PINKSTERNOVENE

Download: PINKSTERNOVENE.doc (110,5 kB)

 

 

Eerste dag: Vrijdag in de zesde week van Pasen

 

 • Kom Schepper, Geest (Veni Creator Spiritus)

Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,

houd Gij bij ons uw intocht, Heer;

vervul het hart dat U verbeidt,

met hemelse barmhartigheid.

 

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt

de grote Trooster in de tijd,

de bron waaruit het leven springt,

het liefdevuur dat ons doordringt.

 

Gij schenkt uw gaven zevenvoud,

O hand die God ten zegen houdt,

O taal waarin wij God verstaan,

wij heffen onze lofzang aan.

 

Verlicht ons duistere verstand,

geef dat ons hart van liefde brandt,

en dat ons zwakke lichaam leeft

vanuit de kracht die Gij het geeft.

 

Verlos ons als de vijand woedt,

geef ons de vrede weer voorgoed,

Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,

geen ongeval ons leven schaadt.

 

Doe ons de Vader en de Zoon

aanschouwen in de hoge troon,

O Geest van beiden uitgegaan,

wij bidden U gelovig aan.

 

Aan God de Vader zij de eer

en aan de opgestane Heer

en aan de Geest die troost en leidt

van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Amen

 

 • Smeekbeden

Loven en danken wij Christus, die door de heilige Geest is gezalfd, en vragen wij Hem:

Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, spreek voor ons ten beste.

 

Heer, ontferm U over allen die de naam van Christus dragen; ° laat de heilige Geest hen tot eenheid brengen.

Zend uw licht aan allen die vervolging lijden omwille van uw Naam; ° geef hun de woorden in die zij tegen hun vervolgers moeten zeggen.

Laat allen U als de ware wijnstok erkennen; ° laat hen als ranken zijn die de vruchten van de Geest dragen.

Christus, Heer van heel de aarde, Gij zijt in triomf ten hemel opgevaren; ° wees koning over alle volkeren.

Zie naar de gestorvenen die reeds door het doopsel deelachtig zijn geworden aan uw dood en verrijzenis; ° laat hen met U door de dood overgaan tot het leven.

 

 

Afsluitend gebed

God, in de verrijzenis van Christus hebt Gij ons herschapen tot eeuwig leven. Richt ons op onze Heiland die aan uw rechterhand gezeten is. En als Hij eenmaal wederkomt in heerlijkheid, bekleed dan allen die in het doopsel zijn herboren, met het feestgewaad van zijn onsterfelijkheid. Door onze Heer.

 

 • Een rozenhoedje: De glorierijke mysteries

of ten minste de 3e mysterie: Pinksteren

 

 

 • HET GEBED VAN DE VROUWE VAN ALLE VOLKEREN

 

HEER JEZUS CHRISTUS,
ZOON VAN DE VADER,
ZEND NU UW GEEST OVER DE AARDE.
LAAT DE HEILIGE GEEST WONEN
IN DE HARTEN VAN ALLE VOLKEREN,
OPDAT ZIJ BEWAARD MOGEN BLIJVEN
VOOR VERWORDING, RAMPEN EN OORLOG.
MOGE DE VROUWE VAN ALLE VOLKEREN,

DE HEILIGE MAAGD MARIA,
 ONZE VOORSPREEKSTER ZIJN.
AMEN.

 

 

Tweede dag: Zaterdag

 

 • Kom Schepper, Geest (Veni Creator Spiritus)

 

 • Smeekbeden

 

Brengen wij hulde aan Christus, op wie de heilige Geest zichtbaar is neergedaald. Laten wij Hem aanroepen en ons gebed bekrachtigen met een gemeenschappelijk ‘Amen’:

 

Amen.

 

Heer, zend uw Geest die Gij hebt beloofd; ° maak uw kerk altijd weer nieuw en jong.

Geef dat alle volken U als God en koning bezingen, ° en maak Israël tot uw bezit.

Gij hebt de boze machten overwonnen en verdreven; ° neem alle kwaad en ergernis uit ons midden weg.

Gij hebt op Pinksteren een einde gemaakt aan de Babelse spraakverwarring; ° breng allen door uw Geest tot eenheid in het geloof.

Laat uw Geest in ons wonen, ° en ons sterfelijk lichaam ten leven wekken.

 

Afsluitend gebed

God, wij belijden dat Christus bij U is in heerlijkheid en de Verlosser is van alle mensen. Luister naar ons bidden: dat de Heer bij ons blijft tot in de vervulling van de tijden, zoals Hij het ons heeft toegezegd, Jezus Christus onze Heer. Die met U leeft.

 

 •  Een rozenhoedje: De glorierijke mysteries

of ten minste de 3e mysterie: Pinksteren

 

 • HET GEBED VAN DE VROUWE VAN ALLE VOLKEREN

 

Derde dag:  Zevende zondag van Pasen

 

 • Kom Schepper, Geest (Veni Creator Spiritus)

 

 • Smeekbeden

Wij weten niet hoe wij behoren te bidden, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Vragen wij daarom:

 

Laat uw Geest ons te hulp komen.

 

Christus, goede Herder, geef wijsheid en raad aan de herders van uw kerk; ° dat zij uw volk leiden naar de bron van het heil.

Gij die in den hoge woont en rijk zijt aan barmhartigheid; ° zie naar de armen en misdeelden in deze wereld.

Gij die ontvangen zijt van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; ° schenk standvastigheid aan de maagden die zich aan U hebben toegewijd.

Priester in eeuwigheid, die de Vader lof brengt in de heilige Geest; ° verenig alle mensen met U in deze lofprijzing.

Leid de gestorvenen tot de glorierijke vrijheid van de kinderen Gods; ° laat ook hun lichaam delen in de volheid van de verlossing.

 

Afsluitend gebed

God, wij belijden dat Christus bij U is in heerlijkheid en de Verlosser is van alle mensen. Luister naar ons bidden: dat de Heer bij ons blijft tot in de vervulling van de tijden, zoals Hij het ons heeft toegezegd, Jezus Christus onze Heer. Die met U leeft.

 

 • Een rozenhoedje: De glorierijke mysteries

of ten minste de 3e mysterie: Pinksteren

 

 • HET GEBED VAN DE VROUWE VAN ALLE VOLKEREN

 

4e dag:  Maandag in de zevende week van Pasen

 

 • Kom Schepper, Geest (Veni Creator Spiritus)

 

 • Smeekbeden

Dankbaar dat Christus aan de apostelen en aan heel de kerk moed en kracht heeft gegeven door de heilige Geest, willen wij in gemeenschap met alle gelovigen bidden:

 

Heer, bemoedig uw kerk.

 

Middelaar tussen God en de mensen, Gij hebt de priesters uitgekozen als uw medewerkers; ° geef dat allen door hen tot de Vader komen.

Breng armen en rijken elkander nabij, want Gij zijt God van allen; ° laat de rijke niet roemen op zijn rijkdom.

Maak uw blijde boodschap aan alle volkeren bekend; ° breng allen tot de aanvaarding van het geloof.

Zend uw Geest, de Trooster bij uitnemendheid; ° laat alle droefheid wijken door zijn komst.

Reinig de gestorvenen van alle zonden; ° neem hen in de hemel op met al uw heiligen en uitverkorenen.

 

Afsluitend gebed

Heer, laat de heilige Geest over ons komen. Wij vragen U: schenk ons zijn kracht om uw wil tot de onze te maken en van U te getuigen in ons leven. Door onze Heer.

 

 • Een rozenhoedje: De glorierijke mysteries

of ten minste de 3e mysterie: Pinksteren

 

 • HET GEBED VAN DE VROUWE VAN ALLE VOLKEREN

 

5e dag:  Dinsdag in de zevende week van Pasen

 

 • Kom Schepper, Geest (Veni Creator Spiritus)

 

 • Smeekbeden

Lof en eer zij Christus die aan zijn getrouwen de heilige Geest mededeelt. Laten wij bidden:

 

Christus, aanhoor ons.

 

Zend van de Vader de heilige Geest over de kerk; ° maak haar door zijn kracht zuiver, sterk en groot.

Sta onze regeringsleiders bij met uw Geest; ° dat zij uw dienaars zijn, tot welzijn van allen.

Zend uw Geest, de Vader der armen; ° schenk aan hen allen opbeuring en hulp.

Wij bidden U voor alle beheerders van uw geheimen; ° laat hen altijd betrouwbaar zijn.

Voltooi in de gestorvenen uw verlossingswerk; ° laat hen delen in de vruchten van uw dood, verrijzenis en hemelvaart.

 

Afsluitend gebed

Almachtige en barmhartige God, wij vragen U: laat uw heilige Geest die komende is, zijn intrek bij ons nemen om ons te maken tot een tempel van zijn heerlijkheid. Door onze Heer.

 

 • Een rozenhoedje: De glorierijke mysteries

of ten minste de 3e mysterie: Pinksteren

 

 

 • HET GEBED VAN DE VROUWE VAN ALLE VOLKEREN

 

6e dag:  Woensdag in de zevende week van Pasen

 

 • Kom Schepper, Geest (Veni Creator Spiritus)

 

 • Smeekbeden

Met de apostelen en allen die de genadegaven van de heilige Geest hebben ontvangen, willen wij God loven en aanroepen:

 

Verhoor ons, Heer.

 

Almachtige God, die Christus in de hemel hebt verheerlijkt; ° open de ogen van allen voor zijn aanwezigheid in de kerk.

Heilige Vader, die van Christus hebt getuigd: Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, luistert naar Hem; ° laat allen zijn stem horen en gered worden.

Zend uw Geest in het hart van uw gelovigen, ° om te reinigen wat vuil is, en om wat dor is, te besproeien.

Leid door uw Geest de loop der tijden, ° en maak de aarde weer nieuw.

Wij bevelen U de overledenen aan en bidden ook voor onszelf; ° versterk onze hoop op de toekomstige verrijzenis.

 

Afsluitend gebed

Barmhartige God, verleen genadig dat allen die de heilige Geest in uw kerk verzameld heeft, U dienen met geheel hun hart en eensgezind uw wil volbrengen. Door onze Heer.

 

 • Een rozenhoedje: De glorierijke mysteries

of ten minste de 3e mysterie: Pinksteren

 

 

 • HET GEBED VAN DE VROUWE VAN ALLE VOLKEREN

 

7de dag:  Donderdag in de zevende week van Pasen

 

 • Kom Schepper, Geest (Veni Creator Spiritus)

 

 • Smeekbeden

Gezegend is Christus in eeuwigheid. Laten wij Hem vragen de heilige Geest te zenden over allen die Hij verlost heeft:

 

Verlosser en Heer, zie naar ons om.

 

Zend de Geest van eenheid over uw kerk; ° neem alle tweedracht, haat en verdeeldheid weg.

Gij die mensen hebt bevrijd uit de macht van de Boze; ° bevrijd de wereld van het kwaad dat haar kwelt.

Gij die tijdens uw gebed door de Geest gedreven zijt tot uw dienstwerk; ° breng de priesters door uw Geest tot gebed en trouwe ambtsvervulling.

Geef dat de burgerlijke overheid de leiding volgt van uw Geest; ° dat zij het welzijn van allen nastreeft.

Gij die leeft in de heerlijkheid van de Vader; ° roep alle gestorvenen tot uw heerlijkheid.

 

Afsluitend gebed

Heer, laat uw Geest komen met zijn kracht en zijn gaven in ons uitstorten. Wij vragen U: geef ons de gezindheid waarin Gij welbehagen vindt en wek het verlangen dat uw wil aan ons geschiedt. Door onze Heer.

 

 • Een rozenhoedje: De glorierijke mysteries

of ten minste de 3e mysterie: Pinksteren

 

 • HET GEBED VAN DE VROUWE VAN ALLE VOLKEREN
   

 

8e dag: Vrijdag

 

 • Kom Schepper, Geest (Veni Creator Spiritus)

 

 • Smeekbeden

Gezegend zij de Vader, die ook over de heidenen de genade van de heilige Geest heeft uitgestort. Bidden wij Hem om de verbreiding van zijn gaven:

 

Heer, zend overal de genade van de heilige Geest.

 

Heer, Gij hebt uw uitverkoren dienaar gemaakt tot licht voor de heidenen; ° open de ogen van blinden, bevrijd de gevangenen die in duisternis zuchten.

Gij die Christus met de kracht van de heilige Geest hebt gezalfd voor het werk van de verlossing; ° laat Hem opnieuw weldoende rondgaan en allen genezen.

Zend uw Geest, het licht van ons hart; ° help de zwakken in het geloof door zijn kracht.

Zend uw Geest, die rust brengt bij ons zwoegen; ° richt door Hem de vermoeiden en gebrokenen weer op.

Vervul de hoop van allen die gestorven zijn; ° laat hen bij Christus’ komst verrijzen.

 

Afsluitend gebed

God, Gij hebt ons de toegang ontsloten tot het eeuwig leven in de verheerlijking van Christus en in de komst van de heilige Geest. Wij vragen dat de deelneming aan dit mysterie onze toewijding ten goede komt en ons geloof verdiept. Door onze Heer.

 

 • Een rozenhoedje: De glorierijke mysteries

of ten minste de 3e mysterie: Pinksteren

 

 

 • HET GEBED VAN DE VROUWE VAN ALLE VOLKEREN
   

 

9e dag: WERELDGEBEDSDAG Zaterdag

 

 • Kom Schepper, Geest (Veni Creator Spiritus)

 

 • Smeekbeden

Brengen wij hulde aan God de Heer, die op Pinksteren de apostelen heeft vervuld met de heilige Geest. Laten wij ons vol vreugde tot Hem wenden en vragen:

 

Zend uw Geest en maak de wereld nieuw.

 

Gij hebt in het begin hemel en aarde geschapen en in de volheid der tijden alles door Christus hersteld; ° blijf door uw Geest het aanschijn der aarde vernieuwen.

Gij hebt de eerste mens uw levensadem ingeblazen; ° zend uw Geest over de kerk als een levenwekkende en verjongende kracht.

Laat het licht van uw Geest stralen over alle mensen en verdrijf de duisternis van onze tijd; ° laat haat wijken voor liefde, leed voor vreugde en oorlog voor vrede.

Verkwik de mensheid met het water van uw Geest, dat uit Christus’ zijde is gevloeid; ° verdelg van onze aarde de doornen van het kwaad.

Door uw Geest leidt Gij de mensen het leven en de heerlijkheid binnen; ° schenk door Hem aan de doden de vreugde van uw eeuwige liefde.

 

Afsluitend gebed

Almachtige eeuwige God, de kring van vijftig dagen is voltooid waarin het paasmysterie werd ontsloten. Verleen dat de mensen die elk in eigen taal hun eigen wegen gaan, weer tot elkaar komen in het belijden van uw Naam: Jezus Christus onze Heer. Die met U leeft.

 

 

 • alle 4 rozenhoedjes (dus alle 20 geheimen)

 

 

 • HET GEBED VAN DE VROUWE VAN ALLE VOLKEREN

__________________________________________________________________________________________________

 

PINKSTERNOVENE

 

 

Wij nodigen alle broeders en zusters uit, met ons van 6 mei (vrijdag na Hemelvaartsdag) tot 14 mei 2016 (zaterdag voor Pinksterzondag) om de gaven van de Heilige Geest te vragen:

 

 • Voor alle priesters en voor de hele clerus;
 • Voor onze geliefde Heilige Vader Paus Benedictus XVI;
 • Voor de hele Heilige Kerk.

 

Laat ons de Hl. Rozenkrans ter hand nemen en zoveel mogelijk zielen voor de verwoestende invloed van de Valse Profeet en de Antichrist als ook voor het vuur van de hel te redden.

 

De 9e dag van de Pinksternovene, de 14e mei (zaterdag voor Pinksterzondag), wordt opnieuw als wereldwijde Gebedsdag gehouden met alle Geheimen van de Heilige Rozenkrans.

 

alle gebeden van Pinksternovene: ---> PINKSTERNOVENE

Download: PINKSTERNOVENE.doc (110,5 kB)

 

Deze novene wordt door priesters van de Internetgebetskreis „Gebedsketen van Bescherming“ mee uitgevoerd.