De 2e en 3e Wederkomst van Christus

Toelichtingen door een priester

(Lid van onze Internetgebedskring),

zijn Website: https://wiederkunft.kathhost.net/index

als ook https://k0104.kathhost.net/katechesen/ en https://k0104.kathhost.net/gwahrh/

 

  • Verheugt U! De Heer is nabij! (vgl. Fil. 4  4,5)

 Links zijn in het Duits!

De leer van de Wederkomst van Jezus Christus is een thema, dat reeds altijd in de Kerk voorhanden was, in het bijzonder in de liturgische teksten EN in de Bijbel. Ook de Waarschuwing is vanuit het onderzoek van de priester Bijbels te verklaren (volgens: https://wiederkunft.kathhost.net/verschied/warnung.htm) als ook de belangrijkheid van het luisteren naar en het letten op de "profetische woorden" van uitgekozen profeten - niet alleen 2000 jaren geleden, maar ook in de huidige tijd:

Ef 2:20 "Jullie zijn op het fundament van de apostelen en profeten gebouwd; de hoeksteen is Jezus Christus zelf” volgens: https://wiederkunft.kathhost.net/index1.htm

 

marana tha - Kom, o Heer


"In de liturgie vervult zich nu al de tegenwoordige tijd, maar dit gebeurt, als wij ons naar de Heer uitstrekken, die dan komt en ons leert te smeken: KOM, HEER JEZUS! HIJ laat ons ook nu Zijn antwoord horen:                   

JA, IK KOM SPOEDIG!" (Apocalyps, 22, 17-20)" (Paus Benedictus XVI., voorheen Kardinaal Joseph Ratzinger in het Italiaanse maandtijdschrift // Timone, Nr. 22 S. 40). volgens: https://wiederkunft.kathhost.net/index1.htm

 

 

  • Wat zeggen de pausen over de 2e en 3e Wederkomst van Jezus Christus?

 

 

Veel gelovigen wijzen de talrijke profetieën over de „Waarschuwing“ vooral met de volgende reden af: "God genereert geen angst, dus kunnen deze Boodschappen niet van Hem komen". Interessanterwijze ignoreren ze daarbij ook al erkende profetieën, zoals die van de Barmhartige Jezus aan de heilig verklaarde Zr. Faustina. Schuld aan deze angst voor een aangenomen wereldondergang is de ontbrekende kennis over de reeds in de Bijbel maar ook van de laatste pausen aangekondigde afloop van de 2e en 3e Wederkomst van Jezus Christus. (volgens de verzameling van uitgaven van de laatste pausen onder:   https://wiederkunft.kathhost.net/paepste.htm )

 Zo spreekt onze patroon, de zalige paus Johannes Paulus II, in REDEMPTORIS MATER Nr. 41 over de eerste, van de twee en over de definitieve Komst van Christus.
"Want als de maagdelijke Moeder op unieke wijze met Hem bij Zijn eerste Komst verbonden was, zal zij het door haar voortdurend medewerken met Hem ook in de verwachting van Zijn tweede Komst zijn; met in achtneming van haar verdiensten voor Haar Zoon op verheven wijze verlost, heeft ze deze opgave als Moeder en Middelares van de Genade ook bij Zijn definitieve Komst, als iedereen tot leven worden gewekt, die tot Christus behoren, en de laatste vijand, die onmachtig wordt, de Dood is"

 zoals: "Het einde van de tweede christelijke eeuw opent zogezegd een nieuw perspectief" (Redemptoris Mater) volgens: https://wiederkunft.kathhost.net/paepste.htm

 

 

  • "De Bijbel kondigt jullie mijn Wederkomst aan - De profeten hebben gesproken"

volgens. https://wiederkunft.kathhost.net/wiederk/k%FCndet%20an.htm

 

De Waarschuwing is geen bedreigend teken voor een naderende wereldondergang.           (volgens.https://wiederkunft.kathhost.net/verschied/warnung.htm).         

 Aan het einde van de wereld geloven bijvoorbeeld onwetende en angst verspreidende aanhangers van de Maya kalender dit wel. De „Waarschuwing“ is wel een van de grootste tekenen van de Barmhartige Liefde van God, na de Offerdood van Jezus Christus aan het Kruis tweeduizend jaar geleden en een Voorteken voor het Beloofde Koninkrijk van Jezus Christus op aarde en wel het in de Bijbel aangekondigde "1.000-jarige Rijk", waarin de satan geboeid en in de afgrond wordt gegooid en de kinderen van God in vrede en heiligheid samen zullen leven.

 

Volgens: Openbaringen 20, 2 - 7:

 

2     En hij greep de draak, de oude slang – dat is de duivel, de satan – en hij boeide hem voor duizend jaren,

3     en wierp hem in de afgrond, die hij grendelde en verzegelde boven zijn hoofd, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voorbij waren. Daarna moet hij voor een korte tijd worden los gelaten.

4     En ik zag de tronen en zij namen daarop plaats, en hun wird het oordeel gegeven. Ik zag de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en het woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden en het merkteken niet hadden aangenomen op hun voorhoofd en hun hand.  En zij werden weer levend en heersten met Christus, 1.000 jaren lang.

5     De overige doden werden niet levend, voordat de duizend jaren voorbij waren. - Dit is de eerste opstanding.

6     Zalig en heilig, die deel hebben aan de eerste opstanding! Over hen heeft de tweede dood geen macht. Zij zullen priesters zijn van God en Christus en met Hem als koningen heersen, duizend jaren lang.

7    En als de duizend jaren voorbij zijn, zal satan uit zijn kerker worden vrijgelaten.

   

 * Duizend (1.000)) in rekenkundige of chronologische zin:                                                                                              

dat hebben de Hl. Augustinus en andere heiligen altijd bestreden in het chiliasme.

 

Duizend (1000) is een mystiek getal voor voltooiing en perfectie!

- volgens: https://wiederkunft.kathhost.net/3abschnitte.htm

 

  • Liturgische teksten bij de Wederkomst van de Heer aan het Einde der Tijden (het tijdperk van de eindtijd) niet het Einde van de Wereld!

volgens: https://wiederkunft.kathhost.net/liturg.htm

 

De liturgische Teksten zijn het geleefde en gevierde Woord van God.
De liturgische Teksten maken een nauwkeurig verschil tussen het Einde der Tijden en het Einde van de Wereld.
Over al deze Teksten heen heeft het Opleidingsinstituut van de Kerk het laatste Woord!

De liturgische teksten zijn alleen zinvol, als de wereld nog niet ten einde gaat, en echter wel een wereldtijdperk is.
Daarnaast zijn er veel liturgische teksten, die eenduidig het einde van de wereld, dus de uiteindelijke Komst van Christus, moeten worden toegewezen. (= de 3e Wederkomst).
Dan zijn er veel liturgische teksten, die je aan beiden kanten kan toerekenen - echter meer nog aan de "Tweede Komst" van Christus, zoals paus Johannes Paulus II dit heeft bedoeld. De Kerk heeft tot nu toe te weinig duidelijk onderscheid gemaakt tussen "het Einde der Tijden" en "het Einde van de Wereld".

 

  • VERWIJZINGEN NAAR KOMENDE GEBEURTENISSEN.

Volgens: https://wiederkunft.kathhost.net/verweise.htm

 

De fundamentele resultaten in de Heilige Schrift

Een hele rij van passages in de Bijbel, die in het algemeen verstrekt worden, zeggen, wat allemaal moet zijn gebeurd, voordat de Wederkomst van Christus komt. Hieruit blijkt, dat deze – behalve de bekering van de Joden – zijn allemaal vervult: Dat het Geloof overal op de aarde wordt verkondigd; de grote Geloofsafval; de Vervolging van de Kerk; het optreden van valse profeten; de tijd van allerlei catastrofes; de bekering van de Joden.
Meer...

 

_____________________________________________________________________________________________________

De uit andere bronnen gebruikte teksten op deze bladzijde worden met vriendelijke toestemming van de auteurs van de Websites: https://wiederkunft.kathhost.net/index als ook https://k0104.kathhost.net/katechesen/ en https://k0104.kathhost.net/gwahrh/ overgenomen.