze bewust geworden.

U kent, o Moeder van de mensen en van de volken, al hun lijden en hoop en U neemt met moederlijk hart deel aan de strijd tussen goed en kwaad, tussen licht en duister, dat onze hedendaagse wereld schokt; luister naar ons roepen, dat wij onder aandrang van de heilige Geest onmiddellijk tot Uw hart richten: omvat met Uw liefde als Moeder en Maagd des Heren deze, onze wereld, die wij aan U toevertrouwen en wijden, vervuld van zorg om het aardse en eeuwige heil van de mensen en de volken. In het bijzonder bevelen wij bij U aan en wijden wij U toe die mensen en naties, die deze aanbeveling en toewijding het meest nodig hebben.

“Onder Uw beschutting en bescherming bidden wij smekend tot U, o heilige Moeder Gods!”  Versmaad ons gebed niet in onze nood!

Tezamen met heel de Kerk verenigen wij ons, o Moeder van Christus, voor U, voor Uw onbevlekt hart, in die toewijding, waardoor Uw Zoon uit liefde tot ons zichzelf aan de Vader toegewijd heeft, toen Hij zei: ”Omwille van hen wijd Ik Mij aan U, opdat ook zij in waarheid aan U toegewijd zijn” (Joh. 17,19).  Wij willen ons in deze toewijding ten bate van de wereld en van de mensen met onze Verlosser verenigen; in Zijn goddelijk hart vindt deze wereld de kracht om vergeving te verkrijgen en verzoening te bewerken.

De kracht van deze toewijding is duurzaam en omvat alle mensen, volken en naties; zij overwint alle kwaad, dat de vorst der duisternis in het hart van de mens en in zijn geschiedenis kan opwekken en in onze tijd ook daadwerkelijk opgewekt heeft.

Hoe diep voelen wij vanuit deze toewijding, die wij in eenheid met Christus voltrekken, de behoefte van de mensheid en van de wereld aan verlossing. Het verlossingswerk van Christus moet immers door de Kerk aan de wereld ten goede komen.

Wees geprezen boven alle schepsels, Maagd des Heren, die op de meest volkomen wijze Gods roepstem volgt.

Wees gegroet, die met de verlossende toewijding van Uw Zoon ten nauwste verbonden bent!

Moeder van de Kerk! Verlicht het volk Gods op de wegen van het geloof, de hoop en de liefde! Help ons naar volle waarheid de toewijding van Christus ten bate van heel de familie van de mensheid in de huidige wereld te beleven!

Wanneer wij U, Moeder, de wereld, alle mensen en alle volken toevertrouwen, dan vertrouwen wij U tevens deze toewijding van de wereld toe en leggen ze in Uw moederlijk hart.

O, onbevlekt hart, help ons het gevaar van het kwaad te overwinnen, dat zo gemakkelijk in de harten van de mensen van tegenwoordig wortel schiet en waarvan de uitwerkingen het leven heden ten dage belasten alsook de weg naar de toekomst schijnen te versperren.

Van honger en oorlog, bevrijd ons!

Van een atoomoorlog, van een oncontroleerbare, zelfvernietiging en van iedere vorm van oorlog, bevrijd ons!

Van de zonden tegen het leven van de mens van zijn aanvang af, bevrijd ons!

Van iedere ongerechtigheid in het sociale, nationale en internationale leven, bevrijd ons!

Van lichtvaardige overtreding van Gods geboden, bevrijd ons!

Van pogingen in het hart van de mensen zelfs Gods waarheid te verstikken, bevrijd ons!

Van het verlies van het bewustzijn van goed en kwaad, bevrijd ons!

Van de zonden tegen de heilige Geest, bevrijd ons, bevrijd ons!

Hoor, Moeder van Christus, dit hulpgeroep, waarin het leed van alle mensen naar U opklinkt, het leed van complete volken! Help ons met de kracht van de heilige Geest, alle zonden te overwinnen: de zonden van de mens en ‘de zonde van de wereld”; de zonde in iedere vorm.

Moge zich in de geschiedenis van de wereld nogmaals de oneindige heilskracht van de Verlossing tonen: de macht van de erbarmende liefde! Moge zij het kwaad een halt toeroepen! Moge zij de gewetens veranderen! In Uw onbevlekt hart worden voor allen duidelijk het licht van de hoop!

               Johannes Paulus II

 

Toewijding aan O.L.Vrouw (2)

Allerheiligste Maagd Maria, wij erkennen U als Koningin van ons huisgezin en wij wijden het toe aan Uw heilig en Onbevlekt Hart.

Heers over ons met Jezus Uw Zoon onze Heer en toon steeds dat Gij onze Goede Moeder zijt.

Dat Uw rijk kome o Jezus, laat komen het rijk van Uw Lieve Moeder. Amen.

 

Toewijding aan O.L.Vrouw (3) Fatima

Heilige Maagd Maria, Moeder van God en onze Moeder, in algehele overgave aan God onze Heer, wijden wij ons toe aan Uw Onbevlekt Hart.

Door U zullen wij tot Christus geleid worden, Uw Zoon en de eengeboren Zoon van God, en door Hem en met Hem tot de Eeuwige Vader. Wij zullen onze weg gaan in het licht van geloof, hoop en liefde, opdat de wereld gelove dat Christus door de Vader gezonden werd om ons Zijn Woord mee te delen, en zo zullen ook wij Zijn gezondenen zijn, om de kennis van God en de liefde tot Hem uit te dragen over heel de wereld tot aan de einden der aarde.

Onder de moederlijke bescherming van Uw Onbevlekt Hart zullen wij één vòlk zijn met Christus, het volk dat Hij zich door Zijn dood heeft verworven, en wij zullen getuigen van Zijn verrijzenis. Door Hem zullen wij tot de Vader komen, tot eer van de Allerheiligste Drievuldigheid, die wij aanbidden, zegenen en prijzen. Amen.

 

Toewijding aan het onbevlekt hart van Maria

Heilige Moeder van God, Koningin van hemel en aarde! Uw onbevlekt hart was altijd gelijkvormig met de wil van de hemelse Vader. Wij verkiezen u opnieuw tot onze Moeder en Voorspreekster bij de troon van uw goddelijke Zoon. Neem de onherroepelijke toewijding van ons hart aan, dat nooit buiten gevaar is, als wij er zelf over beschikken en dat nergens veiliger geborgen is dan in uw handen. Verkrijg voor ons oprecht berouw over onze zonden en alle genaden, die wij nodig hebben om eens het eeuwig leven te bezitten.

Maria, zegen dit huis, waar Uw naam geëerd wordt. Eer en roem aan de onbevlekte Maagd Maria, de gezegende onder de vrouwen, de Moeder van onze Heer Jezus Christus, de Koningin des Hemels. Amen.

 

Traditionele Toewijding

O mijn Opperste, o mijn Moeder,

ik offer U alles,

om mijn genegenheid te bewijzen bied ik U vandaag

mijn ogen, mijn oren, mijn mond,

alles wat ik ben en alles wat ik bezit.

En vermits ik U toebehoor,

o mijn goede Moeder,

bewaak mij, bescherm mij

als uw bezit en als uw eigendom. 

Amen.